Ett Sundsvall som håller ihop

I Sundsvall får alla vara med

Sundsvall ska vara en plats där vi skapar möjligheter för alla människor att leva ett gott liv. Det måste märkas i allt vi gör.

Utanförskap och ojämlika levnadsvillkor skapar otrygghet, ohälsa, ökad kriminalitet och är i förlängningen ett hot mot vår demokrati. Det har vi inte råd med, varken ur ett mänskligt eller samhällsekonomiskt perspektiv.

Alla Sundsvallsbor ska ha likvärdiga förutsättningar att ta plats i samhället och leva ett gott liv. Idag skiljer det sig beroende om du är man eller kvinna, vilket bostadsområde du bor i eller vilken skola du går på. Politiken har därför gett hela kommunorganisationen i uppdrag att göra allt man kan för att utjämna de sociala skillnaderna mellan olika bostadsområden.

Vi kommer att börja med att förbättra villkoren i Bredsand, Nacksta, Ljustadalen/Sundsbruk, Skönsberg, Kvissleby och Indal/Liden. Arbetet kommer ske tillsammans med de människor som lever och verkar här.

Ett Sundsvall som håller ihop är Socialdemokraternas, Centerpartiets och Vänsterpartiets huvudprioritering i sin mål- och resursplan för 2019-2020 med plan för 2021-2022.

Mål för utvecklingsarbetet i Bredsand

Ett gott liv för de boende i Bredsand där fler är i arbete, är friska, fler klarar målen i skolan och där de boende upplever trygghet samt har tillgång till en aktiv och meningsfull fritid med kulturella inslag.

Vill du veta mer om arbetet i Bredsand eller ta del av områdesplanen kontakta anna.molin@sundsvall.se

Summer Vibe – främjar både integration och inkludering

Summer Vibe startade i Luleå förra året och i år arrangerades det även i Bredsand, söder om Sundsvall. Ett arrangemang som ägt rum under tre veckors tid, med syftet att skapa samverkan i bostadsområdet genom sommaraktiviteter för barnen.
– Med ganska små resurser kan vi göra en trygg och bra verksamhet för barn, där också vuxna kan vara med och påverka säger Helena Hill, som arbetar för Rädda Barnen samt är huvudarrangör för Summer Vibe.

Helena Hill

Helena Hill, Rädda Barnen Foto: M. Sundqvist

Huvudarrangörerna för Summer Vibe i Bredsand är Rädda Barnen och hyresgästföreningen som tillsammans samarbetat med fastighetsbolaget Balder, RF Sisu, GIF Sundsvall, Bilda, Studiefrämjandet, Folkets Hus Bredsand, SDFF Plus och Sundsvalls Kommun. Helena Hill hyllar alla samarbetspartners.
– De är riktiga eldsjälar. Vi hade två fysiska möten och sedan har all planering skett via plattformen Teams. Alla har bidragit med det man kan och sedan har hyresgästföreningen tillskjutit med en del medel.

Helena Hill berättar att planeringen inför Summer Vibe började i februari och att tanken var att ha utbyte med andra stadsdelar också.
– I och med den rådande situationen med Corona så kunde vi inte genomföra det på flera stadsdelar, därför bestämde vi oss för att endast satsa på Bredsand.

Rädda Barnen har jobbat mycket med föräldrastöd till nyanlända föräldrar och Helena Hill understryker vikten av att lära sig normer och regler i sverige, men också att man känner sig integrerad och inkluderad.
– I Bredsand bor det många stora barnfamiljer. Det är många nyinflyttade familjer här och då känns det extra roligt att erbjuda dem sommarlovsaktiviteter, ur ett integrationsperspektiv där det varit en mix av olika folkgrupper och inte endast nysvenskar.

Klubbor

Redo för spel Foto: M. Sundqvist

Tesfalidet Elias arbetar för Folkets Hus Bredsand, GIF Sundsvall och Skol IF och brinner för att barnen ska ha roligt under Summer Vibe.
– Även när jag inte arbetar brukar jag samla ihop barn och vuxna för att bland annat spela fotboll. Genom Summer Vibe kan människor dessutom socialisera sig utomhus och de som inte kan svenska så bra får goda möjligheter till att lära sig språket bättre.

Bredsandsbo

Bredsandsbo Foto: M. Sundqvist

Bredsandsborna är tacksamma över Summer Vibe och de aktiviteter som erbjuder barnen en lekfull och trygg sommar.
– Det är bra att detta erbjuds i dessa tider, att kunna vara ute och umgås på distans. Barnen får lära sig nya aktiviteter såsom att spela basket, rita, sjunga men också att vi vuxna får möjlighet att umgås berättar Aisha Abdi, Trhes Tseguy och Leyla Ahmed, Bredsand.

Löparbana

Löparbana Foto: M. Sundqvist

Helena Hill berömmer de 12 feriearbetare från kommunen som jobbat under dessa tre veckor, för deras insatser som har varit ovärderliga och fantastiska på många plan.
– Dessa ungdomar har sett till att barnen testar nya aktiviteter genom att aktivera, motivera och fånga upp allt som sker under dagarna. De ser också till att barnen känner sig sedda, vilket är jätteviktigt.

Summer Vibe erbjuder en mängd olika aktiviteter för barnens olika intressen och åldrar. Det är allt ifrån basket, aktiviteter på fotbollsplanen så som lacrosse, fotboll och lekar i olika former, men också dans och sång, läsa böcker, volleyboll på stranden samt måla och rita.
– Många kommer hit och ritar, för det är något som funkar för alla åldrar, berättar Felicia, feriearbetare på Summer Vibe.

Ikea har bjudit på fika och aktivitet i form av hinderbana en gång i veckan under dessa tre veckor. Livsmedelsbutiken Tempo har även bjudit barnen på glass och frukt vid några tillfällen. Felicia, feriearbetare på Summer Vibe, har varit noggrann med sina medarbetare att uppmuntra barnen att hålla avstånd och sprita händerna.
– Vi har erbjudit handsprit vid varje aktivitetsyta och när det har bjudits på fika. Detta är något som barnen har varit väldigt duktiga och ansvarsfulla kring. De har även tyckt att det har varit roligt och spännande med handsprit vilket har underlättat.

Helena Hill betonar Summer Vibe i Bredsand som ett relationsbyggande arrangemang för framtiden.
– Jag har en bakgrund på Sundsvalls kommun inom flyktingmottagningen. Många familjer som jag tog emot för 10 år sedan och de små barnen som kom på familjeåterförening jobbar med mig nu. Det är väldigt roligt att få ta emot familjer och sedan bli kollegor tillsammans.

För ett samhälle där alla kan leva och bo på samma villkor, har ett lokalt råd skapats för områdena Indal och Liden. Det lokala rådet består av förtroendevalda representanter från det lokala näringslivet, det lokala föreningslivet och traktens ungdomar. Representanterna har fått som uppdrag att diskutera och prioritera vilka insatser som ska genomföras i Indal och Liden. Vi  tror att det lokala rådets bredd skapar förutsättningar för en hållbar framtid. Vårt mål är att öka den kommunala närvaron och utjämna sociala skillnader. Det lokala rådet skapar förutsättningar för ett levande näringsliv och sätter fokus på ungdomarnas vardag genom ett ökat föreningsliv samt fler kultur- och fritidsverksamheter.

Vill du veta med om utvecklingsarbetet i Indal och Liden?

Kontakta: Maria Bellskog, telefon 060-191371

Mål för utvecklingsarbetet i Kvissleby
Ett gott liv för de boende i Kvissleby där fler är i arbete och är friska, fler klarar målen i skola och där de boende upplever trygghet och stolthet över sitt bostadsområde samt har tillgång till en aktiv och meningsfull fritid.

Vi vill ta tillvara på engagemang från offentliga organisationer, privata företag och individer som vill arbeta med förebyggande insatser, där de behov som kartläggs och de insatser som planeras bör ha medborgarperspektivet som utgångspunkt. I syfte att utjämna de sociala klyftorna i levnadsvillkor och främja hälsa behöver alla samhällssektorer engageras och samverka.

Vill du veta mer om arbetet i Kvissleby eller ta del av områdesplanen kontakta emma.timonen@sundsvall.se

I Ljustadalen och Sundsbruk bor drygt 5 000 människor.

Här finns en stor blandning av hyresrätter, bostadsrätter, villor och radhus. Områdena ligger alldeles i närheten av skog och natur,
ett av regionens största fornlämningsgravfält, hav och hela regionens handelscentrum.

Målet med utvecklingsarbetet i Ljustadalen och Sundsbruk är ett gott liv för alla boende där fler än idag är i arbete,
är friska, klarar målen i skolan och där de boende upplever trygghet samt har tillgång till en aktiv och meningsfull fritid med kulturella inslag.

Utvecklingsarbetet ska långsiktigt stärka det som gör Ljustadalen och Sundsbruk till en bra plats att leva på.

Arbetet bygger på lokal delaktighet och medborgarnas perspektiv.

Vill du veta mer om arbetet i Ljustadalen och Sundsbruk, eller vara delaktig på något sätt,
kontakta Mattias Carpenlid: mattias.carpenlid@sundsvall.se

Under rubriken ”20 satsningar 2020”uppmanade Mitthem idébärare att söka finansiering av aktiviteter i Nacksta som bidrar till att skapa förutsättningar för ett gott liv för boende i Nacksta. Vid första ansökningstillfället har flera aktörer fått medel beviljade till olika aktiviteter som ska stärka Nacksta.

Aktiviteterna som har fått medel ska bidra till att skapa ett attraktivt och tryggt bostadsområde där alla ska känna sig inkluderade.

De 6 aktörerna som fått beviljade medel är…
Forza Nacksta
Stiftelsen Läxhjälpen
Sadaka Familjebyrå
SDFF Plus
GIF Sundsvall
Föreningen Nacksta kultur

Info i fliken 6

Kontakt

Sara Lindblom Folkhälsosamordnare, koncernstaben, strategisk samhällsutveckling

060-19 89 95

Var sidan till hjälp?

  • Om du lämnar personuppgifter här kommer vi att behandla dessa enligt dataskyddsförordningen GDPR. Läs mer på sundsvall.se/personuppgifter. Det du skriver skickas direkt till den som uppdaterar sidan.