Allmän handling och offentlig handling

Du har i princip rätt att ta del av alla handlingar och uppgifter tack vare offentlighetsprincipen, förutom information med sekretess  och arbetsmaterial.

Offentlighetsprincipen ingår i tryckfrihetsförordningen, en av våra grundlagar. Det innebär att du har rätt till insyn i kommunens verksamhet genom att ta del av allmänna handlingar som inte är sekretessbelagda. En handling kan var brev, protokoll eller beslut.

Offentliganställda har rätt att lämna uppgifter till utomstående, så kallat meddelarskydd, om de inte begränsas av regler om tystnadsplikt.

Offentlighetsprincipen kommer till uttryck på följande sätt:

  • Vem som helst får läsa myndigheternas handlingar i den mån de inte omfattas av sekretess.
  • Tjänstemän har normalt rätt att lämna uppgifter till tidningar, radio och tv för publicering eller att själva offentliggöra uppgifter.
  • Allmänheten och massmedierna har rätt att närvara vid rättegångar.
  • Allmänheten och massmedierna får närvara när riksdagens kammare, kommunfullmäktige, landstingsfullmäktige och andra sådana organ sammanträder.

Offentlighetsprincipen, Regeringskansliet

Allmän handling

En handling är allmän om den förvaras hos en myndighet och har inkommit dit eller upprättats där. En allmän handling kan bestå av text, bild, information som lagrats i dator med mera. Om en allmän handling blir offentlig eller sekretessbelagd beror på uppgifterna i innehållet.

Offentlig handling

En offentlig handling är en allmän handling som inte är sekretessbelagd och därmed skyddas enligt Offentlighets- och sekretesslagen. En offentlig handling ska, enligt offentlighetsprincipen, lämnas ut till den medborgare som så önskar.

Kopia av allmän handling

Taxa för kopior av allmänna handlingar i Sundsvalls kommun

Om du som medborgare skickar in en fråga via synpunktsformuläret i Synpunkt Sundsvall registreras den som en allmän handling. Allmänna handlingar som är offentliga är dokument som alla medborgare har rätt att läsa.

Synpunkter och klagomål – Synpunkt Sundsvall

Vissa handlingar får du inte ta del av på grund av att de innehåller uppgifter som är hemliga och därför är belagda med sekretess. Till exempel kan uppgifter sekretessbeläggas för att skydda enskildas personliga förhållanden inom skola, socialtjänst och hälso- och sjukvård.

Vilka uppgifter som kan sekretessbeläggas framgår av offentlighets- och sekretesslagen. Det är myndigheten där uppgiften finns som fattar beslut om ifall en uppgift ska lämnas ut eller inte. Den som lämnar uppgifter till en myndighet måste normalt räkna med att dessa eller delar av dessa kan bli offentliga.

Kopia av sekretesshandling

Vissa handlingar registreras i förvaltningarnas diarium medan andra handlingar kan hållas ordnade på annat sätt. Ett diarium ska alltid hållas öppet för allmänheten. Det finns inget gemensamt diarium för Sundsvalls kommun. Önskar du komma i kontakt med förvaltningarnas diarier ska du kontakta respektive nämnd för att ta del av handlingarna.

E-post till myndighetspostlådor:
Barn- och utbildningsnämnden
Kommunstyrelsen
Kultur- och fritidsnämnden
Lantmäterinämnden
Miljönämnden
Nämnden för arbetsmarknad, vuxenutbildning och integration
Socialnämnden
Stadsbyggnadsnämnden
Valnämnden
Överförmyndarnämnden

Var sidan till hjälp?