Finansiella mål

Våra finansiella mål bygger på fyra aspekter som är viktiga för kunna bedöma om kommunen har god ekonomisk hushållning.

Enligt kommunallagen ska budgeten innehålla finansiella mål som är av betydelse för god ekonomisk hushållning. Modellen som används innehåller fyra aspekter.

Resultat

Aspekten resultat handlar om vilken balans kommunen har haft över sina intäkter och kostnader under året och över tiden.

Årets resultat ska vara positivt. För att täcka in viss egenfinansiering av investeringar, värdesäkring av nettotillgångar samt budgetmarginal ska resultatet uppgå till minst 3 procent av skatteintäkter och statsbidrag.

Kapacitet

Handlar om vilken kapacitet kommunen har för att möta finansiella svårigheter på lång sikt.

Den långfristiga betalningsberedskapen (soliditeten inklusive pensionsåtaganden) ska öka över tid och

  • år 2020 uppnå 9 procent
  • år 2025 uppnå 15 procent
  • år 2030 uppnå 30 procent.

Risk

Föreligger det några risker som kan påverka kommunens resultat och kapacitet?

Den kortfristiga betalningsberedskapen (likvida medel, outnyttjad checkkredit och kreditlöften) ska motsvara minst 100 procent av de räntebärande skulder som förfaller inom ett år.

Kommunens skuldsättningsgrad (nettolåneskuld i förhållande till skatteintäkter och statsbidrag) ska

  • år 2020 uppgå till högst 60 procent
  • år 2025 uppgå till högst 35 procent
  • år 2030 uppgå till högst 20 procent.

Kontroll

Aspekten kontroll handlar om vilken kontroll kommunen har över den finansiella utvecklingen.

Prognossäkerheten ska vara god, högst 1 procent avvikelse.

Budgetföljsamheten inom driftverksamheten ska vara god, högst 0,5 procent avvikelse. Budgetföljsamheten beträffande investeringsprojekt ska vara god, högst 0 procent negativ avvikelse.

Mer information

Läs om den senaste bedömningen av måluppfyllelse för de finansiella målen i delårsrapporten eller årsredovisningen.

Budget, redovisning, uppföljning

Kontakt

Maud Viklander Controller, koncernstaben

060-19 14 32, 073-275 25 05

Var sidan till hjälp?

  • Om du lämnar personuppgifter här kommer vi att behandla dessa enligt dataskyddsförordningen GDPR. Läs mer på sundsvall.se/personuppgifter. Det du skriver skickas direkt till den som uppdaterar sidan.