Vår styrmodell

Mål och resursplan, redovisning, uppföljning och utvärdering samt internkontroll samverkar i styrningen av kommunens ekonomi och verksamhet.

God ekonomisk hushållning skapas genom en ändamålsenlig och kostnadseffektiv verksamhet med en finansiering som långsiktigt garanterar verksamheten utan skattehöjning.

Mål och resursplan

Mål- och resursplanen ligger till grund för kommunens strategiska och konkreta arbete. Planen följs upp kontinuerligt i delårsrapporter och i årsredovisningen. Dessutom görs månadsuppföljning under året.

Mål och resursplan för 2017-2018 med plan för 2019-2020

Politiskt prioriterade områden

Från år 2017 arbetar vi utifrån prioriterade områden. Dessa är:

  • jobb och näringsliv
  • likvärdig skola
  • goda livsvillkor.

För att lyckas ska varje nämnd och helägt kommunalt bolag fastställa mål och handlingsplaner inom de tre prioriterade områdena. I det arbetet ska nämnder och bolag särskilt beakta den hållbara tillväxtstrategin och landsbygdsprogrammet.

Kontakt

Örjan Folkesson Ekonomidirektör

070-693 44 83

Sundsvalls kommun
851 85 Sundsvall

Var sidan till hjälp?

  • Om du lämnar personuppgifter här kommer vi att behandla dessa enligt dataskyddsförordningen GDPR. Läs mer på sundsvall.se/personuppgifter. Det du skriver skickas direkt till den som uppdaterar sidan.