2021-09-23 Protokoll 3 MSVA

Sammanträdesprotokoll MittSverige Vatten & Avfall AB. Sammanträdesdatum 2021-09-23.

Organ

MittSverige Vatten & Avfall AB.

Datum och tid

2021-09-23, klockan 13.00-16.00.

Plats

Digitalt via Skype.

Ledamöter

 • Helge Sjödin, ordförande
 • Jan Norberg, vice ordförande (via Skype)
 • Desislava Cvetkova (via Skype)
 • Kenneth Challis (via Skype)
 • Tony Andersson (via Skype)
 • Sven-Åke Eriksson (via Skype)
 • Ann-Christine Meiding (via Skype)
 • Per-Magnus Forsberg (via Skype).

Frånvarande ledamöter

 • Carina Ohlson
 • Mats Zetterberg.

Personalrepresentanter

 • Jörgen Unander, Kommunal (via Skype)
 • Lars-Erik Löfdahl, Vision (via Skype).

Övriga

 • Anneli Wikner, VD
 • Tomas Larsson, avdelningschef, Affärsområde VA
 • Jonas Strandberg avdelningschef, Affärsområde Avfall
 • Ewa Thorén, avdelningschef Verksamhetsstöd
 • Annika Ågebrant, avdelningschef Externa relationer.

Protokollet omfattar §§ 26-35

Justeras

 • Helge Sjödin, ordförande
 • Per-Magnus Forsberg, justerare
 • Ewa Thorén, sekreterare.

§ 26 Sammanträdets öppnande

Ordföranden förklarar mötet öppnat.

§ 26A Val av protokolljusterare

Att jämte ordföranden justera dagens protokoll föreslås Per-Magnus Forsberg.

§ 26B Godkännande av dagordning

Styrelsen beslutar
att godkänna föreslagen dagordning.

§ 26C Godkännande av föregående protokoll

Styrelsen beslutar
att godkänna protokoll från styrelsemöte 2021-05-27.

A. VD informerar

VD Informerar är en stående punkt vid varje styrelsemöte.

Informationen är av mer allmän karaktär, som inte behandlas under någon annan punkt vid styrelsemötet. Styrelsen har möjlighet att i förväg meddela önskemål om information.

Anneli Wikner informerar denna gång om:

 • Strategidagar i augusti – uppföljning affärsplanedelen
 • MSVA-gruppens tertialrapportering i sammanfattning
 • Aktuellt – batterifabrik
 • Tillsyn, incidenter, tvist med mera
 • Ärenden för kännedom för övriga bolag i MSVA-gruppen.

Informationsunderlag

 • VD-info september 2021.

B. Återkoppling Strategidagar 25-26 augusti

Ewa Thorén redovisar resultatet från genomförd riskanalys under strategidagarna.

Materialet är ett bra underlag till MSVA-gruppens internkontrollplan 2022, som kommer att behandlas av styrelserna vid kommande styrelsemöte i oktober.

Informationsunderlag

 • Sammanställning mobilfrågor, Riskanalys.

Beslutsärenden

Beslut

Styrelsen beslutar
att fastställa förslag till tertialbokslut för MittSverige Vatten & Avfall AB.
att överlämna tertialbokslutet med därtill fogad prognos för helåret 2021 till SVAB, Reko, TVAB och NVAB.

Ärendet

Ärendet avser tertialbokslut för MSVA avseende perioden januari – augusti 2021 enligt utsänt underlag.

Underlagen innehåller även uppföljning av affärsplanen inklusive årets internkontrollaktiviteter.

Beslutsunderlag

 • MSVA Styrelserapport 2021-08
 • Uppföljning T2, Affärsplan 2021 med plan 2022-2024.

Beslut

Styrelsen beslutar
att notera rapport angående uppföljning av beslut fattade avkommunfullmäktige i Sundsvall 2020 för SVAB och Reko.

Ärendet

Ewa Thorén informerar om att en uppföljning gjorts av de kommun-fullmäktigebeslut som överlämnades vid årsstämman i maj.

Beslutsunderlag

 • Uppföljning av – Sammanställning av beslut fattade av KF 2020.

Beslut

Styrelsen beslutar
att godkänna mötesplanering 2021-10- -2022-12.

Ärendet

Mötet går igenom föreslagen mötesplanering.

Beslutsunderlag

 • Planering styrelsemöten 2021-10–2022-12.

Beslut

Styrelsen beslutar
att anta förslaget till reviderad dagvattenstrategi MSVA, som omfattar hela MSVA-gruppen.

Ärendet

Tomas Larsson informerar om att en revidering har skett av dagvattenstrategin för MSVA-gruppen.

Syftet med revideringen är att strategin tydligare ska:

 • Sträva mot ett hållbart och resurseffektivt samhälle.
 • Med utgångspunkt från VA-huvudmannens arbete tydliggöra gränsdragningar mot andra aktörer (kommunen, exploatörer, fastighetsägare).

I översynen har principerna som fastställts i Sundsvalls kommuns dagvattenplan beaktats, samt MSVA-gruppens nuvarande arbetssätt rörande tillskottsvatten och kombinerade ledningar.

Dagvattenstrategin kommer att inarbetas i pågående arbete med VA-planer i Timrå och Nordanstig.

Beslutsunderlag

 • Beslutsärende Reviderad Dagvattenstrategi MSVA
 • Bilaga 1, MSVA Dagvattenstrategi, förslag till revidering
 • Bilaga 2, Konsekvenser vid genomförande av reviderad Dagvattenstrategi MSVA
 • Bilaga 3, MSVA Dagvattenstrategi, sammanställning skillnader.

Beslut

Styrelsen beslutar
att godkänna reviderad taxa för beställning av allmänna handlingar.

Ärendet

Taxa för beställning av allmänna handlingar har reviderats för att bättre spegla elektroniska handlingar och kostnad för dessa i linje med avgiftsförordningen (1992:191).

Beslutsunderlag

 • Beslutsärende Revidering av Taxa för beställning av allmänna handlingar
 • Bilaga 1, Taxa för beställning av allmänna handlingar, reviderat förslag
 • Bilaga 2, Taxa för beställning av allmänna handlingar, 2015-11-05.

Styrelsen beslutar
att inga nya ärenden ska läggas till styrelseloggen; samt
att ärendet Säkerhetsklassning tas bort från styrelseloggen, utifrån att säkerhetsskyddsanalysen visar att det i dagsläget inte krävs säkerhetsklassning av styrelseledamöterna.

Inga övriga frågor noteras.

Nästa sammanträde; Styrelsemöte

Datum: 2021-10-28

Tid: klockan 13.00-16.00

Plats: MittSverige Vatten & Avfalls kontor, Stuvarvägen 17, konferensrum Grönsta. Alternativt finns möjligheten att delta på distans via utsänd Skypelänk.

Ordföranden tackar för visat intresse och avslutar sammanträdet.

Kontakt

MittSverige Vatten & Avfall Kundservice

020-120 25 00

851 85 Sundsvall
Besök: Stuvarvägen 17

Var sidan till hjälp?

 • Om du lämnar personuppgifter här kommer vi att behandla dessa enligt dataskyddsförordningen GDPR. Läs mer på sundsvall.se/personuppgifter. Det du skriver skickas direkt till den som uppdaterar sidan.
 • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.