Granskning av gränsdragningar kring fastighetsrelaterade frågor

KPMG har av Sundsvalls kommuns revisorer fått i uppdrag att översiktligt granska kommunens rutiner kring gränsdragningen i fastighetsrelaterade frågor.

Uppdraget ingår i revisionsplanen för år 2021.

Syfte

Granskningen syftar till att bedöma om kommunens styrning och uppföljning kring lokaler och fastigheter är ändamålsenlig utifrån ett gränsdragningsperspektiv och främjar god ekonomisk hushållning.

Bedömning

Vår sammanfattande bedömning utifrån granskningens syfte är att Sundsvalls kommun delvis har en ändamålsenlig styrning och uppföljning kring lokaler och fastigheter ur ett gränsdragningsperspektiv och som främjar god ekonomisk hushållning.

Bedömningen kan framstå som hård med tanke på de åtgärder som vidtagits de senaste åren, men de största frågetecken som vi ser bygger på att arbetet inte är färdiginfört. Således finns goda förutsättningar för andra bedömningar inom inte allt för lång tid. Vi har i granskningen både sett och kommenterat mycket av det arbete som pågår och som kommunen ska ha beröm för.

Rekommendationer

Utifrån vår bedömning och slutsats rekommenderar vi kommunstyrelsen:

  • Tillse att implementeringen av beslutade styrdokument genomförs och att arbetssättet blir etablerat.
  • En gemensam bild av hur underhållsbehov och reinvesteringar arbetas fram och att en strategi fastställs för hur fastighetsbeståndet på sikt ska vara ändamålsenligt och bidra till en positiv samhällsutveckling.
  • Att en helhetsbild av det totala underhållet oavsett orsak/organisatorisk placering arbetas fram. Detta för att kunna prioritera mellan och inom olika potter. Exempelvis är synen densamma på de 75 mkr för tunga komponenter enligt modellen för komponentavskrivning? Är den rimlig? Är det rimligt att 20–25 mkr går till akut underhåll?

Texten här ovanför är en sammanfattning

Om du vill kan du beställa hela dokumentet här: Beställ dokument. Då måste du ange diarienummer: KS-2021-00338.

Ange hur du vill ha dokumentet:

  1. som pdf via e-post. Det är kostnadsfritt men tyvärr kan vi inte skicka den som tillgänglighetsanpassad pdf.
  2. utskriven och skickad med vanlig post. Om det är fler än 50 sidor tillkommer en avgift på minst 100 kronor, enligt beslut i kommunfullmäktige 2016.

Kontakt

Rodney Engström (M) Kommunrevisionens ordförande

070-190 40 67

Olle Åkerlund (S) Kommunrevisionens vice ordförande

070-647 15 30

Lena Brunzell (S) Ledamot i Kommunrevisionen

076-829 21 48

Elisabet Bergström (C) Ledamot i Kommunrevisionen

070-288 32 84

Göte Stenlund (L) Ledamot i Kommunrevisionen

070-353 78 51

Thomas Jäärf (V) Ledamot i Kommunrevisionen

070-360 35 65

Erika Stenberg (SD) Ledamot i Kommunrevisionen

070-659 29 10

Var sidan till hjälp?

  • Om du lämnar personuppgifter här kommer vi att behandla dessa enligt dataskyddsförordningen GDPR. Läs mer på sundsvall.se/personuppgifter. Det du skriver skickas direkt till den som uppdaterar sidan.
  • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.