Tillkännagivanden enligt speciallagstiftning : Ansökan om bygglov för nybyggnad av upplag och uppställningsytor på Västland 12:29 har inkommit till Stadsbyggnadsnämnden

Organ

Stadsbyggnadsnämnden, bygglovsavdelningen

Datum då anslaget sätts upp

2021-06-10

Datum då anslaget tas ned

2021-07-01

Förvaringsplats för protokollet

Stadsbyggnadskontoret, bygglovavdelningen

Information

KUNGÖRELSE
Stadsbyggnadsnämnden informerar

Ansökan om bygglov för nybyggnad av upplag och uppställningsytor på Västland 12:29 har inkommit till Stadsbyggnadsnämnden.
Handlingarna finns att ta del av på Stadsbyggnadskontoret i kommunhuset, Norrmalmsgatan 4, Sundsvall.

Information lämnas av bygglovavdelningen telefon 060-19 13 11 eller bygglov@sundsvall.se. Eventuella synpunkter ska ha inkommit skriftligt senast den 24 juni 2021 till Stadsbyggnadskontoret, Bygglovavdelningen, 851 85 Sundsvall. Beslutet kommer att kungöras i Post- och Inrikes Tidningar.

Var sidan till hjälp?

  • Om du lämnar personuppgifter här kommer vi att behandla dessa enligt dataskyddsförordningen GDPR. Läs mer på sundsvall.se/personuppgifter. Det du skriver skickas direkt till den som uppdaterar sidan.