Sundsvalls kommuns prognos visar på starkt resultat för 2021

Sundsvalls kommun har en resultatprognos på 290 miljoner kronor för 2021 vilket är 142 miljoner kronor bättre än budget och 141 miljoner bättre än utfallet 2020.

– Kommunens resultat för 2021 kommer att bli väldigt starkt. Till stora delar förklaras det av ökade skatteintäkter och statsbidrag samt en extraordinär utdelning från Stadsbacken. Men det har även genomförts effektiviseringsåtgärder som minskat kostnaderna inom fastighetsförvaltning samt i administrativa processer inom ekonomi och HR. Kommunen har dock under de kommande åren stora utmaningar som kräver fortsatta åtgärder för att kunna hantera den demografiska utvecklingen. Vidare behövs en omfördelning av resurser för en fortsatt positiv utveckling av kommunen, säger Bodil Hansson, (S), kommunstyrelsens ordförande.

Främsta orsakerna till resultatförbättringen jämfört med budget är:

  • Förbättrade skatteintäkter och generella stadsbidrag med 129 mnkr på grund av högre takt på återhämtningen i Sveriges ekonomi samt nya generella stadsbidrag som inte var kända vid budgettillfället.
  • Förbättrat räntenetto med 40 mnkr beroende på högre utdelning från Stadsbacken samt lägre räntenivåer än budgeterat.
  • Samtidigt högre verksamhetskostnader än budgeterat med 29 mnkr främst på grund av de tre största nämndernas sammanlagda underskott på 135 mnkr. Det är dock en förbättring i förhållande till utfallet 2020 då det sammanlagda underskottet för dessa tre förvaltningar uppgick till 265 miljoner kronor. Det är framförallt inom Vård- och omsorgsnämnden som den ekonomiska utvecklingen varit positivt.

Främsta orsakerna till resultatförbättringen jämfört med föregående år är:

  • Förbättrade skatteintäkter och stadsbidrag med 240 mnkr.
  • Förbättrat finansnetto med 95 mnkr främst på grund av ökad utdelning från Stadsbacken.
  • Samtidigt ökar verksamhetskostnaderna med 190 mnkr, eller 3 %, enligt prognosen.

Med utgångspunkt i prognosen bedöms också samtliga av kommunens finansiella mål uppnås.

 

Kontaktpersoner:

Bodil Hansson, (S), kommunstyrelsens ordförande, 070-675 66 73

Örjan Folkesson, ekonomidirektör, 070-693 44 83

Var sidan till hjälp?

  • Om du lämnar personuppgifter här kommer vi att behandla dessa enligt dataskyddsförordningen GDPR. Läs mer på sundsvall.se/personuppgifter. Det du skriver skickas direkt till den som uppdaterar sidan.