Folkhälsoarbete

God folkhälsa är en förutsättning för ett hållbart samhälle och hållbar utveckling. Därför har folkhälsofrågor nära samband med både ekonomi och ekologi.

Kommunen har en del av ansvaret i att stimulera till goda levnadsvanor, till exempel att motionera och ha goda kostvanor.

Exempel på andra åtgärder kan vara att

  • bygga säkra gång- och cykelvägar till skolorna
  • förmedla vikten av hälsosam mat och fysisk aktivitet
  • utveckla skolornas drogförebyggande arbete
  • stödja föräldrar i föräldraskapet
  • öka äldres inflytande i samhället
  • skapa trygghet genom olika insatser i närmiljön.

Drogpolitiskt handlingsprogram – 2006 (Bruksanvisning för förebyggande arbete i Sundsvall, från 2006, pdf)

Så arbetar vi med hälsofrågor

En folkhälsosamordnare arbetar övergripande med folkhälsofrågorna i kommunen. Alla kommunens nämnder och förvaltningar arbetar med sina respektive frågor som berör folkhälsa.

Vad är folkhälsa?

Folkhälsa är ett resultat av den sammanlagda hälsan i en befolkning och med mäts med indikatorer som till exempel medellivslängd, självupplevd hälsa, upplevelse av trygghet och förekomst av sjukdom.

Det ska vara lätt att göra hälsosamma val i vardagen och många aktörer behöver samverka för att skapa en god folkhälsa hos befolkningen.

Socioekonomisk studie utifrån Sundsvalls kommuns bostadsområden

Under 2017 och fram till sommaren 2018 har en kartläggning genomförts av hur hälsa och livsvillkor är fördelat och skiljer sig åt mellan olika områden i vår kommun.

Socioekonomisk studie 2018, pdf

Andra webbplatser

Region Västernorrland

Alkoholprofilen

Kontakt

Sara Lindblom Folkhälsosamordnare, koncernstaben, strategisk samhällsutveckling

060-19 89 95

Var sidan till hjälp?

  • Om du lämnar personuppgifter här kommer vi att behandla dessa enligt dataskyddsförordningen GDPR. Läs mer på sundsvall.se/personuppgifter. Det du skriver skickas direkt till den som uppdaterar sidan.