Sundsvalls kommun pausar arbetet med att utveckla Katrinehill

Sundsvalls kommun väljer att pausa det nuvarande planarbetet med den nya stadsdelen Katrinehill. Kommunen gör det dels på grund av den konstaterade kostnadsbilden och dels för att det finns andra planerade exploateringsprojekt i Sundsvall de kommande åren. Katrinehill är dock fortsatt tänkt att vara utpekat i översiktsplanen som ett utvecklingsområde för bostäder.

 

Katrinehill fanns med som ett utpekat exploateringsområde redan i Sundsvalls kommuns översiktsplan (2021) som antogs 2014. Utvecklingsarbetet kring Katrinehill tog sedan fart på allvar 2017, och planprogrammet godkändes av kommunfullmäktige i september 2018. Därefter påbörjades arbetet med detaljplanen. Ett arbete som nu pausas av flera anledningar:

- Efterhand som arbetet har fortskridit med Katrinehill så har också kostnadsbilden, för genomförandet, blivit tydligare. Vi ser då att det idag inte riktigt finns förutsättningar för att genomföra projektet med en ekonomi i balans, säger Magnus Ydmark, stadsbyggnadsdirektör på stadsbyggnadskontoret, Sundsvalls kommun.

- Samtidigt pågår planarbeten för att möjliggöra för bostadsbebyggelse vid bl.a. Kungsbackavägen, Göteborgsvägen och området Sibirien. Tillsammans med stadsbyggnadsprojekten på Norra Kajen, Rosenborgskajen, Alliero samt andra förtätningsprojekt bedöms Sundsvall ha en planberedskap för att täcka de kommande behoven av både lägenheter och villor/radhus i kommunen, menar Magnus Ydmark.

- Allt detta sammantaget gör att vi i nuläget väljer att pausa arbetet med att utveckla Katrinehill till ny stadsdel i Sundsvall, konstaterar Anders Hedenius, ordförande i stadsbyggnadsnämnden.

 

Bättre kunskapsläge

Anders Hedenius är noga att poängtera att det rör sig om en paus och att det inte innebär att man helt lägger ned tankarna på en ny stadsdel på höjden ovanför Nacksta.

- Planen är att Katrinehill även fortsättningsvis ska vara utpekat i översiktsplanen som ett utvecklingsområde för bostäder. Vi har nu jobbat med ett antal utredningar och fördjupat våra kunskaper kring att bygga i ett område såsom Katrinehill. Det innebär att vi idag har ett bättre kunskapsläge än vad vi hade tidigare. Vi har också redan förvärvat mark i området, som gör att vi kan gå vidare med utvecklingen av Katrinehill längre fram i tiden, när vi kommit längre med förtätning av staden i övrigt, säger Anders Hedenius.

 

Information, om pausen av  Katrinehill, delgavs under stadsbyggnadsnämndens möte den 27/1 2021. Ärendet tas upp för beslut på stadsbyggnadsnämndens möte den 24/2 2021.

 

_____________________________________________________________________

För mer information vänligen kontakta:

Anders Hedenius, ordförande i stadsbyggnadsnämnden, Sundsvalls Kommun

Mobil: 070-183 16 95

Magnus Ydmark, stadsbyggnadsdirektör, stadsbyggnadskontoret, Sundsvalls Kommun

Mobil: 073-231 19 69

Magnus Persson, vice ordförande i stadsbyggnadsnämnden, Sundsvalls Kommun

Mobil: 076-119 66 64

(Alla tre personerna sitter i stadsbyggnadsnämndens möte under onsdag eftermiddag 27/1. Om de inte svarar så skicka ett sms för bokning av intervju-tid, exempelvis i samband med paus under mötet).

Var sidan till hjälp?

  • Om du lämnar personuppgifter här kommer vi att behandla dessa enligt dataskyddsförordningen GDPR. Läs mer på sundsvall.se/personuppgifter. Det du skriver skickas direkt till den som uppdaterar sidan.