2021-05-10 Protokoll bolagsstämma Mitthem AB

Sammanträdesprotokoll, årsstämma för Mitthem AB den 10 maj. Styrelsemöte 4 / 2021.

Tid:

 • Klockan 9.00.

Plats:

 • Mitthems kontor / Skype.

Närvarande

Ägarombud:

 • Bodil Hansson, företräder samtliga aktier, Skype.

Ledamöter:

 • Pernilla Berg, ordförande
 • Hircham Elkahtib, vice ordförande, Skype
 • Petra Ebbing, Skype
 • Patrik Gustavsson, Skype
 • Rolf Nordin, Skype
 • Hans Axelsson, adjungerad, Skype.

Personalrepresentanter:

 • Torbjörn Sjödin, Skype
 • Jeanette Westlinder, Skype.

Övriga kallade:

 • Lotta Björklund, vd
 • Ante Bromée, chef fastighetsstöd
 • Fredrik Berggren, chef förvaltningen.

Protokollet omfattar §§ 28-45.

Justeras:

 • Pernilla Berg, ordförande
 • Lotta Björklund, sekreterare
 • Bodil Hansson, justerare.

Ordföranden förklarar mötet öppnat.

Beslut
Stämman beslutar
att utse Pernilla Berg till ordförande för stämman.

Beslut
Stämman beslutar
att ägarens samtliga aktier är representerade genom kommunfullmäktige i Sundsvall protokollsutdrag 2011-01-31 § 56.

Beslut
Stämman beslutar
att tillsammans med ordföranden utse Bodil Hansson att justera dagens protokoll.

Beslut
Stämman beslutar
att godkänna föreslagen dagordning.

Beslut
Stämman beslutar
att stämman blivit behörigen sammankallad.

Beslut
Stämman beslutar
att godkänna framlagd årsredovisning, revisionsberättelse och lekmannarevisorns granskningsrapport för 2020.

Beslut
Stämman beslutar
att fastställa resultat- och balansräkning för 2020.

Beslut
Stämman beslutar
att behandla 2020 års resultat enligt förslaget i förvaltningsberättelsen.

Beslut
Stämman beslutar
att bevilja styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2020.

Beslut
Stämman beslutar
att följa de arvodesbestämmelser som gäller för kommunens förtroendevalda och som kommunfullmäktige beslutar om.

Beslut
Stämman beslutar
att utse revisionsföretaget KPMG till revisor för tiden fram till ordinarie årsstämma 2022.

Beslut
Stämman beslutar
att anteckna att kommunfullmäktige i Sundsvall för perioden 2019-2023 valt styrelseledamöter, styrelseordförande och vice styrelseordförande, lekmannarevisor jämte ersättare för denne enligt följande;

 • Pernilla Berg, ordförande
 • Hicham Elkahtib, vice ordförande
 • Petra Ebbing
 • Patrik Gustavsson
 • Rolf Nordin
 • Göte Stenlund, lekmannarevisor
 • Thomas Jäärv, lekmannarevisor ersättare.

Beslut
Stämman beslutar
att följa det beslutade ägardirektivet per 2019-05-27.

Den senaste beslutade ändringen antogs 2013-02-25. Ingen förändring av bolagsordningen har skett sedan dess.

Det antecknas att stämmoombudet överlämnar beslut fattade i kommunfullmäktige under perioden januari till december 2020 och som berör de kommunala bolagen.

Stämman avslutas genom att ordföranden tackade styrelse och vd för året som varit.

Var sidan till hjälp?

 • Om du lämnar personuppgifter här kommer vi att behandla dessa enligt dataskyddsförordningen GDPR. Läs mer på sundsvall.se/personuppgifter. Det du skriver skickas direkt till den som uppdaterar sidan.
 • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.