Krisorganisation och krisdokument

Det finns en krisberedskap och en organisation som träder in vid behov. Du kan även ta del av krisdokument som finns i kommunen.

Kommunen har det så kallade geografiska områdesansvaret vid en kris. I det geografiska områdesansvaret  ingår bland annat att arbeta för att aktörer som hanterar en kris ska samverka, samt att arbeta för samordning av informationen till medborgarna. Enligt Lag (2006:544) om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap, har kommunerna skyldighet att ha en god beredskap för kriser.

Vid en kris, extraordinär händelse eller förhöjd beredskap finns en ordning för hur den kommunala krisledningen inom Sundsvalls kommun ska arbeta. I krisledningsarbetet kan en begränsad del av kommunen ingå eller flera förvaltningar, det beror på händelse.

Läs mer om krisberedskap i samhället på: Myndigheten för samhällsskydd och krisberedskap, MSB

Kriskommunikation
När det uppstår en krissituation är kommunikation en helt avgörande faktor. En bedömning som ofta omnämns är att så mycket som 80 procent av krisens hantering kan handla om kommunikation. Det är svårt att lyckas fullt ut i det arbetet, men det är lätt att förstå att kommunikation gör stor skillnad. På sidan informationskanaler vid en kris redogör vi för vilka kanaler som kan användas vid en kris, både kanaler inom Sundsvalls kommun och vilka kanaler som finns nationellt.

Krisledningsnämnd
Den politiska styrningen kan vid en kris ske genom krisledningsnämnden. Den har vid extraordinära händelser befogenheter när det finns behov av att samordna beslutsprocesser, överta hela eller delar av verksamhetsområden från övriga nämnder i den omfattning som är nödvändig med hänsyn till den extraordinära händelsen. I Sundsvalls kommun är det kommunstyrelsens finansutskott som är krisledningsnämnd. Vid många händelser inom kommunen träder inte krisledningsnämnden i kraft, utan hanteras istället av den kommunala krisledningen.

Det är nämndens ordförande, eller vid dennes förhinder vice ordförande, som bedömer när en extraordinär händelse medför att nämnden ska träda i funktion. Fullmäktige får besluta när krisledningsnämndens verksamhet ska upphöra. Krisledningsnämnden utgör tillsammans med en stab kommunens krisledningsgrupp vid en extraordinär händelse i kommunen.

Krishanteringsråd
Sundsvall och Timrå kommuner har ett gemensamt krishanteringsråd för att utveckla samverkan och skapa viktiga kontaktvägar. Detta ska underlätta samarbete och kommunikation med aktörer som har eller påverkar samhällsviktig verksamhet. I rådet ingår bland annat kommunerna, försvaret, räddningstjänst, landstinget, statliga myndigheter, polisen, elbolag, försäkringsbolag, Svenska Kyrkan med flera.

Tre grundprinciper för krishantering i Sverige

Ansvarsprincipen: Den som har ansvar för en verksamhet i vardagen ska ha det också under en krissituation.
Likhetsprincipen: Under en kris ska verksamheten fungera på liknande sätt som den gör i vardagen – så långt det går. Verksamheten ska, om det är möjligt, skötas på samma plats som under normala förhållanden.
Närhetsprincipen: Med närhetsprincipen menas att en kris ska hanteras där den inträffar och av dem som är närmast berörda och ansvariga.

Vad är en extraordinär händelse?

  • En händelse som avviker från det normala.
  • En händelse som innebär en allvarlig störning.
  • En händelse som medför överhängande risk för en allvarlig störning i viktiga samhällsfunktioner.

Under flyktingsituationen skapade Sundsvalls kommun fyra evakueringsplatser för asylsökande. Vid starten i slutet av oktober var tre evakueringsplatser placerade i tre kommunala idrottshallar. Lite senare ersatte en evakueringslokal i en före detta förskola två av idrottshallarna. Sundsvalls kommuns samordnare under flyktingsituationen, Ulla Näsman, har skrivit en rapport om evakueringsplatserna.

Evakueringsplatser för asylsökande i Sundsvalls kommun 2015 – 2016

Kontakt

Mathias Sjödin Tillförordnad Säkerhetschef

060-19 15 61

Var sidan till hjälp?

  • Om du lämnar personuppgifter här kommer vi att behandla dessa enligt dataskyddsförordningen GDPR. Läs mer på sundsvall.se/personuppgifter. Det du skriver skickas direkt till den som uppdaterar sidan.