Försäkringar

Kommunen har flera former av försäkringar som kollektiv olycksfallsförsäkring för skola och socialtjänst, tjänstereseförsäkring och patientförsäkring.

Kommunen har tecknat en olycksfallsförsäkring med försäkringsbolaget Svenska Kommun Försäkrings AB. Avtalet gäller från 1 juli 2016. Försäkringen täcker endast kroppsskador som orsakats av yttre våld mot kroppen och inte sjukdom. Du kan till exempel få ersättning för sjukhusvård, tandskadekostnader, rehabilitering och resekostnader.

Exakt vad som ingår i den kollektiva olycksfallsförsäkringen hos Svenska Kommun Försäkrings AB och vilka som omfattas hittar du i försäkringsbeskedet.

Försäkringsinformation olycksfall Sundsvall 2021, pdf

Vad är en olycksfallsskada?

En olycksfallsskada är den kroppsskada som den försäkrade ofrivilligt drabbats av genom en plötslig yttre händelse (ett utifrån kommande våld mot kroppen).

Så anmäler du din skada som inträffat från och med 1 juli 2016

Skadeanmälan sker via Svenska Kommunförsäkrings AB:s, Skador, pdf

För skador som inträffat tidigare än 2016-07-01 ska du skicka anmälan till det försäkringsbolag som kommunen hade avtal med då, se försäkringsförteckning nedan på denna sida.

Samtliga anställda som reser i tjänsten omfattas av kommunens tjänstereseförsäkring. Elever och praktikanter omfattas av försäkringen under studieresor och praktik. För mer information se försäkringens innehåll:

Försäkringskort för tjänstereseförsäkring att ta med på resan, pdf

Försäkringsbrev, policy, Sundsvalls kommun, pdf

Patientskada är en personskada som uppstått genom någon av de situationer som beskrivs i 6 § patientskadelagen enligt följande:

1. undersökning, vård, behandling eller liknande åtgärd

2. fel i eller felaktig hantering av sjukvårdsutrustning

3. felaktig diagnos

4. överföring av smittämne som lett till infektion i samband med undersökning, vård, behandling eller liknande åtgärd

5. olycksfall i samband med undersökning, vård, behandling eller liknande åtgärd eller under sjuktransport eller i samband med brand eller annan skada på vårdlokaler eller utrustning

6. ordination av läkemedel i strid med föreskrifter.

Du som har drabbats av en patientskada hos Sundsvalls kommun har möjlighet att vända dig direkt till vårt försäkringsbolag Svenska Kommun Försäkrings AB med en skadeanmälan genom att fylla i blanketten på deras hemsida www.skfab.se och skicka den till Svenska Kommun Försäkrings AB.

Skadeanmälan (ifylld blankett) kan skickas in med e-post till kundteam@skfab.se eller som brev till:

Svenska Kommun Försäkrings AB
Drottninggatan 35
803 11 Gävle 

Skadeanmälan för patientförsäkring, pdf

Kontakt

Mathias Sjödin Säkerhetschef

060-19 15 61

Var sidan till hjälp?

  • Om du lämnar personuppgifter här kommer vi att behandla dessa enligt dataskyddsförordningen GDPR. Läs mer på sundsvall.se/personuppgifter. Det du skriver skickas direkt till den som uppdaterar sidan.