Tillkännagivanden enligt speciallagstiftning : Ansökan om bygglov avseende nybyggnad av transformatorstation på Linjearbetaren 1

Organ

Stadsbyggnadsnämnden

Sammanträdesdatum

2018-03-08

Datum då anslaget sätts upp

2018-03-08

Datum då anslaget tas ned

2018-03-21

Kontakt

Stadsbyggnadsnämnden, bygglovsavdelningen, bygglov@sundvall.se

Information

Ansökan om bygglov har inkommit avseende nybyggnad av transformatorstation
på Linjearbetaren 1. Sökande är Sundsvalls Elnät AB.

Den sökta åtgärden innebär en liten avvikelse från detaljplan beträffande
placering på prickad mark.

Handlingarna finns att ta del av på stadsbyggnadskontoret i kommunhuset,
Norrmalmsgatan 4, Sundsvall. Information lämnas av bygglovavdelningen
telefon 060-19 13 11 eller bygglov@sundsvall.se. Eventuella synpunkter
ska ha inkommit skriftligt senaste den 21 mars 2018 till Stadsbyggnadskontoret,
bygglovavdelningen, 851 85 Sundsvall.

Var sidan till hjälp?

  • Om du lämnar personuppgifter här kommer vi att behandla dessa enligt dataskyddsförordningen GDPR. Läs mer på sundsvall.se/personuppgifter. Det du skriver skickas direkt till den som uppdaterar sidan.