Budget, redovisning, uppföljning

Budgeten är kommunfullmäktiges verktyg för att styra verksamheterna och planera för framtida ekonomiska händelser. Varje nämnd och bolag har egna budgetar.

Kommunens budget heter Mål och resursplan (MRP). Det är en budget och en verksamhetsplan för flera år i taget.

Mål och resursplanen – det övergripande styrdokumentet

Mål och resursplanen ger kommunfullmäktige prioriterade mål och inriktningar. Det är det överordnade styrdokumentet för nämnder och bolag.

Strategier, riktlinjer, regler och planer som antas av kommunfullmäktige ska följas och genomföras, men är underordnade Mål och resursplanen.

Så tas budgeten fram och följs upp

Alla partier som finns representerade i kommunfullmäktige lämnar vartannat år sitt förslag till budget för kommande år. Kommunfullmäktige diskuterar och beslutar sedan budgeten.

Budgeten är tvåårig och vartannat år görs endast en teknisk omräkning som kommunfullmäktige beslutar om.

Årsredovisning och delårsrapporter visar hur det går

Mål och resursplanen följs upp i kommunens delårsrapporter och årsredovisning. Förutom det sker månadsrapportering varje månad utom juni månad samt april och augusti månad då delårsrapport görs.

I samband med uppföljning och rapportering är det särskilt viktigt att nämnderna agerar snabbt och sätter in åtgärder vid befarade ekonomiska avvikelser.

Kvalitet i redovisning

Kvalitet i redovisningen är nyckeln till bra ekonomiska rapporter för kommunens verksamhet. Håller uppföljningen hög kvalitet, ges också goda förutsättningar för våra beslutsfattande politiker att fatta beslut av hög kvalitet.

Syftet med kommunens redovisning är att:

  • ge en rättvisande bild av kommunens och kommunkoncernens ekonomi och verksamhet
  • tillgodose externa och interna intressenters behov av information om kommunens verksamhet, ställning och resultat.

Revisorerna granskar

Kommunrevisionens revisorer granskar kommunens verksamhet och räkenskaper. De gör revisionsrapporter och bedömningar av delårsrapporter.

I kommunrevisionens rapporter kan du se ifall de verksamheter som Sundsvalls kommun har ett större inflytande i sköts på ett ändamålsenligt sätt.

Revisorer

Vill du veta mer?

Lagar och regler som styr:

Kommunallag, riksdagen.se

Lag om kommunal bokföring och redovisning (2018:597), riksdagen.se

Styr och ledningsmodell för Sundsvalls kommunkoncern, pdf

Kontakt

Björn Magnusson Redovisningsansvarig, koncernstabens ekonomiavdelning

070-190 13 35

Var sidan till hjälp?

  • Om du lämnar personuppgifter här kommer vi att behandla dessa enligt dataskyddsförordningen GDPR. Läs mer på sundsvall.se/personuppgifter. Det du skriver skickas direkt till den som uppdaterar sidan.