2021-11-02 Protokoll styrelsemöte Mitthem AB

Sammanträdesprotokoll, styrelsesammanträde för Mitthem AB den 2 november. Styrelsemöte 7 / 2021.

Plats:

Mitthem, Södra järnvägsgatan 31 och Skype.

Beslutande:

 • Pernilla Berg, ordförande
 • Hicham Elkahtib, vice ordförande
 • Rolf Nordin
 • Petra Ebbing
 • Patrik Gustavsson
 • Hans Axelsson, adjungerad (Skype).

Arbetstagarrepresentanter:

 • Torbjörn Sjödin (Skype)
 • Jeanette Westlinder.

Övriga kallade:

 • Lotta Björklund, Vd
 • Ante Bromée, chef Fastighetsstöd
 • Fredrik Berggren, chef Förvaltning
 • Per Neessbjer, projektledare Byhöjden.

Protokollet omfattar §§ 76-88

Justeras:

 • Pernilla Berg, ordförande
 • Lotta Björklund, sekreterare
 • Hicham Elkahtib, justerare.

§ 76 Sammanträdets öppnande

Beslut

Styrelsen beslutar
att utse att Hicham Elkahtib tillsammans med ordföranden justera protokollet.

Beslut

Styrelsen beslutar
att godkänna dagordningen.

Vd berättar om läget vad gäller Covid-19. Bolaget följer kommunens arbetssätt och kommer att erbjuda möjlighet till distansarbete del av tiden där så är möjlighet. Beslutas av närmaste chef i dialog med medarbetaren. Receptionen åter öppen och arbetet i och kring fastigheterna fasas in mot normalt.

Vd redogör för vakansnivåerna som för de vanliga lägenheterna är 0,3 procent och för studentlägenheterna 1 procent 1 november.

Bolagets NKI (nöjd kundindex) ligger på 72 % helnöjda/nöjda kunder.

Fastighetschefen redovisade status för större projekt:

 • Byhöjden etapp två följer tidplan.
 • Dialog pågår med Drakfastigheter kring de lokaler som de kommer lämna 2022. Upphandling av återställning till bostäder påbörjad.
 • Sidsjön översyn av mobilitetslösningar i området tas fram tillsammans med de andra fastighetsägarna.

Förvaltningschefen redogjorde för arbetet med social hållbarhet. 3,1 mkr av avsatta 3,8 mkr är upparbetade till och med oktober.

Vd skickar ut förslag på datum för 2022 så fort kommunens tidplan för prognosarbetet är klart.

Det har varit ett möte med tjänstemän från Mitthem och SBK (stadsbyggnadskontoret) och politiken kring eventuell nyproduktion i Matfors. En ny plats har lokaliserats som bedöms som lämplig för ett flerfamiljshus i storleksordningen 30-35 lägenheter.

DP arbete pågår och Mitthem kommer vara behjälplig i det här skedet med info om Allmännyttans ramavtal och göra en grov uppskattning av produktionskostnad. Innan frågan om Mitthem skall bygga i Matfors kan tas bör ny marknadsundersökning göras samt dialog med ägare och revisorer hållas.

Brev har inkommit från några boende på Skepparen, ordförande redovisade hur dialogen med styrelsen för trygghetsboendet fortlöper.

Vd redogör för bolagets förslag till budget för 2022. Prognostiserat resultat 2022 är 37 mkr.

Vd redogör vidare för treårsplanen för 2023-2025.

Beslut

Styrelsen beslutar
att godkänna förslaget till budget för 2022 samt treårsplan för 2023-2025.

Beslutsunderlag

 • Utskickade rapporter för budget 2022 och treårsplan
 • Muntlig information.

Fastighetschef och projektledare för Byhöjden redovisade projekt för en möjlig byggnation av etapp 3. Uthyrningen av etapp 2 påbörjas efter årsskiftet. Just nu är det också oklart kring investeringsstödet framöver.

Beslut

Styrelsen beslutar
att uppdra åt vd att genomföra upphandling av etapp 3.

Vd redogör för bolagets svar på landsbygdsprogrammet 2021.

Beslut

Styrelsen beslutar
att godkänna förslaget svar på remissen.

Vd redogör för bolagets svar på programmet för social hållbarhet.

Beslut

Styrelsen beslutar
att godkänna förslaget svar på remissen.

§ 85 Övriga frågor

Den 28 januari 2022 klockan 9.00 skall resultat för 2021 godkännas.

Ordförande tackar för fint engagemang och avslutar mötet.

Var sidan till hjälp?

 • Om du lämnar personuppgifter här kommer vi att behandla dessa enligt dataskyddsförordningen GDPR. Läs mer på sundsvall.se/personuppgifter. Det du skriver skickas direkt till den som uppdaterar sidan.
 • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.