Tillkännagivanden enligt speciallagstiftning : Ansökan om förhandsbesked avseende nybyggnad av industribygget på Västland 12:29

Organ

Stadsbyggnadsnämnden

Datum då anslaget sätts upp

2018-08-30

Datum då anslaget tas ned

2018-09-17

Kontakt

Stadsbyggnadsnämnden, bygglovsavdelningen, bygglov@sundvall.se

Information

Ansökan om förhandsbesked har inkommit avseende nybyggnad av industribyggnad på Västland 12:29.

Handlingarna finns att ta del av på Stadsbyggnadskontoret i kommunhuset, Norrmalmsgatan 4, Sundsvall.
Information lämnas av bygglovavdelningen telefon 060-19 13 11 eller bygglov@sundsvall.se.
Eventuella synpunkter ska ha inkommit skriftligt senast den 17 september 2018 till Stadsbyggnadskontoret, Bygglovavdelningen, 851 85 Sundsvall.

Beslutet kommer att kungöras i Post- och Inrikes Tidningar.

Var sidan till hjälp?

  • Om du lämnar personuppgifter här kommer vi att behandla dessa enligt dataskyddsförordningen GDPR. Läs mer på sundsvall.se/personuppgifter. Det du skriver skickas direkt till den som uppdaterar sidan.