Granskning av kommunens införande av digital välfärdsteknik

KPMG har av Sundsvalls kommuns revisorer fått i uppdrag att översiktligt granska kommunens styrning av verksamhetsutveckling med hjälp av digital välfärdsteknik.

Uppdraget ingår i revisionsplanen för år 2021.

Syfte

Syftet med granskningen är att bedöma om kommunstyrelsen och nämnder har säkerställt att verksamhetsutveckling genom införande av välfärdsteknik är ändamålsenlig.

Sammanfattande bedömning

Vår sammanfattande bedömning utifrån granskningens syfte är kommunstyrelsen och nämnder har säkerställt att verksamhetsutveckling genom införande av välfärdsteknik är ändamålsenlig men att det finns vissa områden att förstärka.

Vi bedömer att det finns en ändamålsenlig organisation för digitaliseringsarbetet. Att det finns ändamålsenliga styrdokument och att befintliga dokument tydliggör uppdrag och ansvar för digitaliseringsarbetet, både på kommunövergripande nivå och inom välfärdsteknikens område. Vi bedömer även att det finns en god samordning mellan kommunstyrelsen och nämnderna samt att IT-samordnaren har en viktig roll i digitaliseringsarbetet.

Styrelse och nämnder beaktar säkerhet, juridik, teknik och användarnytta i sitt digitaliseringsarbete. Vi kan dock konstatera att det finns en viss del av teknikstress inom förvaltningen och anser att det är en central faktor i ett framgångsrikt digitaliseringsarbete.

Vi bedömer att välfärdsteknik införs och används i enlighet med de regler och kriterier som finns för God vård och omsorg. Vi kan dock konstatera att det inte sker en tillräcklig omvärldsbevakning för att modern teknik nyttjas i digitaliseringslösningar för att skapa medborgarnytta och effektivitetsvinster.

Vi kan även konstatera att det inte har erbjudits en tillräcklig kompetensutveckling inom området. Vi anser att det är av yttersta vikt att kompetensnivån hos medarbetarna ökar för att de ska kunna vara med och driva utvecklingen på ett effektivt sätt.

Vi bedömer att det till viss del finns en tillräcklig uppföljning av genomförda projekt. Vi anser att det är viktigt för lärandet inför kommande digitaliseringsprojekt att en uppföljning genomförs i samtliga digitaliseringsprojekt. Vi kan konstatera att uppföljning inte alltid har genomförts av genomförda digitaliseringsprojekt.

Rekommendationer

Mot bakgrund av vår granskning rekommenderar vi kommunstyrelsen och nämnderna att:

  • ta fram rutiner för att minska teknikstressen i verksamheterna.
  • mallen för utvecklingsärenden revideras att även innehålla områdena säkerhet och juridik.
  • säkerställa att säkerhet och juridik inom digitaliseringsprojekt integreras hos verksamheterna och dess personal.
  • säkerställa att en tillräcklig omvärldsbevakning mot digitaliseringslösningar genomförs regelbundet.
  • säkerställa en ändamålsenlig kompetensutveckling hos medarbetarna.
  • säkerställa att en uppföljning genomförs efter varje avslutat digitaliseringsprojekt.

Texten här ovanför är en sammanfattning

Om du vill kan du beställa hela dokumentet här: Beställ dokument. Då måste du ange diarienummer: KS-2021-00483.

Ange hur du vill ha dokumentet:

  1. som pdf via e-post. Det är kostnadsfritt men tyvärr kan vi inte skicka den som tillgänglighetsanpassad pdf.
  2. utskriven och skickad med vanlig post. Om det är fler än 50 sidor tillkommer en avgift på minst 100 kronor, enligt beslut i kommunfullmäktige 2016.

Kontakt

Rodney Engström (M) Kommunrevisionens ordförande

070-190 40 67

Olle Åkerlund (S) Kommunrevisionens vice ordförande

070-647 15 30

Lena Brunzell (S) Ledamot i Kommunrevisionen

076-829 21 48

Elisabet Bergström (C) Ledamot i Kommunrevisionen

070-288 32 84

Göte Stenlund (L) Ledamot i Kommunrevisionen

070-353 78 51

Thomas Jäärf (V) Ledamot i Kommunrevisionen

070-360 35 65

Erika Stenberg (SD) Ledamot i Kommunrevisionen

070-659 29 10

Var sidan till hjälp?

  • Om du lämnar personuppgifter här kommer vi att behandla dessa enligt dataskyddsförordningen GDPR. Läs mer på sundsvall.se/personuppgifter. Det du skriver skickas direkt till den som uppdaterar sidan.
  • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.