Stadsbyggnadskontoret

På stadsbyggnadskontoret har vi hand om bland annat den fysiska planeringen av Sundsvalls kommun.

Organisationsskiss mars 2019

 • Bostadsanpassning
 • Breddning av GIS-användning
 • Bygglov
 • Detaljplanering
 • Digital registerkarta
 • Kartframställning
 • Mark- och exploateringsfrågor
 • Marksanering
 • Förvaltning av parker och grönområden
 • Trafiksäkerhet och trafikplanering
 • Utbyggnad av fler gång- och cykelvägar
 • Väghållning

 

Gatuavdelningen

Gatuavdelningen är kommunens ansvarige väghållare.

Vi har hand om drift, underhåll och investeringar på gator, vägar och broar som tillhör kommunen. Vi ansvarar för trafikplanering, trafiksäkerhet och parkeringsfrågor. I ansvaret ingår även trafiksignaler och gatubelysning. För frågor om verksamheten skicka e-post till gatuavdelningen. Avdelningschef Maria Chruzander, telefon 060-19 15 80.

Mark- och exploateringsavdelningen

Vi köper, säljer och förvaltar kommunens mark och skogar.

Om du vill köpa mark för industri eller bostäder eller veta något om kommunens tomtkö så ska du vända dig till oss. Avdelningen ansvarar också för industrispår, enskild väghållning och kommunala fritidshamnar. Vi ansvarar även för kommunens parker och grönområden. Avdelningschef är Gunnar Westerlund, telefon 060 – 19 11 30.

Planavdelningen

Vi på planavdelningen arbetar med detaljplanering, projekt och utredningar.

Hos oss får du information om vilka bestämmelser och regler som gäller för markområdet inom Sundsvalls kommun, det vill säga både inom och utanför detaljplanelagt område.

Planavdelningen arbetar med kommunens fysiska översiktsplanering samt grönområden. I samarbete med kommunstyrelsekontoret arbetar vi med lokala och regionala utvecklingsfrågor. Avdelningschef är Susanne Klockar, telefon 060-19 13 64.

Bygglovavdelningen

Vi på bygglovavdelningen ger dig råd och information om vad som gäller när du ska ansöka om bygglov eller göra en bygganmälan.

Utöver bygglovsfrågor arbetar vi med, geoteknik, förvaring av brandfarliga varor och ansvarar för tillsyn av hissar samt bidrag för bostadsanpassning. För frågor om verksamheten skicka e-post till bygglovavdelningen. Avdelningschef är Leif Nilsson, telefon 060 – 19 18 62.

Kollektivtrafik och tillgänglighet

Vi på avdelningen för kollektivtrafik och tillgänglighet arbetar med kollektivtrafik och tillståndsansökningar.

Vi planerar busstrafiken inom Sundsvalls kommun och ansvarar för busshållplatserna. Med egna bussar kör vi turer åt skolan och socialtjänsten. Vi ansvarar för upphandlingen av skolskjutsar. Dessutom handlägger och beslutar vi om färdtjänst, riksfärdtjänst och parkeringstillstånd för rörelsehindrade. Avdelningschef är Andreas Pettersson, telefon 060-19 49 69.

Kontakt

Magnus Ydmark Stadsbyggnadsdirektör

060-19 13 01

Stadsbyggnadsnämnden Myndighetspostlåda

Caroline Mossberg Förvaltningssekreterare

060-19 13 21

Var sidan till hjälp?

 • Om du lämnar personuppgifter här kommer vi att behandla dessa enligt dataskyddsförordningen GDPR. Läs mer på sundsvall.se/personuppgifter. Det du skriver skickas direkt till den som uppdaterar sidan.