Granskning av arkivhantering

KPMG har av Sundsvalls kommuns revisorer fått i uppdrag att granska kommunens arkivhantering.

Uppdraget ingår i revisionsplanen för år 2021.

Syfte

Syftet med granskningen har varit att bedöma om kommunstyrelsen och samtliga nämnder har en ändamålsenlig arkivhantering.

Bedömning

Vår sammanfattande bedömning utifrån granskningens syfte är att kommunstyrelsen och samtliga nämnder i huvudsak har en ändamålsenlig arkivhantering.

Vi bedömer att det finns en ändamålsenlig organisation för arkivhantering. Vi kan dock konstatera att det inte finns något arkivreglemente. Vi anser att kommunstyrelsen ska verka för att kommunfullmäktige kan fastställa ett arkivreglemente. Reglementet bör innehålla bland annat en beskrivning av arkivvård och arkivmyndighet, se vidare i arkivlagen. Det finns däremot andra beslutade styrdokument som tydliggör uppdrag och ansvar för arkivhantering och gallring.

Det pågår ett arbete med att ta fram informationshanteringsplaner för respektive nämnd. I informationshanteringsplanerna beskrivs hur handlingstypen ska hanteras samt om det ska bevaras eller när en eventuell gallring ska ske. Under hösten 2021 och våren 2022 kommer samtliga nämnder enligt uppgift att ha fattat beslut om en informationshanteringsplan.

Allmänna handlingar hanteras till största del enligt de grunder som gäller för en ändamålsenlig arkivvård och gallring enligt arkivlagen och Riksarkivets föreskrifter.

Arkivmyndigheten genomför en ändamålsenlig tillsyn och samtliga nämnderna uppfyller sina åtaganden på ett ändamålsenligt sätt.

Rekommendationer

Utifrån vår bedömning och slutsats rekommenderar vi kommunstyrelsen:

  • ta fram förslag till arkivreglemente, för fastställande av kommunfullmäktige.

Texten här ovanför är en sammanfattning

Om du vill kan du beställa hela dokumentet här: Beställ dokument. Då måste du ange diarienummer: KS-2021-00617.

Ange hur du vill ha dokumentet:

  1. som pdf via e-post. Det är kostnadsfritt men tyvärr kan vi inte skicka den som tillgänglighetsanpassad pdf.
  2. utskriven och skickad med vanlig post. Om det är fler än 50 sidor tillkommer en avgift på minst 100 kronor, enligt beslut i kommunfullmäktige 2016.

Kontakt

Rodney Engström (M) Kommunrevisionens ordförande

070-190 40 67

Olle Åkerlund (S) Kommunrevisionens vice ordförande

070-647 15 30

Lena Brunzell (S) Ledamot i Kommunrevisionen

076-829 21 48

Elisabet Bergström (C) Ledamot i Kommunrevisionen

070-288 32 84

Göte Stenlund (L) Ledamot i Kommunrevisionen

070-353 78 51

Thomas Jäärf (V) Ledamot i Kommunrevisionen

070-360 35 65

Erika Stenberg (SD) Ledamot i Kommunrevisionen

070-659 29 10

Var sidan till hjälp?

  • Om du lämnar personuppgifter här kommer vi att behandla dessa enligt dataskyddsförordningen GDPR. Läs mer på sundsvall.se/personuppgifter. Det du skriver skickas direkt till den som uppdaterar sidan.
  • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.