Vård- och omsorgsförvaltningens projekt

För att du ska få bättre service så arbetar vi med att utveckla vård och omsorg för dig som är äldre.

Aktuella projekt

BPSD betyder Beteendemässiga och Psykiska Symtom vid Demenssjukdom. Det kan vara symtom som hallucinationer, agitation, ångest, motorisk rastlöshet eller sömnstörningar. De flesta personer med demenssjukdom (90%) får någon gång BPSD-symtom.

Dessa symtom orsakar stort lidande för både personen själv, närstående och personal. Socialstyrelsen rekommenderar att behandlingen ska vara individuell och inriktas på att i varje enskilt fall åtgärda orsakerna eller utlösande faktorer till symtomen.

Grunden för behandlingen är personcentrerad omvårdnad och en översyn och anpassning av den fysiska miljön.

Nationellt BPSD register

Kvalitetsregistret används av vårdpersonal i omvårdnaden av personer med demenssjukdom. Syftet är att minska BPSD och lidandet som detta innebär och genom detta öka livskvalitén för personer med demenssjukdom. Registret bidrar även till förbättringsarbete och forskning.

En kartläggning av BPSD görs med hjälp av en skattningsskala, för att bedöma hur ofta symtomen förekommer och hur mycket det påverkar personen med demenssjukdom. Efter skattningen genomförs en analys av eventuella orsaker. En vårdplan utformas och när man provat åtgärderna under en bestämd tidsperiod, gör man en utvärdering med hjälp av en ny skattning.

BPSD-administratören vid enheten registrerar insamlad data och detta sammanställs till en rapport som kan skrivas ut och användas i det dagliga arbetet på enheten.

BPSD i Sundsvall

I Sundsvalls kommun finns en certifierad BPSD register utbildare som ansvarar för utbildningen tillsammans med en demensspecialiserad undersköterska. Utbildningen innefattar två dagar med efterföljande uppföljning på respektive arbetsplats med möjlighet till stöd och handledning efter behov. Det är ett team per arbetsplats som utbildas. Teamen består av 2 undersköterskor, sjuksköterska och områdeschef.

2014 startades ett projekt med utbildning för personal på kommunens äldreboenden

Erfarenheter från projektet:

  • Genom att arbeta strukturerat med omvårdnadsåtgärder minskade svåra beteenden hos samtliga personer som skattades i registret och där omvårdnadsåtgärderna genomfördes och följdes upp efteråt
  • Det behövs mer resurser och mer tid för att implementera arbetssättet

Utifrån dessa erfarenheter genomförs ett projekt under 2015 med insatser för fortsatt utbildning i BPSD registret samt stöd och handledning till verksamheten vid BPSD symtom. Målet är att minska BPSD symtom för de som skattas i registret, att alla boenden har ett fungerande team samt att alla boenden erbjudits utbildning med uppföljning och stöd efter utbildningen.

Vill du veta mer?

BPSD registrets hemsida http://www.bpsd.se

Avslutade projekt

Inom Sundsvalls kommuns äldreomsorg har ett flertal utvecklingsprojekt kunnat genomföras med hjälp av de statliga stimulansmedlen inom följande områden:

Här hittar du snart dokumentation från det avslutade projektet ”Samordnad rehabilitering”. Det övergripande målet för projektet var att stödja och underlätta kvarboende med kvalitet för äldre.

Projektets syfte var att utveckla rehabiliteringsverksamheten, både den specifika och den allmänna, för att höja kvaliteten. Genom att på lång sikt arbeta mot att alla har en gemensam värdegrund kan rehabiliteringen organiseras på ett bättre sätt. Rehabilitering av äldre är ett stort område inom den kommunala vård- och omsorgen.

Projektet var ett samverkansprojekt mellan Sundsvalls kommun och Primärvården i Sundsvall.

 

Var sidan till hjälp?

  • Om du lämnar personuppgifter här kommer vi att behandla dessa enligt dataskyddsförordningen GDPR. Läs mer på sundsvall.se/personuppgifter. Det du skriver skickas direkt till den som uppdaterar sidan.
  • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.