Styrmodell för Sundsvalls kommunkoncern

4 "så-satser". Så: styrs kommunkoncernen, går det för Sundsvall, bidrar jag till helheten, utvecklar vi verksamheten.

Sundsvalls kommunkoncern ska leverera bra välfärdstjänster. Vi ska fullgöra våra grunduppdrag och sträva mot att nå målen. Styrmodellen hjälper oss att veta om vi gör det.

Den beskriver också hur styrningen går till. Bland annat hur vi sätter mål, prioriterar, följer upp och utvecklar verksamheten.

Kärnan i styrmodellen är resultatstyrning. Vad menas med det? Jo, att styrningen ska fokusera på hur vi på bästa sätt skapar värde för dem vi är till för. När vi väljer arbetssätt, och när vi bestämmer hur våra resurser ska användas, så ska vi göra det på ett sådant sätt att det skapas ett mervärde för sundsvallsborna.

Hur berörs jag av styrmodellen?

Styrmodellen är ditt verktyg för att få genomslag för din politiska vilja.

Du deltar genom att:

 • Vara med i ditt partis arbete med att ta fram förslag på Mål och resursplan (MRP).
 • Om du sitter i nämnd eller bolagsstyrelse: vara med och formulera verksamhetsplan / affärsplan utifrån grunduppdrag och mål.
 • Ta del av delårsrapporter, årsrapport och årsredovisning – här får du veta hur det gått i verksamheten.
 • Fatta beslut om åtgärdsplaner, aktiviteter eller annat, om det finns avvikelser.
 • Fråga efter mer information, fördjupningar och uppföljningar när det behövs.

Du omsätter mål och prioriteringar till verksamhet. Du följer också upp resultat och effekter, och utvecklar den verksamhet du ansvarar för.

Du deltar genom att:

 • Ta del av kommunfullmäktiges Mål och resursplan (MRP), och din nämnds verksamhetsplan och styrelsens affärsplan.
 • Berätta om vision, mål och planering för dina medarbetare och bjuda in till dialog.
 • Samla information om hur det går i verksamheten.
 • Reflektera, analysera och rapportera – varför går det som det går, och vad kan vi göra annorlunda? Ta hjälp av medarbetarna i analysen!
 • Besluta eller föreslå åtgärder, om det finns avvikelser.
 • Se till att fattade beslut och åtgärder genomförs.

Du är kommunkoncernens ansikte utåt. Du möter och bemöter dem vi är till för. Styrmodellen hjälper dig förstå hur du bidrar till helheten.

Du deltar genom att:

 • Ta del av mål och grunduppdrag för din verksamhet – hur ser den ”röda tråden” ut från kommunfullmäktige till dig som medarbetare?
 • Hur går det i verksamheten, och varför går det som det går? Delta aktivt i dialog och reflektion på din arbetsplats.
 • När något inte fungerar eller blir fel – föreslå åtgärder till din chef eller i arbetslaget.
 • Följ fattade beslut – genomför de åtgärder och aktiviteter som bestämts.

Dokument att hålla utkik efter

 • Mål och resursplanen (MRP). Här hittar du kommunfullmäktiges inriktningsmål och resursfördelning.
 • Verksamhetsplan/affärsplan. Här finns mål och resursfördelning för nämnder och bolagsstyrelser.
 • Delårsrapport och årsrapport. Hur gick det? Tre gånger om året summeras effekter, måluppfyllelse och ekonomiskt resultat på olika nivåer.

Styrmodell för Sundsvalls kommunkoncern. Vision, mål, planer, indikatorer i en rosa pyramid. Styrning i pil som går runt om pyramiden.

Foto: Grafik: Sundsvalls kommun

Styrpyramiden visar vilka byggstenar som behövs för att styra och leda Sundsvalls kommunkoncern.

I toppen av styrpyramiden finns visionen för Sundsvall. Den ska genomsyra allt vi gör.

Visionen konkretiseras till inriktningsmål av kommunfullmäktige. Jämsides finns våra grunduppdrag som beskriver syftet och spännvidden för vardagsarbetet.

För att det ska bli verkstad formulerar vi verksamhetsmål och planerar. Och för att veta hur det går för oss följer vi upp, utvärderar och reflekterar med stöd av indikatorer – fakta om verksamhetens effekter och resultat.

Styrsnurran gör verkstad av styrpyramiden.

De tre pilarna bygger vidare på varandra och hjälper oss att gå framåt i riktning mot visionen.

Mål och planering lägger grunden för vardagsarbetet. Uppföljning och analys visar vad som gått bra, och vad som behöver utvecklas.

Och när vi omsätter analyserna till åtgärder och säkerställer styrningen, tar vi avstamp mot att forma ännu bättre mål och planering.

Vi skapar en positiv spiral.

Vill du veta mer?

Vår styrmodell

Är du anställd i kommunen?

Styr- och ledningsmodell, Inloggad.

Kontakt

Karin Nyman Kvalitets- och utvecklingsstrateg

060-19 13 91

Örjan Folkesson Ekonomidirektör

070-693 44 83

Sundsvalls kommun
851 85 Sundsvall

Var sidan till hjälp?

 • Om du lämnar personuppgifter här kommer vi att behandla dessa enligt dataskyddsförordningen GDPR. Läs mer på sundsvall.se/personuppgifter. Det du skriver skickas direkt till den som uppdaterar sidan.
 • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.