Rådgivande samtal

Medarbetare inom Socialtjänsten som riskerar sjukskrivning erbjuds rådgivande samtalsstöd.

Inom ramen för arbetsmiljöprojektet Samklang erbjuds medarbetare inom Socialtjänsten att testa samtalsstöd.

Målsättningen är att fånga upp medarbetare vars vacklande hälsa riskerar att bli/eller redan är arbetspåverkande, men orsaken till ohälsan behöver inte vara arbetsrelaterad.

Stödet kan erbjudas som en hälsofrämjande, förebyggande insats eller vid planering av återgång i arbete efter en lång sjukskrivingsperiod.

Samtalsstöd avropas av chef när det i samtal med chef framkommer att medarbetaren har ett behov av stöd för att undvika sjukskrivning eller skattar sin egen hälsa i det så kallade hälsokorset som: Mår dåligt men är frisk.

Stödet avropas stegvis. Efter ett uppstartssamtal finns möjlighet till två + två samtal, efter återkoppling till chef.

Samtalen hålls av Maria Jansson som är utbildad socionom med vidareutbildning i arbetslivsinriktad rehabilitering, psykologi samt kognitiv beteendeterapi (KBT).

OBS! En förutsättning för stödet är att medarbetaren tillsammans med chef fyllt i en blankett om samtycke och tar med denna till första samtalet. Är personen sjukskriven ska även läkarintyg/medicinskt underlag tas med.

Här kan du ladda ned ett informationsblad: Informationsblad rådgivande samtal

Var sidan till hjälp?

  • Det du skriver skickas direkt till den som uppdaterar sidan. Lämna din e-postadress så att vi kan återkoppla till dig.