Verktyg för att arbeta med utveckling

Grafisk bild över utvecklingsprocessen

Det finns mängder av verktyg för att jobba med att förenkla, förbättra och förnya. Vi har valt ut några av våra favoriter i en verktygslåda till dig.

Ett verktyg kan användas på många olika sätt så testa dig fram. Vi har sorterat dem utifrån faserna i vår utvecklingsprocess men de kan användas vid flera olika tillfällen.

Utbildning är bra men du måste också börja använda verktygen i din egen vardag. Testa, reflektera och lär, om och om igen.

Så varsågod, här följer några beskrivningar, mallar och länkar. En del kommer från SKRs Innovationsguiden, ett metodstöd för att jobba med utveckling i offentlig sektor. Besök gärna Innovationsguiden och lär dig mer.

Mer information om verktygen finns online, så googla vidare.

Ensam är inte stark. Inte när det kommer till utveckling i alla fall. Vi behöver bygga team och jobba tillsammans för att nå framgång. När en tydlig riktning och strukturerade processer går hand i hand med förtroendefull kommunikation och engagemang – då blir det bingo!

Genom att koppla in många olika kompetenser får vi dessutom olika perspektiv på en utmaning. Det är ovärderligt för att ta fram lösningar som är relevanta och värdeskapande för de vi finns till för. Här leker definitivt olika barn bäst.

Så den första frågan du måste ställa dig är: I den utmaning jag står inför – vem eller vilka borde jag samarbeta med? Den frågan är också värd att upprepa under resans gång.

Ett verktyg för att upptäcka och sortera bland kompetenser och aktörer är Innovationsguidens Aktörskarta (pdf).

Att hitta lösningar är sällan ett problem. Att hitta lösningar som löser rätt problem och skapar verkligt värde är svårare. För det måste vi förstå utmaningen och behoven på djupet. Vi måste också sortera och formulera tankar, idéer, kunskap och samband.

Innovation kan jämföras med ett detektivarbete. Det första steget är att ringa in utmaningen och hitta ett fokus (som inte är för brett och inte för smalt). För att hitta bra svar måste frågan vara tydligt formulerad.

Ringa in utmaningen

Innovationsguiden från SKR har mängder av bra verktyg och mallar. Läs mer om att ringa in en utmaning, Metodmallar (innovationsguiden.se)

Behov – Lösning – Effekt

Att svara på några enkla frågor kan hjälpa till att formulera tankar. Genom att sortera dem under behov, lösning och effekt får vi en överblick av vad vi vet i dagsläget och vad vi behöver ta reda på mer om. Behov-Lösning-Effekt arbetsmall (pdf)

Insiktsfull kunskap är innovationsarbetets guldkorn. Behoven vi inte visste om. Sambanden vi inte förstått. Att bygga kunskap är steget före kreativt lösningsskapande. Framför allt måste vi förstå de vi finns till för (användare, kund, brukare, patient, elev, besökare med fler) och deras behov.

Intervjuer

Syftet med en intervju är inte att få konkret återkoppling eller att komma till snabba slutsatser. Syftet är att förstå målgruppen på ett djupare plan, genom att fånga deras drivkrafter, behov och värderingar. Att intervjua personer handlar inte om checka av ett frågeformulär eller att ställa ”rätt” frågor, utan om att lära känna och förstå personen du intervjuar.

En bra tankemodell, för att strukturera en intervju, är att likna den vid en tratt. Börja med väldigt öppna frågor, för att sedan bli vägledande och till sist mer specifik.

I en intervju, försök att fånga:

 • Insikter – guldkorn av ny kunskap som kommer fram
 • Värden – saker som är viktiga för den som intervjuas
 • Problem – som uppstått för den som intervjuas
 • Idéer – som du eller den du intervjuar har, som kan förbättra saker
 • Frågor – som du eller den du intervjuar vill ha svar på.

Kika gärna på Innovationsguidens film om att göra intervjuer, Intervjuer (YouTube, 3:36)

Observationer

Ett komplement till intervjuer kan vara att göra observationer. Observation bygger på att passivt betrakta det som sker. Fördelen är att du fångar vad människor faktiskt gör, och inte vad de säger att de gör.

Kika gärna på Innovationsguidens film om att observera, Observation (YouTube, 1:42)

Observation mall för dokumentation (pdf)

Användarresan

Användarresan hjälper dig att kliva utanför verksamhetens organisation och istället fokusera på verkligheten för den vi finns till för. Att visualisera användarens resa genom en process eller tjänst hjälper dig att förstå hens behov och utmaningar. Det är också ett kraftfullt verktyg för att förmedla den kunskapen till andra, tack vare det visuella angreppssättet.

Fakta som samlats in genom observationer och intervjuer kan sammanställas i en användarresa. Eller så bjuder du in några användare och jobbar fram användarresan tillsammans.

Kika gärna på Innovationsguidens film om användarresan, Användarresa (YouTube, 3:32)

Här hittar du Innovationsguidens mall, Användarresa 2019 (pdf)

Processkartläggning

Förutom att förstå behoven hos de vi finns till för är det är det viktigt att ha koll på sina egna, interna processer som man vill utveckla. Vad är nuläget och hur ser ett önskat läge ut.

I Sundsvalls kommun kallar vi vårt verktyg för att ta fram dessa processer för processmodellering, ett arbete som resulterar i processmodeller.

Läs mer om processmodellering (utveckling.sundsvall.se)

Värdekurva

Värdekurva är ett verktyg från Blue Ocean Strategy av W. Chan Kim and Renee Mauborgne. Verktyget kan användas på flera olika sätt och vid flera tillfällen i processen. Dels tidigt för att reflektera kring vad som är viktigt för målgruppen, dels senare för att reflektera kring de värden din lösning skapar och hur de kan maximeras.

Beskrivning av värdekurva, Value Curve (pdf, engelsk)
Värdekurva arbetsblad, (pdf, A3)

Här kan du se en introduktion till Blue Ocean Strategy: Make the competition irrelevant (YouTube, 8:06)

Problemträd

Ett vanligt och lättanvänt verktyg för att skapa insikt om rotorsaker och effekter är Problemträd. I stammen formulerar vi problemet som adresseras, i rötterna kartlägger vi rotorsakerna och i trädkronan målar vi upp konsekvenserna.

Läs mer om problemträd på Problemförståelse (effektfullt.se)

Vi får inte idéer, vi skapar dem. Genom att målmedvetet bryta fixeringar och invanda tankemönster ökar sannolikheten för nya, innovativa lösningar.

Det är sällan en enda idé löser hela problemet. Det behövs ofta olika lösningar på flera nivåer. Fastna inte heller i att allt måste vara helt nytt. Bygg vidare på befintliga lösningar. Glo och sno från andra organisationer. Det viktigaste är att lösningen svarar på behoven.

SIT – Att tänka nytt utifrån befintliga förutsättningar

SIT står för Systematic Inventive Thinking och är en modell för problemlösning och idégenerering.

SIT erbjuder fem verktyg:

 • Subtraktion
 • Multiplikation
 • Division
 • Unifikation
 • Relation.

Systematic inventive thinking (wikipedia.org, engelska)

Perspektivkort

Perspektivkort kan användas för att ta in nya perspektiv och tänka på nya sätt kring ett problem. Frågorna på korten är hypotetiska och syftar till att bryta invanda tankemönster.

Perspektivkort för utskrift (pdf)

En idé är ett embryo till en innovation. Den måste vidareutvecklas, paketeras, beskrivas och testas innan beslut kan tas om att skala upp användandet av den.

Genom att testa och lära i liten skala begränsar vi risk och resursåtgång. Fail fast, learn faster är ett bra motto.

Mock-up, prototyp eller proof of concept

Kärt barn har många namn. En mock-up eller en prototyp tas fram för att beskriva och testa en ny lösning. Vissa menar att en mock-up är mer skissartad och föregår en prototyp, medan andra hävdar att de är samma sak.

Syftet med båda är dock att underlätta kommunikation och visualisering av idéer och stimulera till nya intryck och tankar som kan leda till ny kunskap och förståelse.

De behöver inte vara fysiska. En prototyp av ett nytt arbetssätt kan exempelvis vara ett rollspel där medarbetarna får testa och reflektera kring det nya.

Ett proof-of-concept är resultatet av ett lyckat test. Ett bevis på att din idé kan skapa värde och på hur den kan fungera, om än i enkelt prototypformat.

Läs gärna mer om att testa prototyper hos Innovationsguiden Testa idéer

Lean Startup

Lean Startup-metoden bygger på idéer formulerade av Steve Blank och som sedan fått spridning genom Eric Ries bok med samma namn. Metoden har sin grund i ett iterativt förhållningssätt till utvecklingen av nya produkter och tjänster.

Två verktyg inom Lean Startup är:

 • Lean Experiment (Build-Measure-Learn) är en kontinuerlig datadriven feedbackloop som grundar sig på experimentering. Erbjuder ett format för att designa och genomföra test. Lean Experiment_Arbetsblad (pdf, A3)
 • Minimum Viable Product (MVP) handlar om att sätta igång tester av idéer så snart som möjligt, genom att närma sig användarna med enkla versioner av en produkt eller tjänst och utveckla dem vidare utifrån den återkoppling som ges.

Lär dig mer om Lean Startup i de här filmerna:

Eric Ries, Test & experiment (YouTube, 6:52)
Eric Riees, Book summary (YouTube, 3:08)

Business Model Canvas och Value Proposition

Boken Business Model Generation är för många en handbok i hur en verksamhet kan designas och beskrivas. Fokus ligger på värdeerbjudandet, dvs det värde en verksamhet skapar för dem de finns till för.

Business Model Canvas och Value Proposition Canvas är två användbara modeller för att sortera och förmedla information om ett nytt koncept eller verksamhet. Du hittar dem här: Canvas (strategyzer.com)

Här är en filmad föreläsning om Business Model Generation:
A. Osterwalder, Tools for Business Model Generation (YouTube, 53:20)

En utvecklingsprocess resulterar ofta i flera olika spår och lösningar. De behöver utvärderas och jämföras, för att slutligen presenteras för beslutsfattare.

Sex tänkande hattar

Syftet med sex tänkande hattar är att styra tänkandet och splittra upp det i delar så att den som tänker använder endast ett sätt att tänka åt gången. En hatt med en viss färg representerar således en viss sorts tänkande. De sex hattarna blir ett medel att rikta uppmärksamheten mot sex olika sidor av samma sak och därmed utvärdera en lösning från flera perspektiv.

Sex tänkande hattar beskrivning (pdf)
Sex tänkande hattar arbetsblad (pdf, A3)

Urvalsmatris

Att utvärdera och vikta olika lösningar mot varandra kan göras på flera sätt. Pughs matris är en metod för att på ett så objektivt och systematiskt sätt som möjligt välja den bästa av flera möjliga lösningar på ett problem.
Läs mer om Pughs matris (wikipedia.org)

Presentera och övertyga

En del av att jobba med utveckling handlar om att övertyga andra. Nya lösningar, behov och effekter behöver presenteras för exempelvis ledningsgrupper eller politiker för beslut om implementering.

Här är ett tips från Amplify Innovation på hur du bygger en övertygande presentation: Presentera och övertyga (pdf, på engelska)

Idésluss Sundsvallsregionen finansieras av:

Kontakt

Eva-Marie Blusi Tyberg Ekoekonomistrateg

070-235 23 99

Var sidan till hjälp?

 • Om du lämnar personuppgifter här kommer vi att behandla dessa enligt dataskyddsförordningen GDPR. Läs mer på sundsvall.se/personuppgifter. Det du skriver skickas direkt till den som uppdaterar sidan.
 • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.