Hur kan du använda diariet?

Ta del av offentliga handlingar, se vilka som fattar de kommunala besluten och hur du kan överklaga olika typer av beslut.

Du har i princip rätt att ta del av alla handlingar och uppgifter som finns hos kommunen tack vare offentlighetsprincipen. Undantagen är sekretessbelagd information och arbetsmaterial.

Offentlighetsprincipen

Regeringskansliet beskriver vad offentlighetsprincipen är och vad som menas med offentlig handling.

Offentlighetsprincipen, Regeringskansliet

Kostnad för att få kopior av offentliga handlingar

Taxa för kopior av allmänna handlingar i Sundsvalls kommun 2016-03-07

Möten och protokoll

Kontakta nämnderna för att ta del av handlingar

Myndighetspostlådor

Kommunala beslut fattas av kommunfullmäktige, kommunstyrelse, nämnder, förtroendevalda eller av tjänsteman. Vem eller vilka som fattar vilka beslut i kommunen beror på den aktuella frågan eller ärendet.

Kommunfullmäktige

Fattar beslut i principiella frågor och i andra ärenden av större vikt för kommunen. Det gäller exdempelvis mål, direktiv och riktlinjer för verksamheten, budgetramar och skattesatsen, det vill säga den del av inkomsten som du som boende i Sundsvalls kommun ska betala.

Kommunfullmäktige sammanträder en gång per månad med uppehåll i juli. Sammanträdena är öppna för allmänheten och äger rum i kommunfullmäktigesalen i kommunhuset, Norrmalmsgatan 4.

Frågor och interpellationer i kommunfullmäktige

Om en ledamot vill följa upp ett ärende eller få en sakupplysning kan han eller hon ställa en fråga eller en interpellation till något av kommunalråden eller till en ordförande i en nämnd. Vid en fråga är det bara den tillfrågade personen som får svara. En interpellation är avsedd att inleda en debatt i fullmäktige och bör röra angelägenheter av större intresse för kommunen. Frågor och interpellationer får bara röra ärenden som fullmäktige, kommunstyrelsen eller någon annan nämnd har rätt att handlägga. De ska lämnas in skriftligt i förväg. Varken frågor eller interpellationer leder till några beslut av fullmäktige.

Motion i kommunfullmäktige

Ett skriftlig förslag från en ledamot i kommunfullmäktige kallas motion. Till skillnad från en fråga eller interpellation leder en motion fram till ett beslut. Kommunfullmäktige behandlar inte motionen direkt under sammanträdet utan lämnar den till kommunstyrelsen.

Kommunstyrelsen ser till att en nämnd eller bolagsstyrelse bereder ärendet och tar upp det innan det kommer tillbaka till kommunfullmäktige för beslut. Kommunfullmäktige måste fatta beslut utifrån motionen inom ett år efter att motionen har väckts.

Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen yttrar sig i alla ärenden som kommunfullmäktige beslutar om. Kommunstyrelsen ska leda och samordna förvaltningen av kommunens angelägenheter och ha uppsikt över övriga nämnders samt kommunala bolags verksamhet. Vilket ansvarsområde som styrelsen har framgår i styrelsens reglemente.

Kommunfullmäktige kan uppdra ( delegera) till kommunstyrelsen att fatta beslut i vissa ärenden. Detta framgår av fullmäktiges delegationsordning.

Nämnder

Kommunfullmäktige bestämmer vilka nämnder som ska finnas och vilka ledamöter som ska ingå i dem. För varje nämnd fastställer fullmäktige ett reglemente där det står vilken verksamhet nämnden har ansvar för. I vissa lagar är det dock bestämt att en viss nämnd ska fatta beslut i en viss typ av frågor.

Tjänstemän eller förtroendevald

Nämnderna kan uppdra (delegera) till en ledamot eller till en tjänsteman att fatta beslut i vissa typer av ärenden. Detta framgår av den delegationsordning som ska finnas för varje förvaltning. Brådskande ärenden får delegeras till förtroendevalda.

Överklaga beslut

Det finns flera sätt att överklaga beslut beroende på vilken instans som har tagit beslutet och på vilket sätt du berörs.

Överklaga beslut

Fler sidor på sundsvall.se

Sundsvalls kommuns officiella anslagstavla

Kontakt

Sundsvalls kommun Myndighetspostlåda

060-19 10 00

851 85 Sundsvall

Var sidan till hjälp?

  • Om du lämnar personuppgifter här kommer vi att behandla dessa enligt dataskyddsförordningen GDPR. Läs mer på sundsvall.se/personuppgifter. Det du skriver skickas direkt till den som uppdaterar sidan.