Granskning av planering för utskrivningsklara från sluten hälso- och sjukvård

KPMG har fått i uppdrag att granska om vård och omsorgsnämnden säkerställer en ändamålsenlig planering och mottagande av äldre som är utskrivningsklara från regionens slutenvård.

Uppdraget ingår i revisionsplanen för Sundsvalls kommun år 2021.

Syfte

Granskningens övergripande revisionsfråga är om vård- och omsorgsnämnden säkerställer en ändamålsenlig planering av insatser och stöd för äldre som är utskrivningsklara från regionens slutenvård.

Bedömning

Vår sammanfattande bedömning utifrån granskningens syfte är att nämnden inte fullt ut haft ett ändamålsenligt arbete med utskrivningsklara patienter, men att det från hösten 2020 finns en tydlig inriktning och arbete för att utveckla detta område.

Vår granskning visar att det finns upparbetade samverkansformer med regionen och att det gemensamt skapats en utskrivningsprocess med riktlinjer mellan huvudmännen som ligger i linje med lagstiftning på området.

Vår bedömning är att de utmaningar som nämnden haft avseende utskrivningsklara patienter och kostnader kopplat till denna grupp, i första hand inte beror på processen mellan huvudmännen, utan i större omfattning hur nämnd och förvaltning lyckats med den interna samverkan och styrningen av detta område. Vårt intryck är att detta tidigare inte varit ett prioriterat område vilket lett till att arbetssätt och fokus i allt för stor utsträckning varierat i förvaltningen mellan olika funktioner och ansvar. Det finns en risk att konsekvensen av detta har blivit höga kostnader och onödig påfrestning för enskilda brukare när insatser inte kunnat tryggats inom en rimlig tid.

Vår bedömning är att nämnd och förvaltning från senhösten 2020 påbörjat ett utvecklingsarbete på detta område och tagit viktiga beslut om åtgärder. Framförallt kan vi se att ledningen blivit tydligare i sitt budskap kring vikten av väl fungerande interna processer på detta område. Något vi bedömer som väsentligt för att förändring ska ske.

Rekommendationer

Mot bakgrund av den genomförda granskningen lämnar vi följande rekommendationer till vård- och omsorgsnämnden:

  • Tydliggör behovet av att samtliga funktioner som är involverade i utskrivningsprocessen har ett ansvar att skriva avvikelser.
  • Följ upp och säkra avvikelser på övergripande nivå som underlag för samverkan med Regionen.
  • Överväg att i den förändrade organisationen utveckla deltagande i samverkansgruppen LSG med ansvarig chef för myndigheten.
  • Följ upp och analysera orsaker till att betalningsansvar inträtt.
  • Fortsatt fokus på intern samverkan och samsyn kring att skapa trygghet och självständighet för de äldre.
  • Särskild uppföljning av orsaker till skillnader i utveckling av hemtjänsttimmar mellan egen regi och extern regi.

Texten här ovanför är en sammanfattning

Om du vill kan du beställa hela dokumentet här: Beställ dokument. Då måste du ange diarienummer: KS-2021-00940.

Ange hur du vill ha dokumentet:

  1. som pdf via e-post. Det är kostnadsfritt men tyvärr kan vi inte skicka den som tillgänglighetsanpassad pdf.
  2. utskriven och skickad med vanlig post. Om det är fler än 50 sidor tillkommer en avgift på minst 100 kronor, enligt beslut i kommunfullmäktige 2016.

Kontakt

Rodney Engström (M) Kommunrevisionens ordförande

070-190 40 67

Olle Åkerlund (S) Kommunrevisionens vice ordförande

070-647 15 30

Lena Brunzell (S) Ledamot i Kommunrevisionen

076-829 21 48

Elisabet Bergström (C) Ledamot i Kommunrevisionen

070-288 32 84

Göte Stenlund (L) Ledamot i Kommunrevisionen

070-353 78 51

Thomas Jäärf (V) Ledamot i Kommunrevisionen

070-360 35 65

Erika Stenberg (SD) Ledamot i Kommunrevisionen

070-659 29 10

Var sidan till hjälp?

  • Om du lämnar personuppgifter här kommer vi att behandla dessa enligt dataskyddsförordningen GDPR. Läs mer på sundsvall.se/personuppgifter. Det du skriver skickas direkt till den som uppdaterar sidan.
  • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.