Budget, redovisning, uppföljning

Budgeten är kommunfullmäktiges verktyg för att styra verksamheterna och planera för framtida ekonomiska händelser. Varje nämnd och bolag har egna budgetar.

Kommunens budget heter Mål och resursplan (MRP). Det är en budget och en verksamhetsplan för flera år i taget. Under de senaste fem åren haft kommunen haft ett positivt resultat.

Mål och resursplanen – det övergripande styrdokumentet

Mål och resursplanen ger kommunfullmäktige prioriterade mål och inriktningar. Det är det överordnade styrdokumentet för nämnder och bolag.

De strategier, riktlinjer, regler och planer som kommunfullmäktige antar ska följas och genomföras, men är underordnade Mål och resursplanen.

Mål och resursplan för 2018 med plan för 2019-2020

Så tas budgeten fram och följs upp

Alla partier som finns representerade i kommunfullmäktige lämnar vartannat år sitt förslag till budget för kommande år. Kommunfullmäktige diskuterar och beslutar sedan budgeten.

Budgeten är tvåårig och vartannat år görs endast en teknisk omräkning som kommunfullmäktige beslutar om.

Årsredovisning och delårsrapporter visar hur det går

Mål och resursplanen följs upp i kommunens delårsrapporter och årsredovisning. Förutom det sker månadsrapportering varje månad utom juni månad samt april och augusti månad då delårsrapport görs. Dessutom gör Service- och teknikförvaltningen (tidigare Fastighetskontoret) varje år en egen årsberättelse.

I samband med uppföljning och rapportering är det särskilt viktigt att nämnderna agerar snabbt och sätter in åtgärder vid befarade ekonomiska avvikelser.

Positivt ekonomisk resultat

Kommunen har de senaste fem åren haft ett positivt resultat. Det är viktigt att kommunen har ett positivt resultat och därmed en ekonomi i balans exempelvis
för att ha större handlingsfrihet vid oförutsedda händelser.

Se Fem år i sammandrag, sidan 9 i Årsredovisning 2015

Kvalitet i redovisning

Kvalitet i redovisningen är nyckeln till bra ekonomiska rapporter för kommunens verksamhet. Håller uppföljningen hög kvalitet, ges också goda förutsättningar för våra beslutsfattande politiker att fatta beslut av hög kvalitet.

Syftet med kommunens redovisning är att

  • ge en rättvisande bild av kommunens och kommunkoncernens ekonomi och verksamhet
  • tillgodose externa och interna intressenters behov av information om kommunens verksamhet, ställning och resultat.

Revisorerna granskar

Kommunrevisionens revisorer granskar kommunens verksamhet och räkenskaper. De gör revisionsrapporter och bedömningar av delårsrapporter.

I kommunrevisionens rapporter kan du se ifall de verksamheter som Sundsvalls kommun har ett större inflytande i sköts på ett ändamålsenligt sätt.

Revisorer

Vill du veta mer?

Lagar och regler som styr:

Kommunallagen (1991:900), Notisum

Lag om kommunal redovisning (1997:614) , Sveriges riksdag

Regler för styrning och uppföljning i Sundsvalls kommun 

Kontakt

Maud Viklander Controller, koncernstaben

060-19 14 32, 070-275 25 05

Camilla Röckner Tf. redovisningsansvarig, koncernstaben

060-19 13 76

Var sidan till hjälp?

  • Det du skriver skickas direkt till den som uppdaterar sidan. Lämna din e-postadress så att vi kan återkoppla till dig.