Tillkännagivanden enligt speciallagstiftning : Ansökan om bygglov har inkommit avseende ny-, om- och tillbyggnad av Sundsvalls Central, Resecentrum, på fastigheten Östermalm 3:1

Organ

Stadsbyggnadsnämnden

Datum då anslaget sätts upp

2019-04-11

Datum då anslaget tas ned

2019-05-01

Kontakt

Stadsbyggnadsnämnden, bygglovsavdelningen, bygglov@sundvall.se

Information

Stadsbyggnadsnämnden informerar

Ansökan om bygglov har inkommit avseende ny-, om- och tillbyggnad av Sundsvalls Central, Resecentrum, på fastigheten Östermalm 3:1. Handlingarna finns att ta del av på Stadsbyggnadskontoret i kommunhuset, Norrmalmsgatan 4, Sundsvall.

 

Information lämnas av bygglovavdelningen telefon 060-19 13 11 eller bygglov@sundsvall.se. Eventuella synpunkter ska ha inkommit skriftligt senast den 30 april 2019 till Stadsbyggnadskontoret, Bygglovavdelningen, 851 85 Sundsvall.

 

Beslutet kommer att kungöras i Post- och Inrikes Tidningar.

Var sidan till hjälp?

  • Om du lämnar personuppgifter här kommer vi att behandla dessa enligt dataskyddsförordningen GDPR. Läs mer på sundsvall.se/personuppgifter. Det du skriver skickas direkt till den som uppdaterar sidan.