Skönhetsrådet

Skönhetsrådet har till uppdrag att bevaka arkitektur-, stadsbyggnads-, konst- och kulturmiljöfrågor i Sundsvalls kommun.

Vad gör Skönhetsrådet?

Rådet är ett referensorgan som ger råd och synpunkter till kommunen på frågor inom sitt område. Skönhetsrådet har åtta ledamöter. Av ledamöterna är två förtroendevalda i Sundsvalls kommun, en representant från majoritet och en från opposition. Sex av rådets ledamöter är externa. Fem av dessa utses utifrån sina respektive kompetensområden, den sjätte representerar barn- och ungdomsperspektivet.

Relevanta intresseorganisationer utser representanter som ska utgöra de externa ledamöterna i rådet.

Följande kompetensområden ska representeras:

  • Kulturhistoria, byggnadsantikvarisk kompetens
  • Konst
  • Arkitektur
  • Forskning, universitet
  • Stadskärnans fastighetsägare

Rådet är ett referensorgan som ger råd och synpunkter till kommunen på frågor inom sitt område. Kommunen ges genom rådet möjlighet att när det är lämpligt inhämta synpunkter och råd från personer med sakkunskap och engagemang.

I aktuella frågor eller ärenden ska kommunen samråda och informera om sin verksamhet, planera förändringar samt resultat av olika åtgärder som berör rådets verksamhetsområde. Rådet skall ha en fristående ställning med rätt att initiera och driva frågor inom sitt verksamhetsområde.

Ledamöter och ersättare

Ledamöter:
Anders Hedenius (S) – Ordförande, Stadsbyggnadsnämnden
Signe Weiss (M) – Stadsbyggnadsnämnden
Agnieszka Tolf – Sverige Arkitekter
Niklas Fagerholm – Mittuniversitetet, grafisk design
Mikael Marklund – Mittuniversitetet, industri design
Anette Lund – Svenska Byggnadsvårdsföreningen
Minea Gidlund – Representant för  barn/ungdom
Maria Sundqvist – Fastighetsägarna Mitt Nord

Ersättare:
Lars Holmgren (L) – Stadsbyggnadsnämnden
Reinhold Hellgren (C) – Förtroendevald

Förslag från Sundsvalls Skönhetsråd

Selångersån är en stor och viktig tillgång för Sundsvalls stad. Därför är det viktigt att sköta om den väl ur både miljö- och rekreationssynpunkt. Vi har en stor outnyttjad potential att ta vara på i denna långsamhetens å som delar vår stad i två. I gamla tider nyttjades den mycket för nyttotrafik. I dag sporadiskt för fritidsändamål. Ett promenad- och cykelstråk som kan lyftas till en attraktion för staden. Längs sträckan löper Pilgrimsleden.

Västerut från Åkroken till Selångersjön är den i stort sett bortglömd och förfallen. Här finns en stor och viktig potential att ta vara på och utveckla. Mark- och ägarförhållanden måste klarläggas på hela sträckan. Strandkanter röjas och rensas från nedfallna träd och skräp. Muddring på vissa ställen. Öppningar brytas ner till bryggor för vattenkontakt. Bryggor anläggas med pollare för angöring med båt och flytbojar omkring. Frigöra ytor och möjliggöra för servering, uthyrning av kanoter och annan verksamhet av turist- och rekreationskaraktär. Vattenstatus mätas för möjlighet att ta ett dopp i solvarma dagar. Flora och fauna nära och i vatten dokumenteras.

Vi ser goda möjligheter att levandegöra den roll detta vattendrag haft för transporter, arbete och försörjning hos vår befolkning, som bland annat skeppsvrak på åns botten bär vittnesmål om. Det finns goda möjligheter att med konstnärlig gestaltning, gärna med historisk utgångspunkt göra kopplingar till verksamheter som är och har varit längs sträckan. Selångersån kan få en helt annan roll även vintertid. Kort sagt ser vi potential att tillgängliggöra området för våra medborgare och besökare i staden. Här har vi en pärla i vår stad som väntar på att få blända oss och vända oss mot vattnet och dess renande verkan för kropp och själ.

För inspiration kan man gärna titta på hur andra städer har lyft sina vattendrag genom staden. Främst Nyköping, men även Linköping (Stångån), Norrköping (Motala ström), Uppsala (Fyrisån), ja det finns många fler.

Vårt förslag:

Sundsvalls Skönhetsråd lämnar detta förslag, enligt vår initiativrätt, med ovan nämnda mening, syfte och mål till berörda nämnder som, Stadsbyggnadsnämnden, Miljönämnden och Kultur- och fritidsnämnden för behandling och återkoppling till Skönhetsrådet.

De berörda nämnderna kan med fördel hantera förslaget gemensamt. Genomförandet bör ske med varsamhet av hänsyn till miljö- och naturvärden längs sträckan.

Kontakt

Stadsbyggnadsnämnden Myndighetspostlåda

Stadsbyggnadskontoret
851 85 Sundsvall

Var sidan till hjälp?

  • Om du lämnar personuppgifter här kommer vi att behandla dessa enligt dataskyddsförordningen GDPR. Läs mer på sundsvall.se/personuppgifter. Det du skriver skickas direkt till den som uppdaterar sidan.