Nationellt samarbete

Sundsvalls kommun driver, samarbetar och deltar i en mängd projekt och samarbeten inom olika verksamhetsområden.

Här hittar du större projekt och samarbeten som vi är en del av.

BioFuel Region är ett samarbete i norra Sverige mellan kommuner, företag, regionförbund, länsstyrelser, landsting och universitet.

Visionen är att vara en världsledande region i omställningen till biodrivmedel och produkter från förnybara råvaror.

Därför fokuserar BioFuel Region på:

 • att vara kunskapsledande i samhällsomställning
 • industriell och regional utveckling
 • ökat utbud av förnybara råvaror

De biodrivmedel BioFuel Region arbetar med är biogas, DME, cellulosabaserad etanol, el och syntetisk diesel.

Arbetet sker i projekt inom BioFuel Regions fokusområden.

Biogas Norr

Biogas Norr är ett projekt i BioFuel Region som är ett samarbete mellan kommuner, företag, regionförbund, länstyrelser, landsting och universitet och högskolor.

Biogas Norr arbetar för att öka produktionen av biogas och också öka andelen som används till kraftvärmeproduktion och fordonsgas.

Vill du veta mer?

Andra webbplatser

BioFuel Region

Kontakt

Malin Tuvesson
Process- och utvecklingsansvarig avlopp
MittSverige Vatten AB
Telefon: 073-275 25 66

Norrlandicus Care Lab är ett forsknings- och utvecklingsprojekt som syftar till att skapa en innovations- och testmiljö för att möta morgondagens behov och bidra till ökad kvalitet inom vård och omsorgen för äldre. I testmiljö får privata och offentliga aktörer möjlighet att utvärdera innovationer (produkter, tjänster och arbetssätt) för att se om de tillför ett ökat värde i en vård- och omsorgsprocess för äldre och om innovationen möter slutanvändarens faktiska behov.

Testmiljö och utvärdering

Norrlandicus Care Lab kan beskrivas som en testmiljö som består av ett antal testbäddar. En testbädd kan exempelvis vara ett äldreboende, ett serviceboende eller äldre som bor i eget hem. I testbäddarna utvärderas innovationen utifrån ett triangulärt perspektiv där äldre, närstående och vård- och omsorgspersonal är delaktiga. Sättet att utvärdera kallas Norrlandicus-metoden och är framtagen genom vetenskapligt arbete och tar avstamp i den nationella värdegrunden för äldreomsorgen. Metoden inkluderar även utvärdering av innovationens användbarhet. Norrlandicus-metoden är i sig en innovation genom att vara först ut med utvecklingen av ett tidigare orört forskningsfält.

Sundsvalls kommuns roll

Norrlandicus Care Lab är ett forsknings- och utvecklingsprojekt finansierat av VINNOVA och Länsstyrelsen i Västernorrland. Sundsvalls kommun är initiativtagare till projektet samt projektkoordinator. Utöver rollen som projektkoordinator faciliterar Sundsvalls kommun testbäddar i form av äldreboenden, hemtjänstgrupper och serviceboenden. Sundsvalls kommun bidrar även med expert- och kunskapsstöd som professionell vårdgivare.

Läs mer om Norrlandicus Care Lab.

Kontakt

Beatrice Einarsson
projektledare Norrlandicus Care Lab
Telefon: 070-520 20 14

Åke Zetterberg
kvalitets- och tjänsteutvecklingschef, socialtjänsten Sundsvalls kommun.
Ordförande i styrgruppen för Norrlandicus Care Lab
Telefon: 060-19 11 15
Mobil: 070-190 30 15

Sundsvalls kommun medverkar och stödjer Nya Ostkustbanan. Längs hela sträckningen vekar vi för att ett dubbelspår byggs mellan Gävle och Härnösand.

Vill du veta mer?

Nya Ostkustbanans hemsida

Kontakt

Ulrika Edlund
Telefon: 060-19 13 49

Roger Wetterstrand
Länsstyrelsen
Utredning och analys
Telefon: 070-190 58 85

Riges är ett samarbetsprojekt mellan fem kommuner i Västernorrland: Härnösand, Sundsvall, Timrå, Kramfors och Örnsköldsvik. Namnet står för Regional Innovativ GIS- och E-tjänstsamverkan (RIGES).

Projektet skapar gemensamma förutsättningar för att digitalisera kommunernas detaljplaner och möjliggöra smarta e-tjänster inom samhällsbyggnad. Ett exempel på en e-tjänst är att söka bygglov direkt på nätet.

Kontakt

Åsa Jadelius
Projektledare
Mobil: 070-190 13 36

För att du ska få bättre service så arbetar vi med att utveckla vård och omsorg för dig som är äldre.

Aktuella projekt

 • BPSD –  Beteendemässiga och Psykiska Symtom vid Demenssjukdom

Avslutade projekt

 • Inom Sundsvalls kommuns äldreomsorg har ett flertal utvecklingsprojekt kunnat genomföras med hjälp av de statliga stimulansmedlen inom följande områden:
 • Rehabilitering
 • Kost/nutrition – livsmedelshygien i äldreomsorgen
 • Demensvård
 • Läkemedelsgenomgångar
 • Det sociala innehållet
 • Social dokumentation

Sundsvallsregionen är Norrlands största arbetsmarknad. Kommunerna i Sundsvallsregionen – Härnösand, Timrå, Sundsvall, Ånge, Nordanstig och Hudiksvall – samarbetar för:

 • Starkare hållbar tillväxt
 • Gemensam arbets-, utbildnings- och boenderegion
 • Samsyn på behovet av utbyggd infrastruktur för kommunikationer

Vår vision

Sundsvallsregionen, Norrlands största arbetsmarknad och med eget universitet, är det bästa alternativet till storstäderna.

Sex vägar till framgång

Samarbetet i Sundsvallsregionen gör alla deltagande kommuner till vinnare. En gemensam identitet och ett gemensamt varumärke för arbets- och boenderegionen arbetas fram. Samtidigt lyfts varje kommun i regionen fram med sin särprägel. Detta ger regionen styrka.

Sundsvallsregionens sex vägar till framgång:

 • Långsiktigt och målmedvetet samarbete mellan kommunerna och i samverkan med andra aktörer
 • Bra kommunikationer och utbyggd infrastruktur
 • Bra och variationsrikt boende och attraktiv livsmiljö – i städerna och på landet
 • Ett näringsliv och en offentlig sektor med goda möjligheter till forskning, innovation och utveckling samt kompetensförsörjning
 • 500 näringslivsbranscher med utbildningsmöjligheter på alla nivåer ger goda möjligheter till arbete och studier och är en stark marknad för företag
 • En kompetent offentlig verksamhet som skapar goda förutsättningar för människor och företagande genom kvalitativa välfärdstjänster som exempelvis ett väl fungerande utbildningssystem.

Vill du veta mer?

Andra webbplatser

Sundsvallsregionens hemsida
Frågor och svar, Sundsvallsregionen

Kontakt

Maria Wallner
Samordnare
maria.wallner@sundsvall.se

Sveriges Ekokommuner är en ideell förening som arbetar för att Sveriges alla kommuner ska bli hållbara. Idag består föreningen av 102 ekokommuner och 6 ekoregioner.

Medlemskommunerna representeras av en tjänsteman och en politiker i ledande ställning vilket innebär att de strategiska hållbarhetsfrågorna lyfts upp i kommunernas högsta ledning.

Sundsvalls kommun arbetar för hållbarhet

Sundsvall blev ekokommun 2005 men redan 1991 började kommunen ge ut årliga livsmiljöbokslut för nytt fönster. I kommunens databas Livsmiljöbarometern kan man följa utvecklingen.

Sundsvalls kommun har tagit fram en hållbar tillväxtstrategi som sträcker sig till 2021. Ambitionen är att stärka de positiva sambanden som finns mellan ekonomisk, social och ekologisk utveckling.

Vill du veta mer?

Fler sidor på sundsvall.se

Hur mår Sundsvall?

Hållbar tillväxt

Andra webbplatser

Sveriges ekokommuner, SEKOM

Trainee Sundsvallsregionen är ett traineeprogram för Sundsvallsregionens sex kommuner som vill visa yrkesbredden och det stora antalet intressanta uppdrag för den som är intresserad av samhällsfrågor.

Trainee Sundsvallsregionen är en möjlighet för de som har en färsk akademisk examen eller validerad internationell motsvarighet, relevant för den traineeplats man söker. Examen ska inte vara äldre än tre år. Engagemang och en vilja att vara med och utveckla framtidens samhälle och välfärd är viktiga egenskaper. Traineen tar sig an kvalificerade uppgifter i samarbete med andra, tar ansvar och arbetar självständigt.

Vill du veta mer?

Startsida, traineesundsvallsregionen.se

Kontakt

Maria Wallner
Samordnare
maria.wallner@sundsvall.se

Projektet är ett samverkansprojekt i Västernorrland som syftar till att förbättra studie- och yrkesvägledningsprocessen och praktikprocessen så att elevers valkompetens ökar och lärandet i arbetslivet upplevs värdefullt.

Fokus i detta projekt är att hitta rutiner och modeller för hur vägledningen och praktiken ska kvalitetssäkras och genomföras på ett strategiskt och metodiskt sätt, och öka kunskapen kring prioriterade områden samt bidra till att öka det regionala samarbetet.

Länsstyrelsen är projektägare för detta projekt som pågår från 1 maj 2014 till 30 oktober 2016. Projektet finansieras av Länsstyrelsen och Tillväxtverket.

Kontakt

Agneta Ögren
Processledare för vägledningsprocessen

Katarina Nilsson
Processledare för praktikprocessen

Var sidan till hjälp?

 • Om du lämnar personuppgifter här kommer vi att behandla dessa enligt dataskyddsförordningen GDPR. Läs mer på sundsvall.se/personuppgifter. Det du skriver skickas direkt till den som uppdaterar sidan.