Skönhetsrådet

Skönhetsrådet har till uppdrag att bevaka arkitektur-, stadsbyggnads-, konst- och kulturmiljöfrågor i Sundsvalls kommun.

Rådet är ett referensorgan som ger råd och synpunkter till kommunen på frågor inom sitt område. Skönhetsrådet har åtta ledamöter. Av ledamöterna är två förtroendevalda i Sundsvalls kommun, en representant från majoritet och en från opposition. Sex av rådets ledamöter är externa. Fem av dessa utses utifrån sina respektive kompetensområden, den sjätte representerar barn- och ungdomsperspektivet.

Relevanta intresseorganisationer utser representanter som ska utgöra de externa ledamöterna i rådet.

Följande kompetensområden ska representeras:

 • Kulturhistoria, byggnadsantikvarisk kompetens
 • Konst
 • Arkitektur
 • Forskning, universitet
 • Stadskärnans fastighetsägare

Rådet är ett referensorgan som ger råd och synpunkter till kommunen på frågor inom sitt område. Kommunen ges genom rådet möjlighet att när det är lämpligt inhämta synpunkter och råd från personer med sakkunskap och engagemang.

I aktuella frågor eller ärenden ska kommunen samråda och informera om sin verksamhet, planera förändringar samt resultat av olika åtgärder som berör rådets verksamhetsområde. Rådet skall ha en fristående ställning med rätt att initiera och driva frågor inom sitt verksamhetsområde.

Ledamöter:

Anders Hedenius (S) – Ordförande, Stadsbyggnadsnämnden
Signe Weiss (M) – Stadsbyggnadsnämnden
Agnieszka Tolf – Sverige Arkitekter
Niklas Fagerholm – Mittuniversitetet, grafisk design
Mikael Marklund – Mittuniversitetet, industridesign
Johanna Ulfsdotter – Svenska Byggnadsvårdsföreningen
Minea Gidlund – Representant för  barn/ungdom
Maria Sundqvist – Fastighetsägarna Mitt Nord

Ersättare:

Lars Holmgren (L) – Stadsbyggnadsnämnden
Reinhold Hellgren (C) – Förtroendevald

 • 3 mars
 • 9 juni
 • 1 september
 • 24 november

Förslag från Sundsvalls Skönhetsråd

Selångersån är en stor och viktig tillgång för Sundsvalls stad. Därför är det viktigt att sköta om den väl ur både miljö- och rekreationssynpunkt. Vi har en stor outnyttjad potential att ta vara på i denna långsamhetens å som delar vår stad i två. I gamla tider nyttjades den mycket för nyttotrafik. I dag sporadiskt för fritidsändamål. Ett promenad- och cykelstråk som kan lyftas till en attraktion för staden. Längs sträckan löper Pilgrimsleden.

Västerut från Åkroken till Selångersjön är den i stort sett bortglömd och förfallen. Här finns en stor och viktig potential att ta vara på och utveckla. Mark- och ägarförhållanden måste klarläggas på hela sträckan. Strandkanter röjas och rensas från nedfallna träd och skräp. Muddring på vissa ställen. Öppningar brytas ner till bryggor för vattenkontakt. Bryggor anläggas med pollare för angöring med båt och flytbojar omkring. Frigöra ytor och möjliggöra för servering, uthyrning av kanoter och annan verksamhet av turist- och rekreationskaraktär. Vattenstatus mätas för möjlighet att ta ett dopp i solvarma dagar. Flora och fauna nära och i vatten dokumenteras.

Vi ser goda möjligheter att levandegöra den roll detta vattendrag haft för transporter, arbete och försörjning hos vår befolkning, som bland annat skeppsvrak på åns botten bär vittnesmål om. Det finns goda möjligheter att med konstnärlig gestaltning, gärna med historisk utgångspunkt göra kopplingar till verksamheter som är och har varit längs sträckan. Selångersån kan få en helt annan roll även vintertid. Kort sagt ser vi potential att tillgängliggöra området för våra medborgare och besökare i staden. Här har vi en pärla i vår stad som väntar på att få blända oss och vända oss mot vattnet och dess renande verkan för kropp och själ.

För inspiration kan man gärna titta på hur andra städer har lyft sina vattendrag genom staden. Främst Nyköping, men även Linköping (Stångån), Norrköping (Motala ström), Uppsala (Fyrisån), ja det finns många fler.

Vårt förslag:

Sundsvalls Skönhetsråd lämnar detta förslag, enligt vår initiativrätt, med ovan nämnda mening, syfte och mål till berörda nämnder som, Stadsbyggnadsnämnden, Miljönämnden och Kultur- och fritidsnämnden för behandling och återkoppling till Skönhetsrådet.

De berörda nämnderna kan med fördel hantera förslaget gemensamt. Genomförandet bör ske med varsamhet av hänsyn till miljö- och naturvärden längs sträckan.

Protokoll från Sundsvalls Skönhetsråd 2021

Närvarande

Ordförande

 • Anders Hedenius (S), ordförande stadsbyggnadsnämnden

Ledamöter

 • Signe Weiss (M), stadsbyggnadsnämnden
 • Agnieszka Tolf, Sveriges Arkitekter
 • Minea Gidlund, representant för barn/ungdom
 • Mikael Marklund, Mittuniversitetet, industridesign

Ersättare

 • Reinhold Hellgren (C), förtroendevald

Ej närvarande

 • Anette Lund, Svenska byggnadsvårdsföreningen
 • Maria Sundqvist, Fastighetsägarna Mitt Nord
 • Niklas Fagerholm, Mittuniversitetet, grafisk design
 • Lars Holmgren, stadsbyggnadsnämnden

Tjänstemän:

 • Caroline Mossberg, förvaltingssekreterare, stadsbyggnadskontoret
 • Niklas Bergström, sektionschef planering, gatuavdelningen
 • Anders Bolin, stadsarkitekt, stadsbyggnadskontoret
 • Hans Forsberg (C), förtroendevald, ordförande i service- och förvaltningsutskottet
 • Anna Rydén, projektledare Drakfastigheter
 1. Mötets öppnande och upprop

Ordförande, Anders Hedenius öppnar sammanträdet och hälsar alla välkomna till Skönhetsrådets 13:e sammanträde.

 1. Upprop

 2. Val av justerare

Mikael Marklund utses att justera dagens protokoll.

 1. Godkännande av dagordning

Dagordningen godkändes, med tillägg på övriga frågor.

 1. Hållplats Stenstan

Niklas Bergström, sektionschef  gatuavdelningen planering och Anders Bolin, stadsarkitekt redogör för gestaltningen av Hållplats Stenstan

 • Genomgång av projektet; Sundsvall nya resecentrum, och Brister på nuvarande Navet. Hur man arbetat olika behov på platsen, olika trygghetsaspekter, trafiksäkerhet och tillgänglighet.
 • Hur arbetat framskridit med gestaltning, bla färger och former på väderskydden, grönska och belysning.
 1. Aktuella detaljplaner

– Utgår

 1. Information om Idrottshallen vid Åkersvik

Hans Forsberg, ordförande i Service- och Förvaltningsutskottet och Anna Rydén, projektledare Drakfastigheter gästar Skönhetsrådet för att informera om det pågående projektet med att ta fram ett förslag till en ny idrottshall vid Åkersviks skola. Anna Rydén redogör för gjorda utredningar som rör projekt så som buller, kulturmiljö, rörelsemönster i området och trähusstrategin. Hur man bevakar olika intressen från omgivning, skolans användnings områden och föreningslivets olika behov. 

 1. Övrigt

 • Inspel från Sundsvall Gille gällande konst i anslutning till Selångersån, Reinhold Hellgren informerar.
  • Reinhold informerar rådet om kontakten som han haft med Sundsvalls Gille som visat intresse för kommande samarbete gällande konst i anslutning till utveckling av områdena kring Selångersån.
  • Rådet noterar informationen inför framtiden.
 • Mailet från medborgare i Bosvedjan angående eftersatt underhåll och kommunens ansvar i området.
  • Rådet diskuterar olika aktörers ansvarsområden i området.
 • Önskemål om att ha dialog i projekt:
  • Rådet har önskemål om att få vetskap om pågående projekt i ett tidigt skeende, så de har möjlighet att vara med och påverka.
  • Mittsverige vattens nya ventilationskammare ”kuben” som byggds vid korningen Norrmalmsgatan, Heffners Allé och Landsvägsallén/ väg 562. Ses som ett positivt exempel på att aktörerna har ”tänkt till” att ta vara på ytorna för att skapa något som skapar intryck.
 1. Eftermiddagen: Resonemang kring samrådet om nya översiktsplanen ÖP-2040

2021-06-15: Rådets medlemmar föreslås ta del av de delar i förslaget till ny ÖP som intresserar, det är förstås individuellt vad man känner mer intresse för än annat. Samrådet finns att ta del av på kommunens hemsida.

Rådet bestämmer också nytt mötesdatum till 2 september och att då också förlänga mötestiden den 2 september till att omfatta även eftermiddagen, detta för att rådet ska få möjlighet att resonera lite extra kring ÖP-samrådet.

Redets ledamöter pressenerar sina punkter som de vill lägga extra fokus på i sitt inspel till ÖP-samråd.

Rådes medlemmar resonerar sedan till de lämnade förslagen och enas om att lämna en gemensam skrivelse med fokus på grönytor och industrimark.

Reinhold Hellgren och Signe Weiss får uppdraget att sammanställa rådets förslag.

Avslutning

Ordförande tackar för givande diskussioner och avslutar därmed sammanträdet. 

Nästa möte

2021-11-25, kl 9-12

Kopia av protokollet delges stadsbyggnadsnämnden och kommunstyrelsen.

Justerat av

 • Anders Hedenius
 • Mikael Marklund

Närvarande

Ordförande

 • Anders Hedenius (S), ordförande stadsbyggnadsnämnden

Ledamöter

 • Signe Weiss (M), stadsbyggnadsnämnden
 • Agnieszka Tolf, Sveriges Arkitekter
 • Anette Lund, Svenska byggnadsvårdsföreningen
 • Mikael Marklund, Mittuniversitetet, industri design

Ersättare

 • Reinhold Hellgren (C), förtroendevald

Ej närvarande

 • Niklas Fagerholm, Mittuniversitetet, grafisk design
 • Minea Gidlund, representant för barn/ungdom
 • Lars Holmgren, stadsbyggnadsnämnden
 • Maria Sundqvist, Fastighetsägarna Mitt Nord

1. Mötets öppnande

Ordförande, Anders Hedenius öppnar sammanträdet och hälsar alla välkomna till Skönhetsrådets 12:e sammanträde.

2. Upprop

3. Val av justerare

Maria Sundqvist utses att justera dagens protokoll.

4. Godkännande av dagordning

Dagordningen godkändes, med tillägg på övriga frågor.

6. Information om pågående samråd av översiktsplan för Sundsvalls kommun

Ulrika Edlund,  Planeringsarkitekt på Kommunstyrelsekontoret informerar rådet om det pågående arbetet med den nya översiktsplanen, som nu är ute på samråd.

 • Ulrika går bl.a. igenom hur processen med arbetet av planen sett ut. Att det funnits en Dialogkarta på sundsvall.se där medborgare har kunnat vara med och tycka till och komma med egna förlag, och hur planerarna sedan förhållit sig till de inkomna förslagen.
 • Ulrika beskriver hur man också samverkar med andra kommuner i Sundsvallsregionen, även kort kring arbetet med LIS-områden – Landsbygdsutveckling i strandnära lägen, arbetet med grönytor och grönytestrategi, och arbetet kring det ökande behovet av verksamhetsmark.
 • Ulrika redogör för hur de tänker kring de delar översiktsplanen behöver förhålla sig till framöver vid t.ex. förfrågan om att bygga nya Vindkraftverk eller E14s nya dragning eller Trafikverkets järnvägskorridorer i Njurunda.
 • Samrådet kring kommande översiktsplan finns att ta del av på sundsvall.se, Ulrika guidar oss runt på webbplatsen och visar dess olika funktioner i kartan.
 • Rådet resonerar kring den nya översiktsplanen, och siktar på att Skönhetsrådet kan komma att bidra med förslag till kommande ÖP under pågående samrådstid.

Till protokollet: Rådets medlemmar föreslås ta del av de delar i förslaget till ny ÖP som intresserar, det är förstås individuellt vad man känner mer intresse för än annat. Samrådet finns att ta del av på kommunens hemsida.

Rådet bestämmer också nytt mötesdatum till 2 september och att då också förlänga mötestiden den 2 september till att omfatta även eftermiddagen, detta för att rådet ska få möjlighet att resonera lite x-tra kring ÖP-samrådet.

7. Samarbete mellan förvaltningar med exempel – projektet Konst i stadsutveckling

Anna Molin, Kultur & fritid och Ulrika Sjöberg Stadsbyggnadskontoret.

– Anna Molin kultursekreterare, informerar om styrdokumentet för Kulturpolitisk strategi. Styrdokumentet är väl förankrat hos alla nämnder och förvaltningar, och ska följas upp.

– Ulrika Sjöberg kommunikatör, berättar om ”Attraktiva mötesplatser ”Vad är en attraktiv mötesplats och vikten av att ha en gemensam dialog med Sundsvallsborna.

– Pilotprojektet ”Konst i Stadsutveckling” är ett gott exempel på bra mötesplatser.

Ulrika berättar vidare om samarbetet Konstnavet 2.0

 • Konstnärer har haft i uppdrag att undersöka platsen i väntan på bygget av Hållplats stenstan ska börja.
 • Vad händer med platsen när nuvarande Navet flyttar?
 • Kulturytefaktor vad är de?

Stadsvandringar i ”nya” perspektiv:

 • Utomhus snickeri
 • Adventskalender poesi
 • Dansbana, men sommarjobbande ungdomar som spelar musik.

White Arkitekts:

 • Konst och kultur som en del av planprocessen.

Pågående samarbete mellan Helsingborgs, Göteborgs och Norrköpings kommuner

 • Hur kan vi samarbeta mera?

Ulrika Sjöberg och Anna Molin svarar på rådets frågor, och rådet resonerar vidare kring att utveckla samarbetsformerna.

10. Övriga frågor

Återkoppling från mötet 2021-03-03 – om information om ny idrottshall vid Åkersvik

 • Rådet diskuterar hur man kommer vidare och avser att till nästkommande möte bjuda in ordförande i Service- och Förvaltningsutskottet tillsammans med sakkunnig tjänsteperson från Drakfastigheter för ytterligare information kring ny idrottshall.

Återkoppling från föregående möte om lämplig mall

Signe Weiss har enl. uppdrag skickat ett förslag till rådet på en skrivmall som avser att standardisera och underlätta för rådets kommande skrivningar och inspel. Rådets medlemmar ser över mallförslaget till nästa möte, om ni så önskar så kom gärna med synpunkter, tillägg, avdrag eller ett okey till Signe innan nästa möte. Stadsbyggnadskontoret ser över möjligheten att vara behjälplig i framtagandet av det digitala formatet så att mallen tekniskt fungerar även inom kommunens ärendehanteringssystem.

Avslutning

Ordförande tackar för givande diskussioner och avslutar därmed sammanträdet.

Nästa möte

2021-09-02, kl 9-16

OBS! Nytt datum och förlängd tid.

Kopia av protokollet delges stadsbyggnadsnämnden och kommunstyrelsen.

Justering

 •  Anders Hedenius, Ordförande
 • Maria Sundqvist, Justerare                                                                                    

Närvarande

Ordförande

 • Anders Hedenius (S), ordförande stadsbyggnadsnämnden

Ledamöter

 • Signe Weiss (M), stadsbyggnadsnämnden
 • Agnieszka Tolf, Sveriges Arkitekter
 • Anette Lund, Svenska byggnadsvårdsföreningen
 • Mikael Marklund, Mittuniversitetet, industri design

Ersättare

 • Reinhold Hellgren (C), förtroendevald

Ej närvarande

 • Niklas Fagerholm, Mittuniversitetet, grafisk design
 • Minea Gidlund, representant för barn/ungdom
 • Lars Holmgren, stadsbyggnadsnämnden
 • Maria Sundqvist, Fastighetsägarna Mitt Nord

1. Mötets öppnande och upprop

Ordförande, Anders Hedenius öppnar sammanträdet och hälsar alla välkomna till Skönhetsrådets 11 :e sammanträde.

2. Upprop

Se närvaro ovan.

3. Val av justerare

Agnieszka Tolf utses att justera dagens protokoll.

4. Godkännande av dagordning

Dagordningen godkändes.

5. Vi behöver bestämma var vi drar gränsen för vårt tyckande när vi kliver in i en fråga och därmed ett sammanhang

 • Skönhetsrådet har till uppgift att bevaka arkitektur-, stadsbyggnads-, och kulturmiljöfrågor i Sundsvalls kommun (§1 Arbetsordningen).
 • När kommunen ska bygga eller göra större förändringar på en plats kliver man in i ett sammanhang, där hänsyn till platsen och dess omgivning måste vara stor samt syftet med åtgärden vara tydligt och motiverat.
 • Utgångspunkter för Skönhetsrådets tyckande är hur de föreslagna förändringarna samspelar med platsen och omgivningen avseende karaktär, gestaltning, kulturmiljö och funktion samt följer kommunens styrdokument.

Från dessa utgångspunkter kan Skönhetsrådet föreslå förändringar i ärendet, avråda eller tillstyrka genomförande.

Exempel/ Om åtgärden anses motverkar sitt syfte. Om åtgärden anses skapa större problem än det löser. Om åtgärden uppenbart anses strida mot kommunens styrdokument.

Rådet resonerar igenom frågeställningen och enas om att exemplet väl förhåller sig till arbetsordningen och att detta förtydligande också kommer att förenkla rådets fortsatta arbete.

6. Vi behöver klara ut hur vår relation till media och medborgare ska se ut och hur vi presenterar oss och våra frågor

Om vi tittar på STHLM Skönhetsråd är det rådet så väletablerat och känt att media har kontinuerlig bevakning och medborgare spelar in sina synpunkter.

Vi har funnits i tre år och det är hög tid göra rådet känt både internt och externt i kommunen . Externt handlar det om kontakt med media och medborgare.

Förslag:

 • Agerande från Skönhetsrådet skickas till media för kännedom. Skönhetsrådet kan ge sin mening i debattartiklar. Vår plats på kommunens hemsida ska även tillkännages för media och medborgare, där de kan få aktuell iriformationfrån Skönhetsrådet.
 • Startskott i media kan lämpligen vara frågan om idrottshall på Åkersvik och utveckling av Selångersån. Där vi tar tillfället i akt att presentera oss och vårt syfte. Dessutom inbjuda till inspel och råd från personer med sakkunskap och engagemang (§1 Arbetsordningen) .

I denna fråga/förslag resonerar rådet en lång stund om hur rådet lämpligen går vidare och i vilka format. Kommunens offentliga kanaler kommer förstås att användas först och att det är frågor och svar som rådet gemensamt tar ansvar för som läggs ut där. Även det som kan komma att delas i andra media bör rådet ansvara för gemensamt. Kan i förekommande fall, om rådet så medger, att ett ärendes avsändare kan bestå av en konkret kontaktperson . I övrigt får som vanligt var och en dela med sig av information under eget namn, oavsett ärende och medieval. Ordförande får i uppdrag att kontakta ansvarig kommunikatör så att rådet snarast får tillgång till kommunens hemsida .

7. Vi bör bestämma rutin för hur vi tar våra frågor vidare internt i kommunen

Här kommer rådet att i  första hand, även fortsättningsvis dela rådets protokoll till de nämnder och styrelser som kan vara berörda av rådets hantering av ett  ärende. Obligatoriska mottagare är fortfarande stadsbyggnadsnämnden och kommunstyrelsen. Protokollen kan komma att ha särskilda  bilagor i form av ärenden där Skönhetsrådet föreslår förändringar, exempelvis avråda eller tillstyrka genomförande i ett specifikt ärende. Givetvis kommer samma information att kunna återfinnas även på kommunens officiella hemsida med en hänvisning/flik som leder till Skönhetsrådet, den platsens webbadress ser vi gärna, för enkelhetens skull, att den blir så kort det bara går. Här har vi politiker i rådet en uppgift att via våra politiska representanter i nämnder och andra organ bevaka de ärenden som kommer från Skönhetsrådet.

8. Övriga frågor

Signe Weiss får rådets uppdrag att se över om det finns någon lämplig och lätthanterlig mall för rådets fortsatta ärendehantering.

Ordförande får rådets uppdrag att tillse att rådet blir remissinstans förts och främst vid ärenden gällande detaljplaner. Även att om möjligt tillse att protokollen distribueras snabbare.

9. Avslutning

Ordförande tackar för givande diskussioner och avslutar därmed sammanträdet.

10. Nästa möte

2021-06-15, klockan 9-12

Kopia av protokollet delges stadsbyggnadsnämnden och kommunstyrelsen.

Justerat av

Anders Hedenius och Agnieszka Tolf

Närvarande

Ordförande

 • Anders Hedenius (S), ordförande stadsbyggnadsnämnden

Ledamöter

 • Signe Weiss (M), stadsbyggnadsnämnden
 • Agnieszka Tolf, Sveriges Arkitekter
 • Anette Lund, Svenska byggnadsvårdsföreningen
 • Mikael Marklund, Mittuniversitetet, industri design
 • Niklas Fagerholm, Mittuniversitetet, grafisk design
 • Minea Gidlund, representant för barn/ungdom

Ersättare

 • Reinhold Hellgren (C), förtroendevald

Ej närvarande

 • Lars Holmgren, stadsbyggnadsnämnden
 • Maria Sundqvist, Fastighetsägarna Mitt Nord

Tjänstepersoner

 • Caroline Mossberg, förvaltingssekreterare, stadsbyggnadskontoret
 • Ulrika Sjöberg, kommunikatör, stadsbyggnadskontoret
 • Johan Lindstammer, kommunikatör, stadsbyggnadskontoret

1. Mötets öppnande och upprop

Ordförande, Anders Hedenius öppnar sammanträdet och hälsar alla välkomna till Skönhetsrådets 10:e sammanträde.

2. Upprop

Mikael Marklund ersätter Maria Sundqvist under dagens sammanträde.

3. Val av justerare

Anette Lund utses att justera dagens protokoll.

4. Godkännande av dagordning

Dagordningen godkändes, med vissa justeringar.

5. Ny idrottshall vid Åkersviksskolan – Signe Weiss

Rådet för ett resonemang kring Signe Weiss inspel angående debatt placering av centrala sporthallar, främst förslaget om på ny idrottshall vid Åkersvikskolan.

Rådet resonerar kring hellens utformning och önskar en föredragning av ärendet.

 • Kulturmiljöutredning, vem har ansvaret för det estetiska?
 • Workshop
 • Föredragning av hur olika processer ser ut hos tex Kultur och fritid, Drakfastigheter.
 • Det krävs en attraktiv idrottshall centralt för att även att locka studenter som idrottar att studera vid Mittuniversitetet.
 • En modell för vad man måste titta på innan man kan skicka in en bygglovsansökan.
 • Visualisering och kartläggning av processen, från beslut till att det ska byggas en idrottshall tills att den står på plats.
 • Kolla vidare med SKR och DIGGIN om processbeskrivningar. slut

Sammanfattning: Signe Weiss sammanställer rådets synpunkter för att skicka in till KoF, BoU, Drakfastigheter, och till det pågående arbetet med Översiktsplanering.

Till protokollet: att utveckla vidare, ta fram förslag

6. Kommunikationsplattform

Johan Lindstammer och Ulrika Sjöberg, Kommunikatörer redogör för de förhållningsregler som gäller för Sundsvalls kommuns digitala kanaler.

 • Rådet resonerar kring olika alternativ för kommunikationsplattform.
 • En bra början är att ha en bas på Sundsvall.se, kan bolla med Johan L om detta.
 •  Grund för föreningens nätverk
 •  Hur tar Skönhetsrådet medlemmar ta del av information från kommunen?
 •  Nyhetsbrev och Byggplats Sundsvall

Remisslistor för detaljplaner med mera

 • Vara med på remisslistor främst för Detaljplaner för att samla in statistik/underlag för att få ramar på om de är hanterbart för Skönhetsrådet att hantera ett remiss förfarande.
 • Vissa kommunala byggnader
 •  Rådet vill själva välja vilka projekt de vill vara delaktiga i.

7. Stadsvisionen

Johan Lindstammer, Kommunikatör redogör för Stadsvisionen Sundsvall – Arbetsinriktning 2021 samt redovisning av aktiviteter 2020.

Stadsbyggnadskontorets projekt inom centrala staden har stadsvisionen och översiktsplanen som utgångspunkt i planeringen och deras genomförande bidrar till att uppfylla stadsvisionens uppdrag. Många av de åtgärder som föreslogs i stadsvisionsbroschyren har redan genomförts. Det pågår nu också ett arbete med en ny översiktsplan. Dessutom har stadens förutsättningar förändrats med pandemin. Allt detta sammantaget gör att det finns behov av att utvärdera och revidera stadsvisionen.

Rådet resonerar kring de Johan föredragit och om Stadsvisionens vara eller icke vara.

8. Finnkajen – planprogrammet för Norr Stenstan

Utgår från dagens sammanträde

9. Information om Wall of kindness, och ringar på vattnet med mera

Ulrika Sjöberg, kommunikatör informerar om det Kulturpolitiska programmet.

10. Övriga frågor

Reinhold Hellgren (C) återkopplar till sitt förslag från sammanträdet i nov, om att Skönhetsrådet ska få igång en process för området väster om Selångersån.

Rådet resonerar kring detta och Reinhold sammanställer rådets tankar i en skrivelse.

11. Avslutning

Ordförande tackar för givande diskussioner och avslutar därmed sammanträdet.

12. Nästa möte

2021-06-15, klockan 9-12

Kopia av protokollet delges stadsbyggnadsnämnden och kommunstyrelsen.

Justerat av

Anders Hedenius och Anette Lund

Protokoll från Sundsvalls Skönhetsråd 2020

och äldre

Närvarande

Ordförande

 • Anders Hedenius (S) – ordförande, Stadsbyggnadsnämnden

Ledamöter

 • Signe Weiss (M), stadsbyggnadsnämnden
 • Agnieszka Tolf, Sverige Arkitekter
 • Mikael Marklund, Mittuniversitetet, industri design
 • Anette Lund, Svenska Byggnadsvårdsföreningen
 • Minea Gidlund, Representant för  barn/ungdom
 • Maria Sundqvist, Fastighetsägarna Mitt Nord

Ersättare

 • Reinhold Hellgren (C), förtroendevald

Ej närvarande

 • Niklas Fagerholm, Mittuniversitetet, grafisk design
 • Lars Holmgren (L), stadsbyggnadsnämnden

Tjänstepersoner

 • Caroline Mossberg, förvaltingssekreterare, stadsbyggnadskontoret
 • Susanne Klockar, chef Planavdelningen, stadsbyggnadskontoret
 • Anders Franzén, planeringsarkitekt, stadsbyggnadskontoret
 • Stefan Olsson, planarkitekt, stadsbyggnadskontoret

1. Mötets öppnande och upprop

Ordförande, Anders Hedenius öppnar sammanträdet och hälsar alla välkomna till Skönhetsrådets 9:e sammanträde.

2. Upprop

3. Val av justerare

Mikael Marklund utses att justera dagens protokoll.

4. Godkännande av dagordning

Dagordningen godkändes.

5. Förslag till sammanträdesplan 2021

Rådet godkänner sammanträdesplanen för 2021, med önskemål om att ha flera sammanträden.

6. Planprogram Västra Haga/Sjukhusområdet

Susanne Klockar Öhrnell och Anders Franzén från Planavdelningen redogör för det pågående arbetet med planprogrammet för Västra Haga/Sjukhusområdet, och svarar på ledamöternas frågor.

7. Dragning av Detaljplaner

Anders Franzén redogör för det pågående arbetet med detaljplanen för fastigheten Credit 7 och Credit 8, och svarar på ledamöternas frågor.

Stefan Olsson redogör för det pågående arbetet med detaljplanen för Njurundabommen Tågstation, Del av Njurunda Prästbol 1:8 m.fl, och svarar på ledamöternas frågor.

Rådet resonerar kring dagens redovisning av planprogram och detaljplaner.

8. Vilket område ska rådet fördjupa sig inom?

Rådet resonerar kring arbetsformer framöver och vilka detaljplaner Skönhetsrådet ska följa, och kom fram till att planprogrammet för Norr Stenstan får bli starten på fördjupningsprocessen.

9. Val av vice ordförande

Enligt arbetsordningen, § 3 ska Rådet utse vice ordförande.

Skönhetsrådet väljer Anette Lund, Svenska byggnadsvårdsföreningen till vice ordförande i rådet.

10. Övriga frågor

Reinhold Hellgren föreslår att Skönhetsrådet ska få igång en process för området väster om Selångersån.

Inspel från Maria Sundqvist och fastighetsnätverket, där samma fråga diskuteras, vilka områden som bör utvecklas. Maria ska ta med nätverkets diskussioner tillbaka till Skönhetsrådet.

11. Avslutning

Ordförande tackar för givande diskussioner och avslutar därmed sammanträdet.

12. Nästa möte

2021-03-03, klockan 9-12

Kopia av protokollet delges stadsbyggnadsnämnden och kommunstyrelsen.

Justerat av

Anders Hedenius och Mikael Marklund

Närvarande

Ordförande

 • Anders Hedenius (S) – ordförande, Stadsbyggnadsnämnden

Ledamöter

 • Signe Weiss (M), stadsbyggnadsnämnden
 • Niklas Fagerholm, Mittuniversitetet, grafisk design
 • Agnieszka Tolf, Sverige Arkitekter
 • Anette Lund, Svenska Byggnadsvårdsföreningen

Ersättare

 • Reinhold Hellgren (C), förtroendevald

Ej närvarande

 • Mikael Marklund, Mittuniversitetet, industri design
 • Minea Gidlund, Representant för  barn/ungdom
 • Maria Sundqvist, Fastighetsägarna Mitt Nord
 • Lars Holmgren (L), stadsbyggnadsnämnden

Tjänstepersoner

 • Caroline Mossberg, förvaltingssekreterare, stadsbyggnadskontoret
 • Cecilia Andersson, stadsträdgårdsmästare, stadsbyggnadskontoret
 • Alena Repko, landskapsarkitekt, stadsbyggnadskontoret

1. Mötets öppnande

Ordförande, Anders Hedenius öppnar sammanträdet och hälsar alla välkomna till Skönhetsrådets 8:e sammanträde.

2. Upprop

3. Val av justerare

Agnieszka Tolfutses att justera dagens protokoll.

4. Godkännande av dagordning

Dagordningen godkändes.

5. Designprocessen

Punkten utgår och återkommer nästa rådsmöte

6. Reflektion kring senaste sammanträdet

Rådet resonerar vidare kring hur vi bäst arbetar under nu givna ramar, se punkter på föregående protokoll.

7. Skönhetsrådet på sociala medier

Projekt med studenter på MIUN – Reflektioner via Instagram under höstterminen?

Niklas Fagerholm presenterar en ide om att 12st studenter ska göra ett Skönhetsporträtt av staden Sundsvall samt göra en bok av arbetet, och att studenterna ska komma och presentera sitt arbete för Skönhetsrådet under hösten.

Ta del av kulturhistoriska- och kulturmiljöinventeringar som redan är gjorda för byggnader och områden i Sundsvalls kommun

Anette Lund har tillgång till de kulturhistoriska- och kulturmiljöinventeringar och kan presentera dessa vid senare tillfälle.

I vilket skede ska/kan Skönhetsrådets få ta del av kommande projekt i kommunen?

 • Inkludera Skönhetsrådet med Stadsbyggnadskontoret
 • Ta del av pågående planhandlingar
 • Eventuellt fler kompetenser i rådet exempelvis landskapsarkitekt och stadsplanerare.

Vad har Skönhetsrådet hittills gått igenom

 • Konst i stadsutveckling Finnkajen
 • Flytande bostäder Översiktsplanering Ortviksparken Badhusparken
 • Niklas Fagerholm arbetar på att ta fram en dokumentation om vad Skönhetsrådet hittills gjort.

Kommande projekt och Detaljplaner

 • Alliero
 • Katrinehill
 • Sidsjöområdet
 • Granloholm
 • Sjukhusområdet
 • Rosenborgskajen

8. Information om Badhussparken

Cecilia Andersson, Stadsträdgårdsmästare och Alena Repko, Landskapsarkitekt från parkavdelningen på Stadsbyggnadskontoret, informerar om det kommande arbetet med att återställa och rusta upp Badhusparken, området som sträcker sig från Storbron till Åkroken. Parken behöver återställas efter att arbetet med den nya Storbron är klart och efter den tillfälliga bron.

Det finns en del mycket gamla träd så kallade riskträd som har avverkats och fler kommer att avverkas allt eftersom kajerna på båda sidor av Selångersån renoveras.

 • Kopplingen till ÖP:n och kopplingen till vatten
 • Parkens historia
 • Klimatförändringar
 • Hälsoperspektiv

Parkavdelningen har haft en enkät ute under perioden 29 juni – 16 aug som har marknadsförts via skyltar i parken och kommunens Facebook sida. Syftet har varit att kartlägga hur parken upplevs och används idag och genom att samla in värdefulla idéer och synpunkter hur de kan arbeta framåt för att utveckla denna del av Sundvall. Totalt har 319 svar kommit in.

9. Promenad längs badhusparken

Informationen avlutas med en guidad tur av Cecilia och Alena igenom badhusparken.

10. Avslutning

Ordförande tackar för givande diskussioner och informativ syn på plats, och avslutar därmed sammanträdet.

11. Nästa möte

2020-11-26

Kopia av protokollet delges stadsbyggnadsnämnden och kommunstyrelsen.

Justerat av

Anders Hedenius och Agnieszka Tolf

Närvarande

Ordförande

 • Anders Hedenius (S) – ordförande, Stadsbyggnadsnämnden

Ledamöter

 • Signe Weiss (M), stadsbyggnadsnämnden
 • Niklas Fagerholm, Mittuniversitetet, grafisk design
 • Agnieszka Tolf, Sverige Arkitekter
 • Mikael Marklund, Mittuniversitetet, industri design
 • Maria Sundqvist, Fastighetsägarna Mitt Nord

Ersättare

 • Reinhold Hellgren (C), förtroendevald

Ej närvarande

 • Minea Gidlund, Representant för  barn/ungdom
 • Anette Lund, Svenska Byggnadsvårdsföreningen
 • Lars Holmgren (L), stadsbyggnadsnämnden

Tjänstepersoner

 • Caroline Mossberg, förvaltingssekreterare, stadsbyggnadskontoret
 • Anna Axling, landskapsarkitekt, stadsbyggnadskontoret
 • Cecilia Andersson, stadsträdgårdsmästare, stadsbyggnadskontoret

1. Mötets öppnande

Ordförande, Anders Hedenius öppnar sammanträdet och hälsar alla välkomna till Skönhetsrådets 7:e sammanträde.

2. Upprop

3. Val av justerare

Maria Sundqvist utses att justera dagens protokoll.

4. Godkännande av dagordning

Dagordningen godkändes.

5. Information om Översiktsplanering

Anna Axling, Landskapsarkitekt på Stadsbyggnadskontoret, infonnerar om det pågående arbetet med att ta fram en ny översiktsplan for Sundsvall till 2021.

Översiktsplanen ska vara vägledande vid beslut om mark- och vattenområden, gällande hur den byggda miljön ska användas, utvecklas och bevaras. Genom att beskriva allmänna intressen samt miljö- och riskfaktorer inom kommunen och ta ställning till mark- och vattenanvändningen och bebyggelseutvecklingen underlättas kommunens beslut vid senare prövningar. Översiktsplanen används som underlag när kommunen upprättar detaljplaner och områdesbestämmelser eller prövar bygglov enligt PBL. Den kan också vara vägledande vid tillståndsbeslut som regleras enligt Miljöbalken (MB).

Det pågår en tidig dialog där medborgare kan lämna sina synpunkter och komma med olika inspel och förslag. Använd gärna https://karta.sundsvall.se/dialog/fbr synpunkter.

6. Information om Ortviksparken

Cecilia Andersson, Stadsträdgårdsmästare på Stadsbyggnadskontoret, informerar om det pågående arbetet med att rusta upp Ortviksparken, granne med Skönsberg och Korsta.

Ortviksparken har under många år behövt ett ansiktslyft och har av många upplevts som otrygg och otillgänglig. Vi vill nu skapa en trygg och attraktiv plats som ska vara positiv för kringliggande bostadsområden och för besökare till platsen. Området ska vara välkomnande och locka både stora som små. Många besökare gör parken till en lugn och trygg plats. Det ska finnas öppna ytor och med plats för en meningsfull fritid.

7. Reflektion kring senaste sammanträdet

Återkoppling efter rådets senaste sammanträde och besöket av Henrik Nerlund, sekreterare och kanslichef för Stockholms skönhetsråd.

Hur går vi vidare?

Henriks råd till oss i Sundsvall är att börja arbeta utifrån fyra grundpunkter:

 • Bildande roll
 • Är rådgivande
 • Är reagerande
 • Initiativtagande

Rådet resonerade vidare kring bur vi bäst arbetar under nu givna ramar

 • För att kunna uppnå några av Henrik Nerlunds tips det är det önskvärt att ha fler möten, vilket då också kräver en större budget.
 • Ta del av kulturhistoriska- och kulturmiljöinventeringar som redan är gjorda för byggnader och områden i Sundsvalls kommun.
 • Undersöka om det går att söka pengar externt.
 • Uppgift inför nästa sammanträde att höra efter i våra respektive nätverk vilka resurser Skönhetsrådet kan söka från andra håll för att t ex kunna genomföra en egen inventering.
 • I vilket skede ska/kan Skönhetsrådets delta del av kommande projekt i kommunen?
 • Fundera över inspel från rådet till arbetet med den pågående översiktsplaneringen.
 • Skönhetsrådet på sociala medier? Hur publicerar vi enklast och bäst kommande arbete.
 • Projekt med studenter på MIUN? Reflektioner via Instagram under höstterminen?
 • Redovisning av hur det arbetas med uppdragsbeskrivningar, inom exempelvis Design,
 • Niklas Fagerholm erbjuder sig att hålla i en sådan punkt redan kommande sammanträde.
 • Hur kan Skönhetsrådet vara behjälplig med ” Ett Sundsvall som håller ihop” i någon eller några av kommunens prioriterade kommundelar, exempelvis Sundsbruk/Ljustadalen och Bredsand?

8. Övriga frågor

Gångstråken från Åkroken till Selångersjön, upprustning längs ån; bryggor, fiske, bad, kontakten med vatten – Inspel till ÖP? Koppling till Pilgrimsleden.

9. Avslutning

Ordförande tackar för givande diskussioner och avslutar sammanträdet.

10. Nästa möte

2020-08-20

Kopia av protokollet delges stadsbyggnadsnämnden och kommunstyrelsen.

Justerat av

Anders Hendenius och Maria Sundqvist

Närvarande

Ordförande

 • Anders Hedenius (S) – ordförande, Stadsbyggnadsnämnden

Ledamöter

 • Signe Weiss (M), stadsbyggnadsnämnden
 • Niklas Fagerholm, Mittuniversitetet, grafisk design
 • Agnieszka Tolf, Sverige Arkitekter
 • Mikael Marklund, Mittuniversitetet, industri design
 • Maria Sundqvist, Fastighetsägarna Mitt Nord
 • Anette Lund, Svenska Byggnadsvårdsföreningen
 • Minea Gidlund, Representant för  barn/ungdom

Ersättare

 • Reinhold Hellgren (C), förtroendevald

Ej närvarande

 • Lars Holmgren (L), stadsbyggnadsnämnden

Tjänstepersoner

 • Caroline Mossberg, förvaltingssekreterare, stadsbyggnadskontoret
 • Johan Lindstammer, kommunikatör, stadsbyggnadskontoret

Gäst

Henrik Nerlund, sekreterare och kanslichef för Stockholms skönhetsråd

1. Mötets öppnande

Ordförande, Anders Hedenius öppnar sammanträdet och hälsar alla välkomna till Skönhetsrådets 6:e sammanträde. Särskilt hälsas också dagens gäst, Henrik Nerlund varmt välkommen.

2. Upprop

Kort presentationsrunda.

Ny ledamot:

Fastighetsnätverk Sundsvall City Ekonomisk förening har utsett Maria Sundqvist att representera Fastighetsägarna Mitt Nord, och där med att ersätta Christina Friberg som ordinarie ledamot. Maria hälsas förstås också varmt välkommen till Sundsvalls Skönhetsråd.

3. Val av justerare

Signe Weiss utses att justera dagens protokoll.

4. Godkännande av dagordning

Dagordningen godkändes.

5. Stockholms Skönhetsråd gästar Sundsvalls Skönhetsråd

Länk: https://skonhetsradet.stockholm/ledamoter/

Henrik Nerlund sekreterare och kanslichef för Stockholms skönhetsråd gästar oss för att berätta om deras tillkomst, verksamhet och erfarenheter under de 100 år de funnits.

Henrik Nerlund är arkitekturhistoriker specialiserad på kulturmiljöfrågor och stadsförnyelse i 1900-talets bebyggelsemiljöer. Han är författare till flera böcker om stadens förändring, inte minst mot bakgrund av Skönhetsrådets 100 år som institution. Henrik Nerlund har varit rådets sekreterare och kanslichef sedan 2014.

Rådet har funnits i 100 år, bildades 1919, men de första 10 åren var det ingen verksamhet, först 1929 började det bli konkret verksamhet. Rådet fungerar idag som remissinstans. Rådet består av 13 ledamöter.

Rådet har till sitt förfogande tre heltidsanställda, rådet sammanträder en gång varannan vecka.

Rådet anordnar också varje år ett seminarium för tjänstemän från aktuella förvaltningar. Med teman som t ex förtätning i staden eller barn och skolan. Seminariet genomförs tillsammans med externa föreläsare. Dessa föreläsningar är väldigt uppskattade och de 100 plasterna som finns att tillgå blir fort fullbokade.

Rådet arbetar bland annat med;

 • Klassning av byggnader efter kulturmiljövärden och naturområden.
 • Rådet lämnar utlåtanden inför stora projekt i staden.
 • Rådet arbetar också för att bevara gamla värden och skapa nya värden för staden; ett exempel på ett sådant projekt är arbetet med att ta fram det som idag är Slussen.
 • Rådet kommer in tidigt i processen, och tar del av samtliga detaljplaner stora som små.
 • De yttrar sig även i ett tidigt skede om principiellt viktiga bygglovsärenden.

Frågor till Henrik Nerlund

Affärerna flyttar från innerstan till Birsta utanför stan, har Stockholm haft samma problem?

Ja, och de är inte bara de stora handelsområdena som är problemet utan även näthandeln och grannkommunerna, säger Henrik Nerlund. Innerstan har värden som inte näthandeln eller stora köpcentrum har, det är mer utav en upplevelse att vara i stadskärnan.

Hur jobbar ni med hållbarhet?

Vi har haft de kompetenserna med i rådet från början som har bevakat naturvärden.

Att till exempel arbeta med att återanvända använda byggnader till andra saker än de var tänkt till från början, att försöka hitta nya användningsområden istället för att riva och bygga nytt.

Henriks roll och Skönhetsrådets arbete

Henrik är förutom rådgivande i skönhetsrådet även ute och träffar fastighetsägare och byggherrar, runt om i landet. Han samarbetar nära och för även dialog med bygglovschef och bygglovshandläggare i väldigt tidiga lägen i processerna.

Skönhetsrådet är också väldigt noga med att alltid hålla sina tider på 14 dagar, för att inte rådet ska sinka plan- och byggprocesserna.

Rådet har något som kallas för Planstartsmöten vid uppstart av ett nytt detaljplanarbete. Där är förutom Rådets ledamöter även ett flertal andra sakkunniga med. Där sättes då ihop grupper med olika kompetenser, bl.a. finns exempelvis en grupp för fasadbelysning. Den gruppen träffas och åker ut för att exempelvis prova ljussätta olika fasader, som en del i utredningsarbetet.

Det finns en färgrelaterad klassificering av byggnader i Stockholm som är ett mycket betydelsefullt kunskapsunderlag. Stadsmuseet delar med sig av informationen till fastighetsägare i staden. Här har de fokuserat bara på de positiva med att äga en betydelsefull fastighet, vilket har varit ett framgångsrikt koncept. Information som kan börja ungefär så här,

Hej! Grattis, vad kul, du äger ett kulturhistoriskt intressanthus med mera……

 

Henriks avslutande råd till oss är att börja arbeta utifrån fyra grundpunkter:

 • Bildande roll
 • Är rådgivande
 • Initiativtagande
 • Är reagerande

Därmed måste Henrik Nerlund tacka för sig då han har tågtid att passa. Från Sundsvalls Skönhetsråd tackar vi för att Henrik Nerlund tagit sig tid att besöka oss och att den information vi fått ta del av också varit mycket intressant och vägledande.

6. Dialog kring Rådets uppdrag

Rådets ledamöter, resonerar vidare kring det arbete i Stockholms Skönhetsråd som Henrik just beskrivit och berättat om.

Rådet för även ett resonemang om hur rådets kompetens bäst ska/kan tas till vara, och hur rådet ska arbeta framöver.

7. Avslutning

Ordförande tackar för givande diskussioner och avslutar sammanträdet.

8. Nästa möte

Onsdag 1 april, klockan 13:00-15:00, rum 452.

Kopia av protokollet delges stadsbyggnadsnämnden och kommunstyrelsen.

Justerat av

Anders Hedenius och Signe Weiss  

Närvarande

Ordförande

 • Anders Hedenius (S) – ordförande, Stadsbyggnadsnämnden

Ledamöter

 • Signe Weiss (M), stadsbyggnadsnämnden
 • Niklas Fagerholm, Mittuniversitetet, grafisk design
 • Mikael Marklund, Mittuniversitetet, industri design
 • Anette Lund, Svenska Byggnadsvårdsföreningen
 • Minea Gidlund, Representant för  barn/ungdom

Ersättare

 • Reinhold Hellgren (C), förtroendevald
 • Christer Berglund, tillfällig ersättare Fastighetsägarna
 • Johan Hermansson, tillfällig ersättare Fastighetsägarna

Ej närvarande

 • Lars Holmgren (L), stadsbyggnadsnämnden
 • Agnieszka Tolf, Sverige Arkitekter
 • Christina Friberg, Fastighetsägarna Mitt Nord
 • Tillfrågade ej besvarat, Region Västernorrland konst

Tjänstepersoner

 • Caroline Mossberg, förvaltingssekreterare, stadsbyggnadskontoret
 • Susanne Klockar, chef planavdelningen, stadsbyggnadskontoret
 • Ulrika Sjöberg, kommunikatör, stadsbyggnadskontoret

1. Mötets öppnande och upprop

Ordförande, Anders Hedenius, öppnar sammanträdet och hälsar alla välkomna till Skönhetsrådets femte sammanträde.

2. Närvarande

Kort presentations runda.

Under Fastighetsnätverk Sundsvall City Ekonomisk förening första stämma den 12 november utsågs att Johan Hermansson, Fastighetsägarna, och Christer Berglund, HSB skulle närvara vid dagens sammanträde för Skönhetsrådet. Därefter kan fastighetsägarna ta beslut om vem som är bäst lämpad att representera fastighetsägarna och därmed ersätta Christina Friberg som ord ledamot.

3. Val av justerare

Mikael Marklund utses att justera dagens protokoll.

4. Godkännande av dagordning

Dagordningen godkändes.

5. Föregående protokoll

6. Val av vice ordförande

Rådet överlämnar valet av vice ordförande till nästkommande sammanträde, 2020-02-20, utan förslag till beslut. Enligt skönhetsrådets arbetsordning skall en representant utanför politiken utses till vice ordförande.

Rådet avvaktar utnämningen till dess att rådet har fler ordinarie ledamöter på plats.

Skönhetsrådet i Stockholm

Det har framfört att de är önskvärt att få bjuda in Henrik Vedund eller Martin Rörby från Stockholms Skönhetsråd, gärna i samverkan med MIUN och då med en inbjudan att föreläsa för en större målgrupp på exv. Mittuniversitet.

Reinhold Hellgren (C) har fått i uppdrag att ta vidare kontakt med representanterna för Stockholms Skönhetsråd.

7. Dialog kring Rådets uppdrag

Var och en har fått möjlighet att dela med sig av och presentera 2 punkter som skulle kunna utgöra inledande arbetsområden för Skönhetsrådet.

Anette Lund – Svenska byggnadsvårdsföreningen, presenterar sina punkter:

Riksintresset Sundsvalls Stenstad

 • Hur mycket får man påverka stadsbilden som privat person?
 • Visar exempel på moderna hus i gammal miljö.
 • Visar exempel på olika fasade på äldre hus i stenstan
 • Inglasning av balkonger, anpassning av inglasning
 • Förslag på att bygglovshandläggare kan ge tips för att hitta passande lösningar för byggnaden.
 • 3D ritningar.
 • Fönsterbyten

8. Mellanrummen i staden

 • Husgavlar med målade ”konstverk”
 • Bilder på elskåp – berätta historia
 • Plattsättning och olika stenläggningar på marken
 • Träningsredskap som installation.
 • Kostnad va vinst – att se konsten som en investering.
 • Tips på webbplas: länk:  www.varsamt.org

Rådets medlemmar resonerar kring det Anette presenterat: Slutsatser, forska om estetikens roll, för att ”hänga upp” de estetiska besluten på.

Förslag på att göra en omvärldsanalys, vart befinner sig invånarna i staden? Vilka ytor finns tillgängliga?

9. Information om flytande bostäder

Susanne, Planchef på Stadsbyggnadskontoret, gör en presentation om arbetet med att ta fram en detaljplan för vattenområdet vid Rosenborgskajen (Södrakajen) för att ev möjliggöra byggandet av flytande bostäder.

Rådets medlemmar ställer frågor till Susanne och resonerar kring de material som hon presenterat.

10. Konst i stadsutveckling – Besöka konstnärer på Navet

Mötet avslutas med att rådets medlemmar tar en promenad ner till Navet paviljongen för ett kortare möte med konstnär Samir Alj Fält.

Samir informerar om sitt och sin kollegas arbete med projektet konst i stadsutveckling, Konstnavet 2.0 och tankar på hur de eventuellt kommer att arbeta med projektet i Sundsvall.

Ulrika Sjöberg, kommunikatör, Stadsbyggnadskontoret guidar oss samt beskriver vilka två konstnärskap som kommer att arbeta med projektet Konstnavet 2.0, kollektivet Bastarder samt Stina Nyberg, koreograf och dansare.

11. Övriga frågor

Reinhold Hellgren får i uppdrag att ta kontakt med representanter från Stockholms Skönhetsråd.

12. Avslutning

Ordförande tackar för givande diskussioner och avslutar sammanträdet.

13. Nästa möte

Den 20 februari, klockan 09:00-12:00, rum 452.

Kopia av protokollet delges stadsbyggnadsnämnden och kommunstyrelsen.

Justerat av

Anders Hedenius och Mikael Marklund

Närvarande

Ordförande

 • Anders Hedenius (S), ordförande stadsbyggnadsnämnden

Ledamöter

 • Signe Weiss (M), stadsbyggnadsnämnden
 • Agnieszka Tolf, Sveriges Arkitekter
 • Mikael Marklund, Mittuniversitetet, industri design
 • Niklas Fagerholm, Mittuniversitetet, grafisk design
 • Minea Gidlund, representant för barn/ungdom

Ersättare

 • Reinhold Hellgren (C), förtroendevald
 • Lars Holmgren, stadsbyggnadsnämnden

Ej närvarande

 • Christina Friberg, Fastighetsägarna Mitt Nord
 • Anette Lund, Svenska byggnadsvårdsföreningen
 • Tillfrågad, ej besvarad, Region Västernorrland

Tjänstepersoner

 • Caroline Mossberg, förvaltingssekreterare, stadsbyggnadskontoret
 • Ulrika Sjöberg, kommunikatör, stadsbyggnadskontoret

Gäst

Anna Högberg, Statens konstråd

1. Mötets öppnande och upprop

Ordförande, Anders Hedenius, öppnar sammanträdet och hälsar alla välkomna till Skönhetsrådets fjärde sammanträde

2. Val av justerare

Agnieszka Tolf utses att justera dagens protokoll.

3. Godkännande av dagordning

Dagordningen godkändes.

4. Föregående protokoll

Val av vice ordförande

Rådet överlämnar valet av vice ordförande till nästkommande sammanträde, 2019-11-14, utan förslag till beslut. Enligt skönhetsrådets arbetsordning skall en representant utanför politiken utses till vice ordförande.

5. Dialog kring Rådets uppdrag

Var och en har fått i uppdrag att välja ut två punkter som skulle kunna utgöra inledande arbetsområden för Skönhetsrådet, att presentera och motivera dessa.

Mikael Marklund – industri design Mittuniversitetet, presenterar sina punkter:

Ny dragning av E14

Mikael presenterar sina tankar kring trafiken i stadskärnan och utanför.

 • Tillgängliggöra och välkomna alla typer av fordon, trafik i stan bjuder in till en levande stadskärna.
 • Tankar kring hur man kan tänka kring olika trafikhinder.
 • Redogör för en ide till ny E14 dragning, se bilaga.
 • Rådets medlemmar resonerar och diskuterar kring olika transportsätt och kollektivtrafik.

Södrakajen/Rosenborgskajen – att ta tillvara på Sundsvallsfjärden

Mikael berättar om ett tidigare projekt mellan kommunen och studenter på

Mittuniversitet (ca 2010)

Förslag som framförs av rådets medlemmar är bland annat

 • Att plocka fram Grevebäcken.
 • Utomhusbad
 • Att snedställa framtida byggnader i området, (Trondheim)
 • Ordförande berättar kort om pågående arbete för området.
 • Bifogat finns den bild beträffande ide till ny El4 dragning som visades på dagens möte i Skönhetsrådet.

Lyfta fram konsten i staden Niklas Fagerholm – grafisk design Mittuniversitetet, presenterar sina punkter

 • Ny spännande byggnad i stan, det visar att staden tar konst och skönhet på allvar, och inte sitter fast i det gamla.
 • En födelsedagspresent till Sundsvall på 400 årsdagen.
 • Våga satsa renodlat på; en konsthall, ett operahus, ett konserthus, det kommer att dra turister som bor på hotell, äter, shoppar och tillför staden mer liv och rörelse.

Konsthall

En plats för utbildning i skönhet och nya visuella strategier. En symbol för att staden vågat satsa på skönhet och tar frågan på allvar.

Rådets medlemmar resonerar kring det Niklas presenterat. Gäller bland annat att hitta finansiärer. Signe berättar om upplevelsen av Street Art i Ljusdal.

Om Rost – Gifttunnorna i Sundsvallsbukten

 • 23 000 tunnor med motsvarande 9 ton kvicksilver ligger under ytan precis
 • utanför Sundsvall, och de har börjat rosta nu…..
 • 3 500st av tunnorna är idag lokaliserade och ligger utanför Kubal/Fläsian. Tunnorna måste upp, tekniken finns men de kostar pengar.
 • Tunnorna rostar, när kvicksilvret förenas med vatten bildas metylkvicksilver. När detta hamnar i vårt dricksvatten rar det konsekvenser som påverkar inlärning och ger upphov till olika diagnoser t.ex. ADHD.
 • Kvicksilverförgiftning hände i stor skala och med förödande konsekvenser i Japan 1956.
 • Gifttunnorna är en stor skönhetsfläck för Sundsvall, och vi är verkligen skyldiga att plocka upp dom och slutförvara dom för all framtid.
 • Om vi kan se tunnorna som en skatt och skapa ett museum för att bevara tunnorna i evigheten. Ett museum dit man kan åka och kolla på fula saker och betrakta människans dumhet, och att lära av människans tidigare misstag.
 • Ett museum skulle locka turister och skapa arbetsti11fällen. Vi är dessutom enligt lag skyldiga att slutförvara tunnorna i all framtid. Slut
 • Bilaga.
 • Intressanta diskussioner förs kring gifttunnorna.
 • Resterande kvarvarande punkter fortsätter att presenteras vid nästkommande sammanträde den 14 november.

6. Information om konst i stadsutveckling

Ulrika Sjöberg, Kommunikatör Stadsbyggnadskontoret Anna Högberg, Curator från Statens konstråd.

Anna Högberg från Statens konstråd, berättar om hur Statens konstråd arbetar och visar ett par exempel. Sundsvall är ett av projekten inom ” NAVET ” Stadsutveckling.

Ulrika Sjöberg informerar om hur man arbetar med projektet inom kommunen, med bland annat. Hållplats Stenstan och Konstnavet.

Samarbetsprojekt med SBK, SKIFU, KS, KUF och Statens konstråd.

7. Övriga frågor

Önskvärt att få bjuda in Henrik Nerlund eller Martin Rörby från Stockholms Skönhetsråd, gärna i sam verkan med MIUN och då med en inbjudan att föreläsa för en större målgrupp på exv. Mittuniversitet.

8. Avslutning

Ordförande tackar för givande diskussioner och avslutar sammanträdet.

9. Nästa möte

Den 14 november, klockan 09:00-12:00, rum 452.

Kopia av protokollet delges stadsbyggnadsnämnden och kommunstyrelsen.

Justerat av

Anders Hedenius och Agnieszka Tolf

Närvarande

Ordförande

 • Anders Hedenius (S) – ordförande, Stadsbyggnadsnämnden

Ledamöter

 • Signe Weiss (M), stadsbyggnadsnämnden
 • Niklas Fagerholm, Mittuniversitetet, grafisk design
 • Mikael Marklund, Mittuniversitetet, industri design
 • Anette Lund, Svenska Byggnadsvårdsföreningen
 • Minea Gidlund, Representant för  barn/ungdom
 • Agnieszka Tolf, Sverige Arkitekter

Ersättare

 • Reinhold Hellgren (C), förtroendevald

Ej närvarande

 • Lars Holmgren (L), stadsbyggnadsnämnden
 • Christina Friberg, Fastighetsägarna Mitt Nord
 • Representant för Region Västernorrland konst
 • Representant för Fastighetsägarna Mitt Nord

Tjänstepersoner

 • Caroline Mossberg, förvaltingssekreterare, stadsbyggnadskontoret
 • Anders Bolin, biträdande stadsbyggnadsdirektör
 • Magnus Ydmark, stadsbyggnadsdirektör
 • Claes Rogander, planarkitekt, stadsbyggnadskontoret

1. Mötets öppnande

Ordförande, Anders Hedenius, öppnar sammanträdet och hälsar alla välkomna till Skönhetsrådets tredje sammanträde.

2. Upprop

De närvarande presenterar sig kort för varandra.

3. Val av justerare

Niklas Fagerholm utses att justera dagens protokoll.

4. Godkännande av dagordning

Dagordningen godkändes.

5. Föregående protokoll

Val av vice ordförande

Rådet överlämnar valet av vice ordförande till nästkommande sammanträde, 2019-08-22, utan förslag till beslut.

6. Information från Stadsbyggnadskontoret

Verksamhetsinformation

Magnus Ydmark, stadsbyggnadsdirektör presenterar sig själv och berättar lite om sin bakgrund och vad han tidigare arbetat med. Informerar om pågående projekt i Sundsvall och Stadsbyggnadskontorets verksamhet, och svarar på ledamöternas frågor.

Information om pågående detaljplanarbete – Hotell på Finnkajen

Claes Rogander, planarkitekt på planavdelningen informerar om det pågående arbetet med att ta fram en detaljplan för Finnkajen, och svarar på ledamöternas frågor.

7. Dialog kring Rådets uppdrag

Var och en har fått i uppdrag att välja ut två punkter som skulle kunna utgöra inledande arbetsområden för Skönhetsrådet, att presentera och motivera dessa på rådsmötet den 15 maj.

Agnieszka Tolf (Sv Arkitekter), presenterar sina punkter:

 • Stora torget
 • Förslag om anordnande av arkitekttävling för utformning av torget,
 • Saluhall mellan torget och Vängåvan, för skapande av mer liv och rörelse i stadskärnan,
 • Belysning och uppvärmning

Nytt konserthus och kulturtorg vid kulturmagasinet/gamla Navet

Rådets medlemmar, resonerar kring förslagen som Agnieszka presenterat.

Resonemang förs även om hur förslagen kan ”förverkligas” och hur rådets kompetens ska/kan tas till vara, och hur rådet ska arbeta framöver.

Resterande kvarvarande punkter fortsätter att presenteras vid nästkommande sammanträde den 22 augusti.

8. Avslutning

Ordförande tackar för givande diskussioner och avslutar sammanträdet.

9. Nästa möte

Torsdag den 22 augusti, klockan 09:00-12:00, rum 452.

Kopia av protokollet delges stadsbyggnadsnämnden och kommunstyrelsen.

Justerat av

Anders Hedenius och Niklas Fagerholm

Närvarande

Ordförande

 • Anders Hedenius (S) – ordförande, Stadsbyggnadsnämnden

Ledamöter

 • Signe Weiss (M), stadsbyggnadsnämnden
 • Niklas Fagerholm, Mittuniversitetet, grafisk design
 • Minea Gidlund, Representant för  barn/ungdom
 • Agnieszka Tolf, Sverige Arkitekter
 • Anette Lund, Svenska Byggnadsvårdsföreningen

Ersättare

 • Reinhold Hellgren (C), förtroendevald

Ej närvarande

 • Lars Holmgren (L), stadsbyggnadsnämnden
 • Representant för Region Västernorrland konst
 • Representant för Fastighetsägarna Mitt Nord

Tjänstepersoner

 • Caroline Mossberg, vikarierande förvaltingssekreterare, stadsbyggnadskontoret
 • Eva Sjöstedt, förvaltingssekreterare, stadsbyggnadskontoret

1. Mötets öppnande

Ordförande, Anders Hedenius, öppnar sammanträdet och hälsar alla välkomna till Skönhetsrådets andra sammanträde.

De närvarande presenterar sig för varandra.

2. Val av justerare

Anette Lund utses att justera dagens protokoll.           

3. Val av vice ordförande

Rådet överlämnar valet av vice ordförande till nästkommande sammanträde, 2019-05-15,  utan förslag till beslut.

4. Fastställande av sammanträdesplan 2019

Rådet fastställer sammanträdesplan 2019 enligt upprättat förslag;

 • 28 februari
 • 15 maj
 • 22 augusti
 • 14 november

5. Dialog kring Rådets uppdrag fortsätter

Ref till protokoll nr 1, punkt 6, ledamöterna har haft i uppdrag att komma med inspel och förväntningar inför rådets arbete.

Vid detta möte diskuteras olika infallsvinklar och fokusområden som kan vara möjliga för rådet att titta vidare på.

Ordförande sammanfattar dagens diskussion, i 33 punkter och de synpunkter som skickats in som redovisad här nedan utan inbördes ordning;

Konstutbudet Stadsmiljöfrågor
Trafikfrågor Torget
Nytt konserthus Förtäta centrala stan med funktioner
Nytt kommunhus Grönytor i centrala stan
Sundsvallsfjärden Digitalisera konst
Guidade turer via app Bilens roll i stadsbilden
Cykelutveckling Arkitekturpolicy
Kollektivtrafiken Vad händer i stadskärnan
Nya busslinjer, kortkopplade Väggytor i stan, elskåp, fasader
Åtgärda mellanrummen i staden Kulörer på byggnader
Materialval vid byggnation Behöver vi verkligen bygga om Torget
Anpassningar höjder, skala Avstängda gator exempelvis Sidsjö-Lv5
Stadsplanering, hur växer staden Campusområdet
Kombinerade hus med sam-nyttjade lokaler Lyfta närheten till vattnet
Saluhall som i Uppsala Biltrafiken ökar olyckligt mycket
Framhäva Selångersån västerut Flera mötesplatser för både unga och barnfamiljer även i kommundelarna
Stärka arkitektens roll i hela projektende redan byggda husen och deras kulturvärden

Beslut:

Var och en får i uppdrag att välja ut 2 punkter som skulle kunna utgöra inledande arbetsområden för Skönhetsrådet, presentera och motivera dessa i samband med kommande sammanträde, den 15 maj.

6. Avslutning

Ordförande tackar för givande diskussioner och avslutar sammanträdet.

7. Nästa sammanträde

2019-05-15, klockan 09-11, i kommunhuset, mötesrum 452.

Kopia av protokollet delges Stadsbyggnadsnämnden och kommunstyrelsen.

Justerat av

Anders Hedenius och Anette Lund

Närvarande

Ordförande

 • Anders Hedenius (S) – ordförande, Stadsbyggnadsnämnden

Ledamöter

 • Niklas Fagerholm, Mittuniversitetet, grafisk design
 • Agnieszka Tolf, Sverige Arkitekter
 • Mikael Marklund, ersättare, Mittuniversitetet
 • Gunilla Molin, ledamot, stadsbyggnadsnämnden
 • Anette Lund, Svenska Byggnadsvårdsföreningen

Ej närvarande

 • Lars Holmgren (L), stadsbyggnadsnämnden
 • Representant för Region Västernorrland konst
 • Minea Gidlund, Representant för  barn/ungdom
 • Reinhold Hellgren, ersättare
 • Representant för Fastighetsägarna Mitt Nord

Tjänstepersoner

 • Eva Sjöstedt, förvaltingssekreterare, stadsbyggnadskontoret

1. Mötets öppnande

Ordförande, Anders Hedenius, öppnar sammanträdet och hälsar välkommen till första sammanträdet med Skönhetsrådet, (se kommunfullmäktige 2017- 11-27, § 222).

Till dagens möte har samtliga ledamöter och ersättare bjudits in att delta.

2. Val av justerare

Mikael Marklund utses att justera dagens protokoll.

3. Formalia

 Vice ordförande

Skönhetsrådet ska, när rådet är fulltaligt, utse vice ordförande bland de externa ledamöterna.

Ärendeberedning

Ordförande och vice ordförande bereder ärenden till rådets sammanträden.

Justering

Ordförande och justerare godkänner protokollet via mail och skriver under det vid nästkommande sammanträde.

Formalia

Möteshandlingar via samarbetsrum och dess inloggning (egen teknik används) samt ersättningar enligt arvodesreglementet gås igenom.

3. Genomgång av arbetsordningen

Ordförande går igenom arbetsordningen för skönhetsrådet och betonar att rådet inte är en kommunal nämnd eller styrelse utan ett referensorgan och har en fristående ställning som ger råd och synpunkter till kommunen inom sitt område. Organisatoriskt är rådet knutet till stadsbyggnadsnämnden.

Sammanträdena ska dokumenteras i protokoll som justeras av ordförande och justerare som utses bland den externa kompetensen, vid varje mötestillfälle. Protokollen ska delges stadsbyggnadsnämnden, kommunstyrelsen, rådets ledamöter via Samarbetsrum samt expedieras till berörda nämnder och styrelser.

4. Mötesplan 2019

Skönhetsrådet sammanträder 4 gånger/år eller oftare om någon särskild fråga kräver samråd med rådet.

Sekreteraren får i uppdrag att ta fram förslag till mötesplan 2019.

5. Förväntningar

Inför nästa möte (februari/mars) får deltagarna i uppdrag att återkomma med inspel och förväntningar inför rådets kommande arbete.

Justerat av

Anders Hedenius och Mikael Marklund

 

Kontakt

Stadsbyggnadsnämnden Myndighetspostlåda

Stadsbyggnadskontoret
851 85 Sundsvall

Var sidan till hjälp?

 • Om du lämnar personuppgifter här kommer vi att behandla dessa enligt dataskyddsförordningen GDPR. Läs mer på sundsvall.se/personuppgifter. Det du skriver skickas direkt till den som uppdaterar sidan.
 • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.