Så hanterar Sundsvalls kommun pandemin, Covid-19

Sundsvalls kommun följer händelseutvecklingen av pandemin noga och är förberedd på en förändrad situation.

Sundsvalls kommun har en inriktning- och samordningsfunktion som hanterar pandemin. Det innebär att vi följer utvecklingen aktivt och planerar och vidtar åtgärder för att hålla viktiga samhällsfunktioner i gång. Tillsammans med Region Västernorrland, länsstyrelsen och övriga kommuner i länet arbetar vi för att minska risken för smittspridning och för att ge relevant information.

Vår högsta prioritet är att skydda särskilt utsatta grupper och viktiga samhällsfunktioner.

Vi följer rekommendationerna från Folkhälsomyndigheten och andra ansvariga myndigheter.

Kommunikation vid konstaterat smittade och avlidna 

Sveriges regioner kommunicerar antal smittade och avlidna per kommun. Vi hänvisar till Region Västernorrlands webbplats för aktuell statistik. 

Hantering och kommunikation vid konstaterad smitta inom vård och omsorg

När smitta konstateras inom vård och omsorg hanterar vi den omedelbart enligt de rekommendationer vi får av Region Västernorrland. Berörda brukare, anhöriga och medarbetare informeras utan dröjsmål om läget och om hanteringen i det specifika fallet.

Vi följer Folkhälsomyndighetens och Regionens instruktioner och regler. Region Västernorrland äger det övergripande ansvaret att hantera smitta i länet. Våra medicinskt ansvariga sjuksköterskor samarbetar nära med smittskyddsenheten och våra verksamheter följer deras tydliga rutiner för hur vi ska säkerställa säkerheten för de medborgare som ingår i vår vård och omsorg. Vi samordnar löpande arbetet och uppdaterar rutiner med regionen utifrån aktuellt läge.

Har du frågor om pandemin med anledning av en anhörig till dig som finns inom vår vård och omsorg, kontakta ansvarig för aktuell verksamhet via de kontaktuppgifter du har eller via vår växel 060-19 10 00.

Behov av skyddsutrustning i våra verksamheter

Sundsvalls kommun som arbetsgivare har ansvar för att alla medarbetare har en säker arbetsplats. Under pandemin har vi även ett särskilt ansvar att säkerställa att det finns skyddsutrustning där det behövs för att skydda både invånare som vi tar hand om och våra medarbetare från smittan. Behovet och lösningarna ser olika ut i olika verksamheter.

Behovet av skyddsutrustning baseras på en riskbedömning där skyddsutrustning är den sista åtgärden för att undvika en risk i arbetsmiljön. Riskbedömningen utgår från vårt ordinarie arbetsgivaransvar, de arbetsgivarpolitiska beslut vi har fattat med anledning av covid-19 samt rådande rekommendationer från ansvariga myndigheter.

Var sidan till hjälp?

  • Om du lämnar personuppgifter här kommer vi att behandla dessa enligt dataskyddsförordningen GDPR. Läs mer på sundsvall.se/personuppgifter. Det du skriver skickas direkt till den som uppdaterar sidan.