2021-08-31 Protokoll 3 Reko

Sammanträdesprotokoll Reko Sundsvall AB. Sammanträdesdatum 2021-08-31.

Organ:

Reko Sundsvall AB.

Datum och tid:

 • 2021-08-31 klockan 14.30-14.45.

Plats:

 • Digitalt via Skype.

Ledamöter:

 • Ulf Sjölinder, ordförande
 • Desislava Cvetkova, vice ordförande (via Skype)
 • Martin Jägesten, (via Skype)
 • Mats Bäck, (via Skype)
 • Susanne Engstedt, (via Skype)
 • Börje Mattsson, (via Skype).

Frånvarande ledamot:

 • Per-Magnus Forsberg.

Personalrepresentanter:

 • Jörgen Unander, Kommunal
 • Lars-Erik Löfdahl, Vision.

Övriga:

 • Anneli Wikner, VD
 • Jonas Strandberg, avdelningschef, Affärsområdeschef Avfall
 • Ewa Thorén, avdelningschef, Verksamhetsstöd
 • Annika Ågebrant, avdelningschef, Externa relationer.

Protokollet omfattar §§ 23-26

Justeras:

 • Ulf Sjölinder, ordförande
 • Börje Mattsson, justerare
 • Ewa Thorén, sekreterare.

Ordföranden förklarar mötet öppnat.

Att jämte ordföranden justera dagens protokoll föreslås Börje Mattsson.

Styrelsen beslutar
att godkänna föreslagen dagordning.

Beslutsärenden

Beslut

Styrelsen beslutar
att ställa sig bakom och godkänna svaret till Stadsbackens styrelse inklusive revidering av bilaga 3 i Tjänsteärende Avfallstaxa 2022.

Ärendet

Stadsbacken, har till sitt styrelsemöte 2021-09-03 begärt förtydliganden avseende översänt tjänsteärende avfallstaxa 2022, som behandlades av Rekos styrelse 2021-05-28, § 18.

Aktuellt beslut innebär att styrelsen i Reko ställer sig bakom svaret till Stadsbacken inklusive revidering av bilaga 3 i tidigare inskickat tjänsteärende avfallstaxa 2022. Bilaga 3 innehöll ett mindre sifferfel på sida 7 (differens på 13 kronor). Rättelse sker samtidigt som Stadsbackens frågor besvaras.

Beslutsunderlag

 • Bilaga 1 Protokollsutdrag Stadsbacken AB, 2021-06-10 § 72.
 • Bilaga 2 Förtydligande Avfallstaxa 2022 till Stadsbacken.
 • Bilaga 3 Tjänsteärende – Avfallstaxa 2022, reviderad bilaga 3.

Nästkommande sammanträde;
Datum: 2021-09-24
Tid: Klockan 9.00-12.00
Plats: Meddelas senare.

Ordföranden tackar för visat intresse och avslutar sammanträdet.

Var sidan till hjälp?

 • Om du lämnar personuppgifter här kommer vi att behandla dessa enligt dataskyddsförordningen GDPR. Läs mer på sundsvall.se/personuppgifter. Det du skriver skickas direkt till den som uppdaterar sidan.