Revisorer

I kommunrevisionens rapporter kan du se om verksamheter som kommunen har ett större inflytande i sköts på ett bra sätt.

Kommunrevisionen granskar om:

  • verksamheten gör det som är meningen, det som är själva syftet med den
  • verksamheten använder pengarna på ett bra sätt
  • den ekonomiska redovisningen är bra gjord och stämmer
  • nämnderna kontrollerar verksamheten tillräckligt.

Kommunrevisionen består av sju förtroendevalda revisorer. Du kan läsa revisorernas uttalanden och bedömningar i skrivelser och revisionsrapporter nedan.

Revisionsrapporter och skrivelser

Som ett led i att ta fram revisionsplanen har Kommunrevisionen diskuterat och sammanfört respektive revisors förslag och väsentlighetsanalys till en gemensam revisionsplan för revisionsåret. Planen utgår från genomförd riskanalys och resultaten av tidigare granskningar med mera. De utvalda projektens syften och mål beskrivs närmare i separata projektplaner. Granskning 1-3 görs årligen.

Revisionsplan år 2021:

Granskning

Ansvarig nämnd

1. Granskning av årsredovisning och bokslut Kommunstyrelsen
2. Granskning av delårsrapport Kommunstyrelsen
3. Grundläggande granskning Samtliga nämnder
4. Utbetalningsrutiner Kommunstyrelsen
5. Granskning av fastighetsrelaterade frågor Kommunstyrelse och berörda nämnder
6. Insyn i verksamhet på entreprenad Kommunstyrelse och berörda nämnder
7. Kommunens införande av välfärdsteknik Kommunstyrelsen, individ- och arbetsmarknadsnämnden, vård- och omsorgsnämnden
8. Planering för utskrivningsklara från sluten hälso- och sjukvård Vård- och omsorgsnämnden
9. Förstudie Servicecenter Kommunstyrelsen

 

2019

Revisionsredogörelse 2019 (pdf)
Revisionsberättelse 2019 (pdf)
Revisionsplan 2019 (pdf)
Granskning årsredovisning 2019 (pdf)

pdf, 1 MB Svar BUN – Granskning av strategi och åtgärdsplanerpdf, 1 MB Svar på revisionens granskning av strategi och åtgärdsplaner för ekonomi i balanspdf, 751 KB Svar på granskning av strategi och åtgärder för en ekonomi balanspdf, 641 KB Svar på granskning av strategiskt underhåll av anläggningstillgångarpdf, 1 MB Svar på revisionsrapport – granskning av upphandling och avtalsefterlevnadpdf, 1 MB Svar på internkontroll kring inköp och hantering av konstpdf, 650 KB Strategiskt_underhåll_anläggningstillgångar_2019_skrivelsepdf, 85 KB Strategiskt_underhåll_anläggningstillgångar_2019_rapportpdf, 166 KB Strategi_och_åtgärdsplaner_2019_skrivelsepdf, 1 MB Strategi_och_åtgärdsplaner_2019_rapportpdf, 510 KB Internkontroll_konst_2019_skrivelsepdf, 111 KB Internkontroll_konst 2019_rapportpdf, 580 KB Upphandling_avtalsefterlevnad_2019_skrivelsepdf, 160 KB Upphandling_avtalsefterlevnad_2019_rapportpdf, 25 MB Rutiner_för_placering_i_familjehem_och_HVB-hem_2019_svar_SN_Bilaga_barn, unga och familj systematiska kvalitetsarbetepdf, 8 MB Rutiner_för_placering_i_familjehem_och_HVB-hem_2019_svar_SN_Bilaga_Styr och ledningsmodellpdf, 604 KB Rutiner_för_placering_i_familjehem_och_HVB-hem_2019_svar_SNpdf, 6 MB Kommunens_ansvar_nationella minoriteter_2019_svar_SN_Bilaga_sammanställning_av_enkätundersökning_2019_för_finsktalande_äldres_behov_och_önskemålpdf, 8 MB Kommunens_ansvar_nationella minoriteter_2019_svar_SN_Bilaga_projekt_finskt_förvaltningsområde_slutrapportpdf, 605 KB Kommunens_ansvar_nationella minoriteter_2019_svar_SNpdf, 33 KB Kommunens_ansvar_nationella minoriteter_2019_svar_BUNpdf, 602 KB Kris_och_katastrofberedskap_i_Sundsvalls_kommun_2019_KSpdf, 535 KB Rutiner_för_placering_i_familjehem_och_HVB-hem_2019_skrivelsepdf, 120 KB Rutiner_för_placering_i_familjehem_och_HVB-hem_2019_rapportpdf, 33 KB Fördelning_lärarresurser_2019_svar_BUNpdf, 858 KB Kommunens_ansvar_nationella minoriteter_2019_skrivelsepdf, 118 KB Kommunens_ansvar_ nationella minoriteter_2019_rapportpdf, 161 KB Uppföljande_granskning_Återkoppling_2019_BUNpdf, 33 KB Uppföljande_granskning_2019_svar_BUNpdf, 601 KB Hantering_drivmedels_och_kreditkort_2019_svar_SNpdf, 600 KB Uppföljande_granskning_2019_svar_KSpdf, 126 KB Hantering_av_drivmedels_och_kreditkort_2019_svar_KFNpdf, 317 KB Kris_och_katastrofberedskap_i_Sundsvalls_kommun_2019_rapportpdf, 563 KB Kris_och_katastrofberedskap_i_Sundsvalls_kommun_2019_skrivelsepdf, 279 KB Kris_och_katastrofberedskap_i_Stadsbackenkoncernen_2019_rapportpdf, 472 KB Kris_och_katastrofberedskap_i_Stadsbackenkoncernen_2019_skrivelsepdf, 450 KB Fördelning_lärarresurser_2019_skrivelsepdf, 543 KB Fördelning_lärarresurser_2019_rapportpdf, 100 KB Hantering_drivmedels_och_kreditkort_2019_rapportpdf, 428 KB Uppföljande_granskning_2019_skrivelsepdf, 66 KB Uppföljande_granskning_2019_rapportpdf, 484 KB Hantering_drivmedels_och_kontokort_2019_skrivelse

2018

Revisionsredogörelse 2018 (pdf)
Revisionsberättelse 2018 (pdf)
Revisionsplan 2018 (pdf)

pdf, 695 KB Intern_kontroll_2018_svar_KSpdf, 538 KB Intern_kontroll_2018_svar_ÖFNpdf, 696 KB Beslutsuppföljning_2018_svar_ÖFNpdf, 601 KB Medelsförvaltning_2018_svar_KSpdf, 1 MB Intern_kontroll_2018_svar_NAVIpdf, 40 KB Intern_kontroll_2018_svar_KFNpdf, 601 KB Integration_och_etablering_2018_svar_SNpdf, 602 KB Intern_kontroll_2018_svar_MNpdf, 607 KB Intern_kontroll_2018_svar_SNpdf, 700 KB Integration_och_etablering_2018_svar_KFNpdf, 603 KB Beslutsuppföljning_2018_svar_SNpdf, 40 KB Strategi_och_åtgärdsplaner_2018_svar_BUNpdf, 45 KB Intern_kontroll_2018_svar_LMNpdf, 44 KB Intern_kontroll_2018_svar_SBNpdf, 719 KB Strategi_och_åtgärdsplaner_2018_svar_SNpdf, 603 KB Beslutsuppföljning_2018_svar_BUNpdf, 601 KB Uppföljande_granskning_styrdokument_2018_BUNpdf, 506 KB Uppföljande_granskning_styrdokument_2018_SNpdf, 601 KB Trygghet i skolan_2018_BUNpdf, 601 KB Strategiskt_arbete_för_att_minska_ohälsa_2018_BUNpdf, 603 KB Uppföljande_granskning_lönehantering_2018_svar_KSpdf, 696 KB Kommunstyrelsens_styrning_2018_svar_KSpdf, 1 MB Integration_och_etablering_2018_svar_NAVIpdf, 695 KB Integration_och_etablering_2018_svar_KSpdf, 39 KB Integration_och_etablering_2018_svar_BUNpdf, 238 KB Årsredovisning_2018_rapportpdf, 268 KB Medelsförvaltning_skrivelsepdf, 195 KB Medelsförvaltning_rapport_2018pdf, 546 KB Intern_kontroll_skrivelsepdf, 175 KB Intern_kontroll_2018_rapportpdf, 1 MB Strategi_och_åtgärdsplaner_2018_skrivelsepdf, 161 KB Strategi_och_åtgärdsplaner_2018_rapportpdf, 555 KB Beslutsuppföljning_skrivelse_2018pdf, 117 KB Beslutsuppföljning_rapport_2018pdf, 650 KB Integration+och+etablering_rapport_2018-12-14pdf, 599 KB Integration+och+etablering_skrivelse_2018-12-14pdf, 653 KB Kommunstyrelsens_styrning_av_servicecenter_ekonomi_rapportpdf, 378 KB Trygghet_i_skolan_skrivelsepdf, 880 KB Trygghet_i_skolan_rapportpdf, 506 KB Strategiskt_arbete_för_att_minska_ohälsa_skrivelsepdf, 545 KB Strategiskt_arbete_för_att_minska_ohälsa_rapportpdf, 997 KB Kommunstyrelsens_styrning_av_servicecenter_ekonomi_skrivelsepdf, 434 KB Uppföljning_av_tidigare_granskning_rapport_2018-06-18pdf, 1 MB Uppföljning_av_tidigare_granskning_skrivelse_2018-06-18

2017

pdf, 498 KB Dataskyddsförordningen_i_Sundsvalls_kommun_rapportpdf, 396 KB Dataskyddsförordningen_i_Sundsvalls_kommun_skrivelsepdf, 511 KB Dataskyddsförordningen_i_Sundsvalls_kommun_svar_BUNpdf, 625 KB Dataskyddsförordningen_i_Sundsvalls_kommun_svar_KFNpdf, 55 KB Dataskyddsförordningen_i_Sundsvalls_kommun_svar_KSpdf, 131 KB Dataskyddsförordningen_i_Sundsvalls_kommun_svar_LMNpdf, 933 KB Dataskyddsförordningen_i_Sundsvalls_kommun_svar_NAVIpdf, 48 KB Dataskyddsförordningen_i_Sundsvalls_kommun_svar_PNpdf, 54 KB Dataskyddsförordningen_i_Sundsvalls_kommun_svar_SBNpdf, 628 KB Dataskyddsförordningen_i_Sundsvalls_kommun_svar_SNpdf, 493 KB Ekonomistyrning_inom_barn-och_utbildingsnämnden_svar_BUNpdf, 521 KB Ekonomistyrning_inom_barn-och_utbildningsnämnden_rapport_2018-03-07pdf, 96 KB Ekonomistyrning_inom_barn-och_utbildningsnämnden_skrivelse_2018-03-07pdf, 553 KB Ekonomistyrning_inom_socialnämnden_rapport_2018-02-16pdf, 77 KB Ekonomistyrning_inom_socialnämnden_skrivelse_2018-02-16pdf, 887 KB Ekonomistyrning_inom_socialnämnden_svar_SOCpdf, 94 KB Hantering_av_delegation_rapport_2108-03-15pdf, 66 KB Hantering_av_delegation_skrivelse_2018-03-15pdf, 168 KB Hantering_av_delegation_svar_BUNpdf, 877 KB Hantering_av_delegation_svar_KFNpdf, 48 KB Hantering_av_delegation_svar_MNpdf, 91 KB Hantering_av_delegation_svar_NAVIpdf, 65 KB Hantering_av_delegation_svar_SNpdf, 505 KB Hantering_av_delegation_svar_SOCpdf, 245 KB Hantering_av_delegation_svar_ÖNpdf, 880 KB Kompetensförsörjning_rapportpdf, 1 MB Kompetensförsörjning_skrivelsepdf, 104 KB Korruptionsförebyggande_arbete_rapportpdf, 8 KB Korruptionsförebyggande_arbete_skrivelsepdf, 124 KB Korruptionsförebyggande_arbete_svar_KSpdf, 124 KB Korruptionsförebyggande_arbete_svar_Sundsvall Vatten AB, Reko Sundsvall AB, MittSverige Vatten och Avfall AB_2pdf, 167 KB Likvärdighet i skolan_svar_BUNpdf, 520 KB Likvärdighet_i_skolan_rapportpdf, 429 KB Likvärdighet_i_skolan_skrivelsepdf, 555 KB Lokalanvänding_och_lokaluthyrning_svar_BUN_2018-03-23pdf, 532 KB Lokalanvändning_och_lokaluthyrning_rapport_2018pdf, 67 KB Lokalanvändning_och_lokaluthyrning_skrivelse_2018-03-15pdf, 368 KB Revisionsplan_2017_antagen_170424pdf, 467 KB Uppföljande_granskning_2017_rapportpdf, 1 MB Uppföljande_granskning_2017_skrivelsepdf, 170 KB Uppföljande_granskning_2017_svar_BUNpdf, 93 KB Uppföljande_granskning_2017_svar_KSpdf, 1 MB Uppföljande_granskning_2017_svar_NAVIpdf, 175 KB Uppföljande_granskning_2017_svar_SNpdf, 6 MB Årsredovisning_2017_rapport

2016

pdf, 2 MB Delårsrapport_barn-och_utbildningsnämnden_januari-augusti_2016pdf, 768 KB Kommunens_löneadministration_samt_uppföljning_av_tidigare_granskning_rapportpdf, 92 KB Kommunens_löneadministration_samt_uppföljning_av_tidigare_granskning_skrivelsepdf, 48 KB Kommunens_löneadministration_samt_uppföljning_svar-PNpdf, 788 KB Kommunens_strategiska_arbete_med_att_skapa_säkra_fysiska_miljöer_granskningsrapportpdf, 86 KB Kommunens_strategiska_arbete_med_att_skapa_säkra_fysiska_miljöer_skrivelsepdf, 23 KB Kommunens_strategiska_arbete_med_att_skapa_säkra_fysiska_miljöer_svar_SBNpdf, 92 KB Missiv lönegranskning underskrivetpdf, 768 KB Rapport granskning lönerutiner Sundsvalls kommun 2016_slutligpdf, 1 MB Socialsekreterarnas_arbetssituation_granskningsrapportpdf, 508 KB Socialsekreterarnas_arbetssituation_svar-SNpdf, 143 KB Styrning_via_styrdokument_1_skrivelse_till_barn-utbildningsnämnden+socialnämndenpdf, 143 KB Styrning_via_styrdokument_1_skrivelse_till_barn-utbildningsnämnden+socialnämndenpdf, 797 KB Styrning_via_styrdokument_1_skrivelse_till_kommunstyrelsenpdf, 515 KB Styrning_via_styrdokument_1_svar_på_granskning_från_koncenstabenpdf, 407 KB Styrning_via_styrdokument_2_granskningsrapport_inom_socialnämnden_och_barn-_och_utbildningsnämndenpdf, 87 KB Styrning_via_styrdokument_2+3_skrivelsepdf, 509 KB Styrning_via_styrdokument_2+3_svar_på_granskning_från_barn_och_utbildningsnämndenpdf, 551 KB Styrning_via_styrdokument_2+3_svar_på_granskning_från_socialnämndenpdf, 377 KB Styrning_via_styrdokument_3_granskningsrapport_inom_socialnämnden_och_barn-_och_utbildningsnämnden_-styrning_på_enhetsnivåpdf, 358 KB Uppföljning_av_tidigare_granskning_granskningsrapportpdf, 115 KB Uppföljning_av_tidigare_granskning_skrivelsepdf, 730 KB Uppföljning_av_tidigare_granskning_svar-KSpdf, 358 KB Uppföljning_av_tidigare_granskning_svar-SBNpdf, 1 MB Uppföljning_av_tidigare_granskning_svar-SNpdf, 567 KB Årsredovisning_Sundsvalls_kommun_2016_granskningsrapport

2015

potx, 82 KB ansvarsutovande-fullmaktigeberedningpdf, 158 KB forstudie-kommunens-beredskap-for-okat-mottagande-av-flyktingarpdf, 696 KB Hantering_allmänna_handlingar_2015_svar_KSpdf, 327 KB rapport-ar-2015-efter-sakgranskningpdf, 495 KB redogorelse-2015pdf, 102 KB revisionsberattelsedocx, 26 KB revisionsplan-2015pdf, 4 MB revisionsrapport-allmanna-handlingarpdf, 4 MB revisionsrapport-allmanna-handlingar-15pdf, 473 KB revisionsrapport-ansvarsutovandepdf, 301 KB revisionsrapport-behorigheter-i-system-15pdf, 2 MB revisionsrapport-delar-15pdf, 174 KB revisionsrapport-deponier-15pdf, 1 MB revisionsrapport-externa-utforare-15pdf, 3 MB revisionsrapport-granskning-av-krisberedskappdf, 2 MB revisionsrapport-granskning-livsmedelskontroller-15pdf, 794 KB revisionsrapport-intern-kontroll-15pdf, 549 KB revisionsrapport-kvalitet-i-sarskilt-boende-15pdf, 264 KB revisionsrapport-leverantorsfakturor-15pdf, 3 MB revisionsrapport-resursfordelningpdf, 208 KB revisionsrapport-sanering-av-industrimarkpdf, 1 MB revisionsrapport-socialnamndens-budgetavvikelsepdf, 3 MB revisionsrapport-socialnamndens-forvaltningsorganisationpdf, 389 KB revisionsrapport-sundsvall-bolagsstyrning-15pdf, 253 KB revisionsrapport-uppf-tidigare-granskningarpdf, 206 KB skrivelse-allmanna-handlingar-kspdf, 195 KB skrivelse-allmanna-handlingar-navipdf, 86 KB skrivelse-allmanna-handlingar-ovfpdf, 174 KB skrivelse-allmanna-handlingar-ovrigapdf, 34 KB skrivelse-ansvarsutovandepdf, 33 KB skrivelse-arsredovisningpdf, 83 KB skrivelse-aterstallning-av-deponierpdf, 108 KB skrivelse-behorigheterpdf, 342 KB skrivelse-bolaggstyrningpdf, 125 KB skrivelse-delarsrapportpdf, 362 KB skrivelse-externa-utforarepdf, 389 KB skrivelse-intern-kontrollpdf, 71 KB skrivelse-krisberedskappdf, 109 KB skrivelse-kvaltet-inom-sarskilt-boendelpdf, 107 KB skrivelse-leverantorsfakturorpdf, 295 KB skrivelse-resursfordelningpdf, 70 KB skrivelse-sanering-av-industrimarkpdf, 316 KB skrivelse-socialnamndens-budgetavvikelsepdf, 544 KB skrivelse-socialnamndens-forvaltningsorganisationpdf, 54 KB skrivelse-uppf-av-tidigare-granskningarpdf, 65 KB skrivelser-livsmedelskontroller

2014

pdf, 115 KB bilaga-till-revisionsberattelse-2014pdf, 206 KB rapport-anhorigstod-sundsvall-14pdf, 244 KB rapport-ansvarsutovande-barn-och-utbildningsnamnden-14pdf, 223 KB rapport-ansvarsutovande-kommunstyrelsen-14pdf, 230 KB rapport-ansvarsutovande-kultur-och-fritidsnamnden-14pdf, 211 KB rapport-ansvarsutovande-lantmaterinamnden-14pdf, 211 KB rapport-ansvarsutovande-miljonamnden-14pdf, 201 KB rapport-ansvarsutovande-namnden-for-arbetsmarknad-vuxenutbildning-och-integration-14pdf, 180 KB rapport-ansvarsutovande-overformyndarnamnden-mitt-14pdf, 206 KB rapport-ansvarsutovande-socialnamnden-14pdf, 217 KB rapport-ansvarsutovande-stadsbyggnadsnamnden-14pdf, 332 KB rapport-arsredovisning-14pdf, 169 KB rapport-bisysslor-14pdf, 189 KB rapport-bokslutsprocessen-14pdf, 7 MB rapport-delarsrapport-14pdf, 307 KB rapport-granskning-av-socialnamndens-ledningssystem-for-systematiskt-kalitetsarbete-14pdf, 192 KB rapport-kundfakturering-14pdf, 170 KB rapport-ramavtal-14pdf, 575 KB rapport-sarskild-granskning-av-socialnamnden-14pdf, 301 KB rapport-statsbidrag-inom-flyktingmottagandet-14pdf, 234 KB rapport-tillforlitlighet-i-genomforande-av-val-14pdf, 362 KB revisionsberattelse-2014pdf, 84 KB skrivelse-anhorigstod-14pdf, 916 KB skrivelse-anstalldas-bisysslor-14pdf, 58 KB skrivelse-ansvarsutovande-barn-och-utbildningsnamnden-14pdf, 57 KB skrivelse-ansvarsutovande-kommunstyrelsen-14pdf, 57 KB skrivelse-ansvarsutovande-kultur-och-fritidsnamnden-14pdf, 55 KB skrivelse-ansvarsutovande-lantmaterinamnden-14pdf, 54 KB skrivelse-ansvarsutovande-miljonamnden-14pdf, 54 KB skrivelse-ansvarsutovande-navi-14pdf, 53 KB skrivelse-ansvarsutovande-overformyndarnamnden-mitt-14pdf, 54 KB skrivelse-ansvarsutovande-stadsbyggnadsnamnden-14pdf, 351 KB skrivelse-arsredovisning-14pdf, 84 KB skrivelse-bokslutsprocessen-14pdf, 1013 KB skrivelse-delarsrapport-14pdf, 595 KB skrivelse-granskning-av-hemtjansten-14pdf, 45 KB skrivelse-granskning-av-socialnamndens-ledningssystem-for-systematiskt-kvalitetsarbete-14pdf, 251 KB skrivelse-kundfakturering-14pdf, 755 KB skrivelse-ramavtal-14pdf, 163 KB skrivelse-revisionens-besok-pa-fritidsgardar-14pdf, 337 KB skrivelse-sarskild-granskning-av-socialnamndens-styrning-och-ledning-14pdf, 36 KB skrivelse-statsbidrag-inom-flyktingmottagandet-14pdf, 675 KB skrivelse-tillforlitlighet-i-genomforande-av-valpdf, 3 MB verksamhetsgranskning-hemtjansten-14

2013

pdf, 261 KB ansvarsutovande-barn-och-utbildningsnamnden-13pdf, 318 KB ansvarsutovande-kultur-och-fritidsnamnden-13pdf, 255 KB ansvarsutovande-lantmaterinamnden-13pdf, 252 KB ansvarsutovande-miljonamnden-13pdf, 314 KB ansvarsutovande-namnden-for-arbetsmarknad-vuxenutbildning-och-integration-13pdf, 307 KB ansvarsutovande-overformyndarnamnden-mitt-13pdf, 267 KB ansvarsutovande-stadsbyggnadsnamnden-13pdf, 464 KB arsredovisningsgranskning-sundsvall-13pdf, 82 KB bilaga-till-revisionsberattelse-2013pdf, 2 MB granskningsredogorelse-daglig-verksamhet-paskrivenpdf, 259 KB lekmannarevision-midlanda-fastigheter-ab-13pdf, 260 KB lekmannarevision-mitthem-ab-13pdf, 253 KB lekmannarevision-mittsverige-vatten-och-sundsvall-vatten-13pdf, 245 KB lekmannarevision-naringslivsbolaget-13pdf, 254 KB lekmannarevision-skifu-13pdf, 250 KB lekmannarevision-sundsvall-elnat-och-servanet-13pdf, 261 KB lekmannarevision-sundsvall-energi-ab-reko-sundsvall-ab-korsta-oljelager-ab-13pdf, 262 KB lekmannarevision-sundsvalls-hamn-ab-och-sundsvall-oljehamn-ab-13pdf, 253 KB lekmannarevision-sundsvalls-logistikpark-ab-13pdf, 260 KB lekmannarevisionnorra-kajen-ab-13pdf, 1 MB rapport-budget-och-prognos-13pdf, 269 KB rapport-delarsrapport-2013pdf, 197 KB rapport-elevers-arbetsmiljo-13pdf, 323 KB rapport-koncernsamordning-13pdf, 297 KB rapport-medelshantering-13pdf, 236 KB rapport-pedagogisk-ledarskap-13pdf, 406 KB rapport-planering-inom-aldreomsorgen-13pdf, 1 MB revisionsberattelse-2013pdf, 247 KB revisionsrapport-mrf-delar-2013-paskrivenpdf, 211 KB revisionsrapport-samverkan-kring-barn-och-ungas-halsa-sundsvall-13pdf, 23 KB skrivelse-ansvarsutovande-barn-och-utbildningsnamnden-13pdf, 22 KB skrivelse-ansvarsutovande-kultur-och-fritidsnamnden-13pdf, 620 KB skrivelse-ansvarsutovande-lantmaterinamnden-13pdf, 22 KB skrivelse-ansvarsutovande-miljonamnden-13pdf, 840 KB skrivelse-ansvarsutovande-namnden-for-arbetsmakrnad-vuxenutbildning-och-integration-13pdf, 664 KB skrivelse-ansvarsutovande-overformyndarnamnden-mitt-13-13pdf, 617 KB skrivelse-ansvarsutovande-stadsbyggnadsnamnden-13pdf, 1 MB skrivelse-arsredovisnig-13pdf, 1 MB skrivelse-elevers-arbetsmiljo-13-paskrivenpdf, 1 MB skrivelse-koncernsamordning-13pdf, 37 KB skrivelse-lekmannarevision-elnat-och-servanet-13pdf, 1 MB skrivelse-lekmannarevision-midlanda-fastigheter-ab-13pdf, 1 MB skrivelse-lekmannarevision-mitthem-ab-13pdf, 1 MB skrivelse-lekmannarevision-naringslivsbolaget-i-sundsvall-ab-13pdf, 1 MB skrivelse-lekmannarevision-norra-kajen-expolatering-ab-13pdf, 1 MB skrivelse-lekmannarevision-skifu-13pdf, 1 MB skrivelse-lekmannarevision-sundsvall-energi-reko-korsta-13pdf, 1 MB skrivelse-lekmannarevision-sundsvall-hamn-ab-och-sundsvalls-oljehamn-ab-13pdf, 1 MB skrivelse-lekmannarevision-sundsvall-vatten-ab-och-mittsverige-vatten-ab-13pdf, 1 MB skrivelse-lekmannarevision-sundsvalls-logistikpark-ab-13pdf, 777 KB skrivelse-medelshantering-13pdf, 1 MB skrivelse-planeringsperspektivet-i-aldreomsorgen-13pdf, 1 MB skrivelse-rektors-pedagogiska-ledarskap-13pdf, 931 KB skrivelse-socialnamnden-bugetering-och-prognoser-13pdf, 979 KB utlatande-delarsrapport-2013pdf, 674 KB utlatende-mrf-medelpad-delar-13

Kommunens revisorer granskar den verksamhet som bedrivs av kommunala nämnder, styrelser och kommunägda bolag.

Kommunrevisionen består av sju förtroendevalda revisorer från olika politiska partier. I uppdraget som revisorer ska de dock agera opartiskt och opolitiskt. De tar hjälp av yrkesrevisorer för att granskningarna ska bli professionella.

Revisorerna granskar under året olika ämnesområden. Det kan exempelvis vara kvaliteten i äldreomsorgen eller hur kommunstyrelsen kontrollerar att övriga nämnder följer sin budget. Varje granskning leder till en rapport, som publiceras på denna sida.

En gång om året lämnar revisorerna dessutom en revisionsberättelse. I den rekommenderar de att kommunfullmäktige ger de olika nämnderna, styrelserna och ledamöterna ansvarsfrihet eller inte. Rapporten kan innehålla kritik och anmärkningar, som är en allvarligare form av kritik.

Vill du veta mer?

Fler sidor på sundsvall.se

Förtroendevalda revisorer, Förtroendemannaregister

Andra webbsidor

Revision, Sveriges kommuner och regioner

Kontakt

Rodney Engström (M) Kommunrevisionens ordförande

070-190 40 67

Olle Åkerlund (S) Kommunrevisionens vice ordförande

070-647 15 30

Lena Brunzell (S) Ledamot i Kommunrevisionen

076-829 21 48

Elisabet Bergström (C) Ledamot i Kommunrevisionen

070-288 32 84

Göte Stenlund (L) Ledamot i Kommunrevisionen

070-353 78 51

Thomas Jäärf (V) Ledamot i Kommunrevisionen

070-360 35 65

Erika Stenberg (SD) Ledamot i Kommunrevisionen

070-659 29 10

Var sidan till hjälp?

  • Om du lämnar personuppgifter här kommer vi att behandla dessa enligt dataskyddsförordningen GDPR. Läs mer på sundsvall.se/personuppgifter. Det du skriver skickas direkt till den som uppdaterar sidan.