Tillkännagivanden enligt speciallagstiftning : Ansökan om bygglov avseende nybyggnad av väderskydd för kollektivtrafiken samt rivning av befintliga väderskydd och byggnad på Stenstaden 1:1 (Navet)

Organ

Stadsbyggnadsnämnden

Datum då anslaget sätts upp

2019-02-08

Datum då anslaget tas ned

2019-02-22

Kontakt

Stadsbyggnadsnämnden, bygglovsavdelningen, bygglov@sundvall.se

Information

Ansökan om bygglov har inkommit avseende nybyggnad av väderskydd för kollektivtrafiken samt rivning av befintliga väderskydd och byggnad på Stenstaden 1:1 (Navet). Den sökta åtgärden innebär en liten avvikelse från detaljplan; planeras på område avsett för plantering.

 

Handlingarna finns att ta del av på Stadsbyggnadskontoret i kommunhuset, Norrmalmsgatan 4, Sundsvall. Information lämnas av bygglovavdelningen telefon 060-19 13 11 eller bygglov@sundsvall.se. Eventuella synpunkter ska ha inkommit skriftligt senast den 22 februari 2019 till Stadsbyggnadskontoret, Bygglovavdelningen, 851 85 Sundsvall.

 

Beslutet kommer att kungöras i Post- och Inrikes Tidningar.

Var sidan till hjälp?

  • Om du lämnar personuppgifter här kommer vi att behandla dessa enligt dataskyddsförordningen GDPR. Läs mer på sundsvall.se/personuppgifter. Det du skriver skickas direkt till den som uppdaterar sidan.