Kommunfullmäktige (KF)

Kommunfullmäktiges möten är öppna för allmänheten. Här finns mötesdagar, ärendelistor och protokoll.

Mötena äger rum 13.00 i fullmäktigesalen i kommunhuset, Norrmalmsgatan 4.

Webb-tv från kommunfullmäktiges möten

Ställ fråga till kommunfullmäktige

Senaste ärendelistan

 • 31 januari
 • 28 februari
 • 28 mars
 • 25 april
 • 30 maj
 • 27 juni
 • 26 september
 • 31 oktober (konstituerande)
 • 28 november
 • 19 december.

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002

2001

2000

Kommunfullmäktiges uppgifter

Kommunfullmäktige är kommunens högsta beslutande organ, förenklat kan det kallas för “kommunens riksdag”. Det är här de politiska målen för den kommunala verksamheten bestäms.

Kommunfullmäktige beslutar i alla stora och övergripande frågor som rör kommunen och oss som bor här.

Till kommunfullmäktiges uppgifter hör bland annat att

 • dra upp mål och riktlinjer för den kommunala verksamheten
 • besluta hur kommunens organisation ska se ut
 • fördela pengar mellan de olika nämnderna och verksamheterna
 • bestämma kommunalskatt
 • fastställa taxor och avgifter.

Beslutad av kommunfullmäktige 2019-10-28 § 199

Syftet med en uppförandekod

Syftet med uppförandekoden är att formulera ett underlag för etiska regler för förtroendevalda i Sundsvalls kommunfullmäktige. Avsikten är att skapa och vidmakthålla ett gott klimat i politiken.

Uppförandekoden ger de förtroendevalda utgångspunkter för hur de bör uppträda på ett bra sätt mot varandra och därmed visa sin respekt för olika åsikter och värderingar samt alla människors lika värde. Uppförandekoden handlar inte om att alla ska gilla varandra eller de olika åsikter och förslag som finns. Den handlar inte heller om att ställa krav på att förtroendevalda ska vara ofelbara. Uppförandekoden ska ge stöd till ett eftertänksamt handlande.

Uppförandekoden:

 • Alla ska behandlas lika och tilltalas med respekt
 • Mobbning och kränkande beteende är oacceptabelt
 • Alla har rätt att uttrycka sin vilja, plädera för de idéer de tror på och agera för att främja sina politiska intressen
 • Alla ska följa gällande lagar, regler och fattade beslut
 • Alla bör vara förebilder för hur man uppträder i ett demokratiskt samhälle och inte låta sitt egenintresse gå före allmänintresset och inte utnyttja sin ställning för egna materiella eller ekonomiska fördelar
 • Alla får ge uttryck för sina åsikter med både sakargument och ideologiska viljeyttringar för att politiken ska bli tydlig och begriplig
 • Ingen ska jobba efter dolda agendor eller att dölja fakta eller argument
 • Ansvaret för att spelregler fungerar och diskuteras delas i den politiska vardagen av alla förtroendevalda i alla partier.

Vill du veta mer?

Fler sidor på sundsvall.se

Ledamöter och ersättare i kommunfullmäktige, Troman Publik

Ställ fråga till kommunfullmäktige

Valresultat, mandatfördelning

Partistöd

Kontakt

Arianne Sundman (S) Kommunfullmäktiges ordförande

Sundsvalls kommun Myndighetspostlåda

060-19 10 00

Besöksadress: Norrmalmsgatan 4
Postadress: 851 85 Sundsvall

Caroline Grafström Kommunsekreterare, kommunstyrelsekontoret

060-19 21 03

Patrik Jansson Kommunsekreterare, kommunstyrelsekontoret

060-19 14 96

Pär Hammarberg Kommunsekreterare, kommunstyrelsekontoret

060-19 13 04

Var sidan till hjälp?

 • Om du lämnar personuppgifter här kommer vi att behandla dessa enligt dataskyddsförordningen GDPR. Läs mer på sundsvall.se/personuppgifter. Det du skriver skickas direkt till den som uppdaterar sidan.
 • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.