Bild över Sundsvall

Fortsatt starkt resultat för Stadsbacken

Stadsbacken AB, koncernen för kommunens hel- och delägda bolag, redovisar ett resultat för januari-augusti på 132,2 mnkr, vilket är 46,5 mnkr bättre än budget.

- Det här är ett resultat att glädjas åt och som visar att Stadsbacken och de kommunala bolagen är viktiga aktörer för Sundsvalls utveckling, säger Åsa Ulander (S) styrelseordförande, Stadsbacken.


Främsta förklaringen till det positiva resultatet är Mitthem (38,1 mnkr), Korsta Oljelager (9,2 mnkr) och ServaNet (6,7 mnkr). Mitthems positiva resultat består främst av tre större fastighetsaffärer som genomförts under året, medans Korsta Oljelagers resultatförbättring kan härledas till ökade hyresintäkter.

- Rapporten visar att koncernen fortsätter att leverera en betydande vinst trots utmaningar i form av bland annat pågående pandemi. Midlanda Flygplats har som de flesta andra i flygbranschen drabbats mycket hårt av Covid-19 vilket medfört att intäkterna nästan helt uteblivit, säger Anders Johansson, VD Stadsbacken AB.

Sjukfrånvaron var under perioden, trots Covid-19, 2,9 procent, vilket är bättre än utfallet för 2019 som var 3,3 procent.

För helåret prognostiseras ett resultat på 92,3 mnkr, vilket är 2,8 mnkr bättre än budget. Det minskade resultatet på helår jämfört med utfall till och med augusti beror främst på att SKIFU gör en nedskrivning och utrangering av fastigheten Stuvaren 2 (18,1 mnkr) som inrymmer nytt parkeringshus samt utbyggda kontorslokaler.

Förutom ett starkt resultat har koncernen fortsatt det strategiska arbetet med att bidra till ökad samhällsnytta.

- Under kommande fyraårsperiod investerar Sundsvall Energi i Sundsvalls nya stora infrastruktursatsning fjärrkyla och inom ett år ansluts den första kunden. Fjärrkylanätet kommer, precis som fjärrvärmen, att bidra till ökad klimatnytta och byggas ut succesivt under många år. Vi ska verka för långsiktig hållbar tillväxt där välfärden och livskvaliteten för nuvarande och kommande generationer Sundsvallsbor är i fokus, säger Åsa Ulander (S) styrelseordförande, Stadsbacken.

Var sidan till hjälp?

  • Om du lämnar personuppgifter här kommer vi att behandla dessa enligt dataskyddsförordningen GDPR. Läs mer på sundsvall.se/personuppgifter. Det du skriver skickas direkt till den som uppdaterar sidan.