Tillkännagivanden enligt speciallagstiftning : Ansökan om bygglov avseende nybyggnad av mobilbasstation m. teknikbod på Sköns Prästbord 1:69

Organ

Stadsbyggnadsnämnden, bygglovsavdelningen

Datum då anslaget sätts upp

2021-03-11

Datum då anslaget tas ned

2021-04-01

Förvaringsplats för protokollet

Stadsbyggnadskontoret, bygglovavdelningen

Kontakt

Stadsbyggnadsnämnden, bygglovsavdelningen, bygglov@sundvall.se

Information

KUNGÖRELSE
Stadsbyggnadsnämnden informerar

 

Ansökan om bygglov har inkommit avseende nybyggnad av mobilbasstation m. teknikbod på SKÖNS PRÄSTBORD 1:69. Åtgärden innebär en liten avvikelse från detaljplan beträffande placering på prickad mark.

 

Handlingarna finns att ta del av på Stadsbyggnadskontoret i kommunhuset, Norrmalmsgatan 4, Sundsvall. Information lämnas av bygglovavdelningen telefon 060-19 13 11 eller bygglov@sundsvall.se.

Eventuella synpunkter ska ha inkommit skriftligt senast den 22 mars 2021 till Stadsbyggnadskontoret, Bygglovavdelningen, 851 85 Sundsvall. Beslutet kommer att kungöras i Post- och Inrikes Tidningar.

Var sidan till hjälp?

  • Om du lämnar personuppgifter här kommer vi att behandla dessa enligt dataskyddsförordningen GDPR. Läs mer på sundsvall.se/personuppgifter. Det du skriver skickas direkt till den som uppdaterar sidan.