Ett Sundsvall som håller ihop

I Sundsvall får alla vara med

Sundsvall ska vara en plats där vi skapar möjligheter för alla människor att leva ett gott liv. Det måste märkas i allt vi gör.

Utanförskap och ojämlika levnadsvillkor skapar otrygghet, ohälsa, ökad kriminalitet och är i förlängningen ett hot mot vår demokrati. Det har vi inte råd med, varken ur ett mänskligt eller samhällsekonomiskt perspektiv.

Alla Sundsvallsbor ska ha likvärdiga förutsättningar att ta plats i samhället och leva ett gott liv. Idag skiljer det sig beroende om du är man eller kvinna, vilket bostadsområde du bor i eller vilken skola du går på. Politiken har därför gett hela kommunorganisationen i uppdrag att göra allt man kan för att utjämna de sociala skillnaderna mellan olika bostadsområden.

Vi kommer att börja med att förbättra villkoren i Bredsand, Nacksta, Ljustadalen/Sundsbruk, Skönsberg, Kvissleby och Indal/Liden. Arbetet kommer ske tillsammans med de människor som lever och verkar här.

Ett Sundsvall som håller ihop är Socialdemokraternas, Centerpartiets och Vänsterpartiets huvudprioritering i sin mål- och resursplan för 2019-2020 med plan för 2021-2022.

Mål för utvecklingsarbetet i Bredsand

Ett gott liv för de boende i Bredsand där fler är i arbete, är friska, fler klarar målen i skolan och där de boende upplever trygghet samt har tillgång till en aktiv och meningsfull fritid med kulturella inslag.

Vill du veta mer om arbetet i Bredsand eller ta del av områdesplanen kontakta anna.molin@sundsvall.se

För ett samhälle där alla kan leva och bo på samma villkor, har ett lokalt råd skapats för områdena Indal och Liden. Det lokala rådet består av förtroendevalda representanter från det lokala näringslivet, det lokala föreningslivet och traktens ungdomar. Representanterna har fått som uppdrag att diskutera och prioritera vilka insatser som ska genomföras i Indal och Liden. Vi  tror att det lokala rådets bredd skapar förutsättningar för en hållbar framtid. Vårt mål är att öka den kommunala närvaron och utjämna sociala skillnader. Det lokala rådet skapar förutsättningar för ett levande näringsliv och sätter fokus på ungdomarnas vardag genom ett ökat föreningsliv samt fler kultur- och fritidsverksamheter.

Vill du veta med om utvecklingsarbetet i Indal och Liden?

Kontakta: Maria Bellskog, telefon 060-191371

 

Info i fliken 3

Info i fliken 4

Under rubriken ”20 satsningar 2020”uppmanade Mitthem idébärare att söka finansiering av aktiviteter i Nacksta som bidrar till att skapa förutsättningar för ett gott liv för boende i Nacksta. Vid första ansökningstillfället har flera aktörer fått medel beviljade till olika aktiviteter som ska stärka Nacksta.

Aktiviteterna som har fått medel ska bidra till att skapa ett attraktivt och tryggt bostadsområde där alla ska känna sig inkluderade.

De 6 aktörerna som fått beviljade medel är…
Forza Nacksta
Stiftelsen Läxhjälpen
Sadaka Familjebyrå
SDFF Plus
GIF Sundsvall
Föreningen Nacksta kultur

Info i fliken 6

Kontakt

Sara Lindblom Folkhälsosamordnare, koncernstaben, strategisk samhällsutveckling

060-19 89 95

Var sidan till hjälp?

  • Om du lämnar personuppgifter här kommer vi att behandla dessa enligt dataskyddsförordningen GDPR. Läs mer på sundsvall.se/personuppgifter. Det du skriver skickas direkt till den som uppdaterar sidan.