Vård och omsorg, Covid-19

Här hittar du information och svar på de vanligaste frågorna om hur coronaviruset påverkar verksamheter inom Vård och omsorg.

Daglig verksamhet vid Aktivitetscentren – LSS – öppnar succesivt under hösten
Enligt beslut i Vård- och omsorgsnämnden den 19 augusti kommer förberedelserna för att åter öppna Aktivitetscentren att påbörjas den första september. Öppningen kommer sedan att ske succesivt under resten av året. Utifrån individuella bedömningar och riskanalyser avgörs takten för när och i vilken omfattning deltagarna återkommer till Aktivitetscentren. Om smittspridningen i samhället skulle ta fart igen kan förvaltningen behöva göra nya överväganden.

På grund av Coronapandemin har träffpunkter och aktivitetscenter (för personer med mild till måttlig demenssjukdom) varit stängda sedan mars. Vård och omsorgsnämnden beslutade 19 augusti om en fortsatt stängning till och med 1 november. Det är ett sätt att ta ansvar för att minska smittspridningen. Vi uppmanar våra besökare att fortsatt ha kontakt med nära och kära via telefon och internet.


Växelvården kommer att öppna upp igen. Planering för detta har inletts och planen är att verksamheterna ska kunna ta emot brukare från och med vecka 40. Anhörigstödsplatserna öppnas 1 november.

Vi kontaktar de personer som berörs av förändringar i våra rutiner och verksamheter på grund av Covid-19. Har du frågor, hör av dig till din vanliga kontaktperson eller ring vår växel på 060-19 10 00.

På intranätet Inloggad hittar du information om hur Covid-19 påverkar dig i ditt arbete

Vanliga frågor och svar

Om nedanstående fyra påståenden stämmer in på dig så kan du få hjälp av oss under den tid som Folkhälsomyndighetens restriktion gäller.

 • Du bor i Sundsvalls kommun
 • Du har fyllt 70 år eller tillhör en annan riskgrupp
 • Du handlar vanligtvis din mat själv men myndigheterna säger att du inte ska göra det nu
 • Du har inte hemtjänst och du saknar anhöriga eller någon annan som kan hjälpa dig att handla

Läs mer här om hur du får hjälp att handla, när du inte har andra insatser.

Personalen får löpande information och utbildning via sina chefer och kommunens intranät. Folkhälsomyndighetens, kommunens hälso- och sjukvårds och andra myndigheters rekommendationer ligger till grund för utbildning, information och instruktioner.

Vi har god tillgång till skyddsutrustning. Vi jobbar ständigt, för att säkerställa tillgången av skyddsutrustning, desinfektionsmedel och handsprit. Det arbetet kommer att fortsätta så länge det behövs. Vi följer gällande hälso- och sjukvårdsrutiner i enlighet med myndigheternas rekommendationer om användandet av skyddsutrustning.

Vid nära kontakt med äldre och sköra brukare inom hemtjänst och boenden, inklusive verksamhet inom LSS (Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade), ska ett heltäckande visir användas. Detta för att minimera risken att personal med milda symtom smittar brukaren. Heltäckande visir används av personal vid moment som innebär att man arbetar närmare än 2 meter från brukare.

Vid symtom hos brukare och vid konstaterad smitta inom våra verksamheter följer våra medarbetare tydliga rutiner, rekommenderade av Kommunens hälso- och sjukvård, Region Västernorrland och andra myndigheter. Inom Vård och omsorg har vi ett specialutbildat Covidteam som efter ordination av läkare i primärvården provtar vid misstänkt smitta.

Om en medarbetare får symtom ska de stanna hemma från jobbet. Dyker symtomen upp under arbetstid ska medarbetaren informera sin chef och genast lämna arbetsplatsen. Även här finns tydliga rutiner som personalen är medvetna om. Det är Region Västernorrlands uppdrag att testa personal med symptom på Covid-19.

Coronapandemin har självklart inneburit att vårt behov av vikarier ökat. Inte minst inför semesterperioden, då våra medarbetare var i stort behov av ledighet och återhämtning. Vi har fortfarande behov av att fylla på vikarielistan även om vi närmar oss ett stabilare läge nu.

Vi välkomnar därför fler intresseanmälningar från personer med lämplig utbildning och gärna erfarenhet från vård- och omsorgsverksamhet.
Intresseanmälan: Timvikarier inom vård och omsorg

Om du har lämplig utbildning, kanske erfarenhet av vård- och omsorgsverksamhet och känner att du kan tänka dig att hoppa in som vikarie i våra verksamheter är du välkommen att skicka in en intresseanmälan.
Intresseanmälan: Timvikarier inom vård och omsorg

Kommunen samarbetar också med Civilförsvarsförbundet som samordnar frivilliga företag och privatpersoner som vill hjälpa till på olika sätt under Covid-19-krisen. Till exempel att vara behjälplig med inköp åt personer som på grund av corona inte själva bör besöka butiker.
Vill du hjälpa till? Gå med i vår frivilliga resursgrupp (FRG)

Innan den dagliga verksamheten stängdes säkerställdes att varje person klarar sin vardag utan vistelse på daglig verksamhet. Lösningarna ser olika ut beroende på person, men det kan vara att ha extra bemanning på sitt boende, extra aktiviteter inplanerade eller annat. Ambitionen är att varje person får en meningsfull dag utifrån de förutsättningar som råder

* LSS= Lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade.

Vård- och omsorgsboende

Regeringen beslutade 15 september att häva besöksförbudet från 1 oktober på landets äldreboenden. Det är ett efterlängtat beslut men det innebär ett fortsatt stort ansvar för både oss och för närstående. Vi inväntar riktlinjer från Socialstyrelsen och Folkhälsomyndigheten för att kunna skapa bra rutiner för säkra besök för att inte få in eller sprida smitta hos oss.
Närstående kommer att ha ett stort ansvar att inte besöka oss vid symtom och att följa våra nya besöksrutiner. Tillsammans kan vi minska smittspridningen.

Nu hjälps vi åt att skydda våra sköra äldre

Här har vi samlat information om vad som gäller för besök på kommunens vård- och omsorgsboenden. Det kommer också att finnas lokala rutiner och restriktioner.
Besöksrutiner för vård – och omsorgsboenden för äldre

Stanna hemma vid minsta sjukdomssymptom
även vid lätta symptom som huvudvärk, magont och snuva.

Vi rekommenderar: högst två besökare samtidigt till samma lägenhet

Om många personer kommer samtidigt kan det bli för trångt vilket ökar risken för smittspridning. Tänk på att även barn måste hålla avstånd.

Sprita händerna vid huvudentrén

Se till att du har rena händer, tvätta händerna eller/och använd handsprit innan du går in till din närstående

Sprita händerna vid entréen till enheten/avdelningen

Tillgång till handsprit ska finnas vid entréen till varje avdelning.

Håll avstånd och begränsa fysisk kontakt

Undvik så långt det är möjligt att vistas i gemensamma lokaler och håll avstånd till andra.

Vi lånar ut visir på enheten/avdelningen

Använd gärna visir som vi tillhandahåller för besökare på våra vård- och omsorgsboenden som en extra säkerhetsåtgärd

Besök sker i den närståendes lägenhet

På våra äldreboenden bor många sköra äldre. Vi måste hjälpas åt att skydda alla som bor här och därför ska besöken ske i din närståendes egna lägenhet eller utomhus.

Sprita även händerna när du lämnar enheten/avdelningen

Det ska finnas handsprit på avdelningen.

Frågor och svar:

Får jag ta med fika?
Det är okej men det är viktigt att ni håller avstånd och tänker på hygienen.

Får jag ta med min närstående på en utflykt?
Ja, men ta kontakt med personalen innan utflykten om vad som gäller.

 

Generellt avråder Vård- och omsorgsförvaltningen från resor men vi kan inte hindra våra brukare. Om din anhörige ändå väljer att resa bort tillsammans med er gäller följande – i överenskommelse med honom eller henne:

 • Efter samtycke – karantän i sju dygn, det vill säga att hen vistas i den egna lägenheten och inte besöker några gemensamhetsutrymmen
 • Coronaprov med svar rekommenderas innan avresa och innan hemkomst
 • Nytt prov efter fem dagar på hemmaplan (under karantänen).

Aktiviteter sker fortfarande, både inomhus och utomhus, men på ett sätt som minimerar risken för smittspridning. Vilka aktiviteter som erbjuds varierar mellan olika boenden. Några exempel på aktiviteter är högläsning, sittgympa, pyssel, pussel, spel, bakning och utomhusaktiviteter. Kreativiteten för att hitta på meningsfulla och roliga aktiviteter är stor bland vår personal .

De aktiviteter som ordnas på boendet kan du som bor där vara med på, eftersom personalen då gjort bedömningen att aktiviteten inte medför ökad smittorisk om man följer gällande rekommendationer. Tänk ändå själv på att hålla avståndet till andra människor och noga följa alla hygienrutiner.

Om smitta skulle finnas på ett boende går vi inte ut med allmän information till andra boende eller deras anhöriga. På en direkt fråga om smitta berättar vi om situationen men vi namnger inte vem som är smittad eller ger sådana uppgifter att denne kan identifieras. Brukare som exponerats för smitta och/eller har symtom skiljs från de övriga brukarna och vårdas separat med särskild avdelad personal, så kallad Kohortvård*.

Vi informerar dock brukare och dennes anhöriga om det finns risk att hen blivit smittad av någon. Det är viktigt för att kunna vara uppmärksam på eventuella tecken på insjuknande. Vi informerar brukare och dennes anhöriga om det finns risk att hen blivit smittad av en personal som insjuknat om de haft besök av denne samma dygn som insjuknandet.
På mindre enheter som till exempel inom Stöd och omsorg försöker man vid konstaterad smitta att få samtycke från den smittade brukaren och dennes anhöriga att berätta för andra på boendet då det kan vara mycket svårt att hantera vardagen annars. Självklart informeras brukaren och dennes anhöriga vid konstaterad smitta hos brukaren.

*Kohortvård= en vårdform som innebär att smittade personer vårdas på egen avdelning eller eget rum med egen personal, som inte besöker andra vårdtagare.

Smittade eller misstänkt smittade invånare omfattas av patientsekretess. Patientsekretessen omfattar inte bara uppgifter om sjukdomstillstånd, utan även uppgifter om personliga förhållanden som till exempel bostadsort eller arbetsplats. Våra invånare ska alltid kunna känna förtroende för vården och den kommunala omsorgen – därför är patientsekretessen viktig.

Sällan berörs alla på ett boende när en person bekräftas smittad. Personalen på boendet har strikta rutiner som gäller när en boende bekräftas smittad. Vi begränsar då personalens rörlighet i lokalerna så att personal inte rör sig mellan olika avdelningar, allt för att minska risken för smittspridning.

Nej, vi kommunicerar aldrig vad en person som har bott på ett vård- och omsorgsboende har avlidit av. Det gäller också när personer avlider på grund av komplikationer av covid-19. Region Västernorrland rapporterar i sin kommunikation det aktuella smittläget i länet och även eventuellt antal avlidna, både på sjukhus och i vård- och omsorgsboende. Namnet på boendet framgår inte.

Vi avråder alla närstående från alla besök på LSS-boenden tills vidare – även om ni känner er fullt friska. Om det verkligen är nödvändigt att besöka en anhörig vill vi att ni först kontaktar enhetschefen på boendet. Istället för att besöka era närstående uppmanar vi anhöriga att ringa, eller använda till exempel Skype, Facetime eller annan digital teknik för att ha kontakt.

* LSS-boende= Boende med särskild service enligt lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade.

Hemtjänst

Om din anhörige har hemtjänst men brukar handla själv i vanliga fall kan hjälpen utökas med hjälp att handla om din anhörige tillhör riskgrupp. Om din anhörige inte har hemtjänst men på grund av Folkhälsomyndighetens rekommendationer inte kan handla själv kan hjälp med inköp ges.  Läs mer längre upp på sidan under Vanliga frågor och svar med rubriken “Kan jag få stöd/hjälp att handla även om jag inte har hemtjänstinsatser i övrigt”.

Personalen i hemtjänsten är van att hantera smitta och infektioner då de dagligen möter både äldre och personer med sjukdomar som är särskilt utsatta när smittor sprids. Hemtjänsten arbetar ständigt med att hindra smittspridning, av alla slag, och har upparbetade rutiner för att hindra att smitta sprids vidare. I omvårdnadsmoment som innebär mindre avstånd än två meter ska heltäckande visir alltid användas.

De mest effektiva sätten att skydda dig själv och andra mot covid-19 och andra liknande smittor är att, följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer:

 • tvätta händerna ofta med tvål och varmt vatten
 • hosta och nysa i armvecket
 • undvika att röra ögon, näsa och mun
 • undvika kontakt med sjuka människor.
 • Social distansering – håll minst två meters avstånd till andra.
 • Undvik att vistas i miljöer där många människor rör sig, t ex butiker.

Hemtjänsten arbetar tillsammans med hemsjukvården och följer särskilda rutiner för att hemtjänsttagaren ska få en god vård och omsorg. Vi är noga med att inte sprida smitta vidare. Vi har till exempel mycket god handhygien och använder alltid skyddsutrustning i enlighet med Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Vi avdelar också särskild personal som enbart arbetar hos den sjuke.

Personal med förkylningssymtom provtas och ska stanna hemma tills de har varit symptomfria i två dagar. Om någon i personalen blir sjuk under arbetsdagen ska den personen avsluta arbetspasset direkt och gå hem. Vi är oerhört noga med att ingen personal kommer till jobbet med någon typ av symtom.

Om det skulle inträffa och vikarier saknas kommer hemtjänsten att prioritera de allra viktigaste uppgifterna under en period. De viktigaste uppgifterna är mat, mediciner och personlig hygien.

Nej, alla kan vara trygga med att de basala behoven kommer att tillgodoses. Hemtjänsten gör individuella bedömningar och kontaktar dig så att du vet vilka insatser du får, och vad som behöver ställas in .

Det finns inga uppgifter om att personer har smittats genom att ha ätit mat eller druckit vatten. Coronaviruset som orsakar sjukdomen covid-19 smittar i första hand mellan människor genom så kallad droppsmitta. Det betyder att smittan överförs till slemhinnorna i ögon, näsa eller mun från droppar som sprids i luften när en sjuk person hostar eller nyser.

Läs mer på Livsmedelsverkets webbplats

Ja, du kan tacka nej. Prata gärna med hemtjänsten om hur du får hjälp på annat sätt.

Den som har hemtjänst har fått ett kontaktnummer till hemtjänsten.

De som inte har hemtjänst, men har behov av det, är välkommen att kontakta Mottagningsgruppen Myndighetsutövning Vård och omsorg  på 060-19 25 50.

Broschyrer och affischer om handhygien delas ut till brukarna och deras anhöriga. Personalen informerar också brukare och anhöriga vid besöken. Omfattande information om Covid-19, riktad till alla medborgare finns också på Sundsvalls kommuns hemsida: www.sundsvall.se

Individuella bedömningar görs, men vi kan inte garantera att du får tillbaka ett inställt besök vid ett senare tillfälle.

 

.

 

 

 

Var sidan till hjälp?

 • Om du lämnar personuppgifter här kommer vi att behandla dessa enligt dataskyddsförordningen GDPR. Läs mer på sundsvall.se/personuppgifter. Det du skriver skickas direkt till den som uppdaterar sidan.