2021-09-23 Protokoll 3 SVAB

Sammanträdesprotokoll Sundsvall Vatten AB. Sammanträdesdatum 2021-09-23.

Organ

Sundsvall Vatten AB.

Datum och tid

2021-09-23, klockan 9.00-12.00.

Plats

Digitalt via Skype.

Ledamöter

 • Helge Sjödin, ordförande
 • Desislava Cvetkova, vice ordförande (via Skype)
 • Per-Magnus Forsberg (via Skype).

Frånvarande ledamöter

 • Kenneth Challis
 • Mats Zetterberg.

Personalrepresentanter

 • Jörgen Unander, Kommunal (via Skype)
 • Lars-Erik Löfdahl, Vision (via Skype).

Övriga

 • Anneli Wikner, VD
 • Tomas Larsson, avdelningschef, Affärsområde VA
 • Ewa Thorén, avdelningschef Verksamhetsstöd
 • Anna Gidlund, miljöinspektör, Miljökontoret
 • Ylva Jakobsson, miljöhandläggare, Miljökontoret.

Protokollet omfattar §§ 26-35

Justeras

 • Helge Sjödin, ordförande
 • Per-Magnus Forsberg, justerare
 • Ewa Thorén, sekreterare.

§ 26 Sammanträdets öppnande

Ordföranden förklarar mötet öppnat.

§ 26A Val av protokollsjusterare

Att jämte ordföranden justera dagens protokoll föreslås Per-Magnus Forsberg.

§ 26B Godkännande av dagordning

Styrelsen beslutar
att godkänna föreslagen dagordning, med tillägg under § 34 Övriga frågor – Läcka Sidsjövägen.

§ 26C Godkännande av föregående protokoll

Styrelsen beslutar
att godkänna protokoll från styrelsemöte 2021-05-27.

A. Info från Miljökontoret

Anna Gidlund och Ylva Jakobsson informerar om Miljökontorets rutiner för uppföljning av anslutningar i VA-utbyggnadsområden, utifrån önskemål från SVABs styrelse vid styrelsemöte 2021-05-27, § 24.

Normalt ska miljökontoret följa upp vilka fastigheter som inte har anslutit, efter att ett utbyggnadsområde är färdigställt. På grund av resursbrist har den uppföljningen inte kunnat ske för utbyggnadsområdet som genomfördes på Alnö.

Inför kommande utbyggnadsområde efter Njurundakusten kommer miljökontoret se över rutinen och möjliggöra att resurser avsätts.

Om en fastighetsägare inte har anslutit kan miljönämnden utifrån bestämmelser i miljöbalken förelägga om anslutning. Beslutet ska föregås av att den skäliga grunden har utretts. Vid utbyggnadsområden är det bland annat kopplat till behovet utifrån ett större sammanhang för att säkra miljö och hälsa. Tillämpliga rättsfall och rättspraxis behöver följas för att säkerställa bedömningarna.

Det ska noteras att VA-huvudmannen (exempelvis SVAB) inte ska och inte kan kräva faktisk anslutning i utbyggnadsområden. Vilket ska skiljas från skyldigheten för fastighetsägare i utbyggnadsområden att betala anläggningsavgift till VA-huvudmannen när förbindelsepunkten är upprättad.

B. VD Informerar

VD Informerar är en stående punkt vid varje styrelsemöte.

Informationen är av mer allmän karaktär, som inte behandlas under någon annan punkt vid styrelsemötet. Styrelsen har möjlighet att i förväg meddela önskemål om information.

Anneli Wikner informerar denna gång om:

 • Strategidagar i augusti – uppföljning affärsplanedelen
 • MSVA-gruppens tertialrapportering i sammanfattning
 • Aktuellt – batterifabrik
 • Tillsyn, incidenter, tvist med mera.
 • Ärenden för kännedom för övriga bolag i MSVA-gruppen.

Informationsunderlag

 • VD-info september 2021.

C. Återkoppling Strategidagar 25-26 augusti

Ewa Thorén redovisar resultatet från genomförd riskanalys under strategidagarna.

Materialet är ett bra underlag till MSVA-gruppens internkontrollplan 2022, som kommer att behandlas av styrelserna vid kommande styrelsemöte i oktober.

Informationsunderlag

 • Sammanställning mobilfrågor, Riskanalys.

Beslutsärenden

Beslut

Styrelsen beslutar
att fastställa förslag till tertialbokslut för Sundsvall Vatten AB; samt
att överlämna tertialbokslutet med därtill fogad prognos för helåret 2021 till Stadsbacken AB.

Ärendet

Ewa Thorén föredrar tertialbokslut för SVAB avseende perioden januari – augusti 2021 enligt utsänt underlag.

Underlagen innehåller även uppföljning av affärsplanen inklusive årets internkontrollaktiviteter.

Beslutsunderlag

 • SVAB Styrelserapport 2021-08
 • Uppföljning T2 Affärsplan 2021 med plan 2022-2024.

Beslut

Styrelsen beslutar
att godkänna rapport angående uppföljning av beslut fattade av kommunfullmäktige 2020.

Ärendet

Ewa Thorén informerar om att en uppföljning gjorts av de kommun-fullmäktigebeslut som överlämnades vid årsstämman i maj.

Beslutsunderlag

 • Uppföljning av – Sammanställning av beslut fattade av KF 2020.

Beslut

Styrelsen beslutar
att godkänna mötesplanering 2021-10- -2022-12.

Ärendet

Mötet går igenom föreslagen mötesplanering.

Beslutsunderlag

 • Planering styrelsemöten 2021-10–2022-12.

Beslut

Styrelsen beslutar
att godkänna remissvaret: samt
att uppdra till VD att översända remissvaret till kommunstyrelsen.

Ärendet

Tomas Larsson informerar om att Kommunstyrelsen i Sundsvall har begärt in synpunkter från förvaltningar, kommunala bolag och många flera inom kommunen och Sundsvallsregionen inom ramen för pågående samråd om Översiktsplan Sundsvall 2040.

En arbetsgrupp med representanter från affärsområde VA respektive Avfall har sammanställt ett förslag till remissvar, som ska skickas till kommunstyrelsen senast den 30 september 2021.

Beslutsunderlag

 • Beslutsärende Samråd Översiktsplan Sundsvall
 • Bilaga 1, Remissvar SVAB Samråd Översiktsplan Sundsvall 2040.

Beslut

Styrelsen beslutar
att godkänna föredragningen; samt
att godkänna projekt Ringen sträcka 4, etapp 2, för delen Fridhemsgatan till Tallvägen Bredsand i Sundsvalls kommun till en projektbudget om 40 mnkr med start under 2022, projektavslut anpassas efter Trafikverkets tidplan.

Ärendet

Tomas Larsson informerar om att ”Visionen ringen” är vår strategiskt långsiktiga vision för att säkra vår dricksvattenförsörjning. Den syftar till att skapa redundans och säkra kapacitet att fördela vattnet från våra tre stora vattenverk, vilket ska ske genom att vi sammankopplar vattenverken med en dubbelmatad ringledning.

En handlingsplan för ”visionen ringen” antogs av Sundsvall Vattens styrelse 2014-01-30. Handlingsplanen delades upp i sträckor, med etapper för varje sträcka. Dessa har aktualiserats vart efter Sundsvall kommun startat sina större infrastrukturprojekt, för att få så mycket samordningsvinster som möjligt.

Aktuellt ärende berör sträcka 4, som har etapperna 1-6 och syftar till att sammankoppla Nolby vattenverk med Sundsvall. Under 2021-2022 planeras att starta etapp 2, som är sträckan från korsning Fridhemsgatan-Väg 562 fram till höjd med Tallvägen i Bredsand. Budgeten uppgår till 40,0 mnkr.

Återstående etapper för sträcka 4 sker i samverkan med Trafikverkets ombyggnation av väg 562 och anpassas efter deras tidplan.

Beslutsunderlag

 • Beslutsärende Ringen Sträcka 4 etapp 2.

Styrelsen beslutar
att investeringsbeslut Ringen sträcka 4 etapp 2 ska läggas till styrelseloggen.

Läcka Sidsjövägen

Tomas Larsson informerar om den inträffade ledningsläckan i Sidsjövägen, som innebar att ett så kallat slukhål uppstod.

Orsaken till att slukhålet uppstod är att vattenledningen fick en spricka vilket påverkade avloppsledningen som gick sönder. Det i sin tur påverkade omgivande massor som forslades bort i avloppsledningen och skapade ett hål i vägen. Ledningsarbetet beräknas vara klart inom två veckor. Därefter kan asfaltering ske.

Ledamöterna ges möjlighet att ställa frågor som besvaras.

Nästa sammanträde; Styrelsemöte

Datum: 2021-10-28

Tid: klockan 9.00.

Plats: MittSverige Vatten & Avfalls kontor, Stuvarvägen 17, konferensrum Grönsta. Alternativt finns möjligheten att delta på distans via utsänd Skypelänk.

Ordföranden tackar för visat intresse och avslutar sammanträdet.

Kontakt

MittSverige Vatten & Avfall Kundservice

020-120 25 00

851 85 Sundsvall
Besök: Stuvarvägen 17

Var sidan till hjälp?

 • Om du lämnar personuppgifter här kommer vi att behandla dessa enligt dataskyddsförordningen GDPR. Läs mer på sundsvall.se/personuppgifter. Det du skriver skickas direkt till den som uppdaterar sidan.