Befolkningsprognos

Befolkningsprognos 2018-2035

Den senaste befolkningsprognosen för Sundsvalls kommun visar att invånarantalet kommer att uppgå till 104 010 personer år 2035 och att målbilden om 100 000 personer kommer att passeras någon gång under år 2020. Jämfört med befolkningsprognos från 2017 antas takten i befolkningsökningen bli något svagare de närmast kommande åren. Anledningen tillskrivs de förändringar i migrationspolitiken som skett vilket antas medföra att något färre personer ansöker om asyl i Sverige de kommande åren. Prognosen bygger i huvudsak på antaganden om den genomsnittliga utvecklingen inom ett antal områden de senaste åren. Därför ska den heller inte tas för en absolut sann bild av den utveckling Sundsvalls kommun står inför. Men den kan ge en fingervisning om hur den utvecklingen kan komma att se ut.

Befolkningsprognos för Sundsvalls kommun 2018-2035,SCB. 

Andra webbplatser

Befolkningsprognos för riket, SCB

Kontakt

Gabriel Lundgren Samhällsanalytiker

060-19 16 94

Var sidan till hjälp?

  • Om du lämnar personuppgifter här kommer vi att behandla dessa enligt dataskyddsförordningen GDPR. Läs mer på sundsvall.se/personuppgifter. Det du skriver skickas direkt till den som uppdaterar sidan.