God ekonomisk hushållning

I budgeten anger och definierar kommunen mål och riktlinjer för ekonomin samt för verksamheten som är av betydelse för god ekonomisk hushållning.

Finansiella mål behövs för att markera att ekonomin är en begränsning för att bedriva verksamhet – “spelplanen” utifrån kommunens egna förutsättningar. Verksamhetsmål behövs för att ange hur mycket av de olika verksamheterna som ryms på spelplanen (det vill säga kopplingen till ekonomin) samt för att klargöra uppdraget gentemot medborgarna.

God ekonomisk hushållning

God ekonomisk hushållning förutsätter inte bara att den löpande verksamheten under året kan finansieras med intäkter. För att inte behöva göra besparingar i verksamheten enskilda år, då intäkterna (skatteintäkter och statsbidrag) plötsligt viker eller då oförutsedda kostnadsökningar uppstår, krävs att kommunen har en buffert i sin ekonomi. För Sundsvalls kommun innebär god ekonomisk hushållning dessutom att verksamheten bedrivs effektivt, det vill säga den kommunala servicen ska infria kommuninnevånarnas behov och förväntningar (ändamålsenlighet) och dessutom bedrivas på ett kostnadseffektivt sätt.

För att nå en god ekonomisk hushållning krävs ett metodiskt arbete efter att mål och resursplanen har fastställs av fullmäktige och att kommunen har förmåga att anpassa sig efter förändrade förutsättningar under året.

Ekonomi i balans

Kommunens ekonomi måste vara i balans och långsiktigt hållbar. För att kommunen ska uppnå fastställt ekonomiskt resultat är det av största betydelse att respektive nämnd klarar sitt uppdrag och samtidigt har sin ekonomi i balans genom en god budgetföljsamhet. Det ekonomiska resultatet är också beroende av att investeringsvolymen hålls på en rimlig nivå. Kommunens nettoinvesteringar ska finansieras med egna medel, enligt ett finansiellt mål. En ökande nettolåneskuld innebär ett successivt försämrat resultat för kommunen, och ställer krav på politisk prioritering vad gäller behov av och önskemål om kommunala investeringar.

Kontakt

Örjan Folkesson Ekonomidirektör

070-693 44 83

Sundsvalls kommun
851 85 Sundsvall

Var sidan till hjälp?

  • Om du lämnar personuppgifter här kommer vi att behandla dessa enligt dataskyddsförordningen GDPR. Läs mer på sundsvall.se/personuppgifter. Det du skriver skickas direkt till den som uppdaterar sidan.
  • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.