Tillkännagivanden enligt speciallagstiftning : Ansökan om bygglov avseende nybyggnad av transformatorstation och rivning av befintlig på Tunadal 1:96

Organ

Stadsbyggnadsnämnden

Datum då anslaget sätts upp

2019-01-10

Datum då anslaget tas ned

2019-01-25

Kontakt

Stadsbyggnadsnämnden, bygglovsavdelningen, bygglov@sundvall.se

Information

Ansökan om bygglov har inkommit avseende nybyggnad av transformatorstation och rivning av befintlig på Tunadal 1:96. Den sökta åtgärden innebär en liten avvikelse från detaljplan; placering på mark som inte får bebyggas.

 

Handlingarna finns att ta del av på Stadsbyggnadskontoret i kommunhuset, Norrmalmsgatan 4, Sundsvall. Information lämnas av bygglovavdelningen telefon 060-19 13 11 eller bygglov@sundsvall.se. Eventuella synpunkter ska ha inkommit skriftligt senast den 24 januari 2019 till Stadsbyggnadskontoret, Bygglovavdelningen, 851 85 Sundsvall. Beslutet kommer att kungöras i Post- och Inrikes tidningar.

Var sidan till hjälp?

  • Om du lämnar personuppgifter här kommer vi att behandla dessa enligt dataskyddsförordningen GDPR. Läs mer på sundsvall.se/personuppgifter. Det du skriver skickas direkt till den som uppdaterar sidan.