Vattennivåerna sjunker

Här samlar vi information om hur vi förbereder oss inför och arbetar med konsekvenserna av vårfloden i Sundsvall.

Status just nu

Senast uppdaterat 24 april, klockan 07:38

När snön och isarna smälter så ökar vattenmängden i vattendrag, vilket kallas vårflod. Under vintern och våren har det legat ovanligt mycket vatten i form av snö på marken i Västernorrlands län. Det som framförallt ger en vårflod är höga temperaturer dygnet runt och speciellt i kombination med riklig nederbörd.

Helgens höga flöden har orsakat översvämningar och andra problem i Sundsvallsområdet. Nu kan vi dock konstatera att vattennivåerna i vattendragen sjunker och att SMHI’s prognos fram till 1 maj ser bra ut. Kommunens förvaltningar och bolag har samhällssäkrat viktiga anläggningar och fastigheter.

 

Vad är egentligen vårflod?

När snön och isarna smälter på våren så ökar vattenmängden i såväl mark som sjöar, älvar, åar och bäckar, vilket kallas vårflod. En stor vårflod med mycket höga flöden orsakas ofta av tre samverkande faktorer:
• Mycket snö med högt vatteninnehåll.
• Hög dygnsmedeltemperatur. Höga temperaturer under hela dygnet kan ge en kraftig avsmältning. Varma dagar och kalla nätter ger däremot en långsammare avsmältning eftersom snön tinar på dagen men återfryser på natten
• Riklig nederbörd. Regn i kombination med höga dygnsmedeltemperaturer påskyndar avsmältningsprocessen.

Myndigheterna bevakar läget noggrant

Eftersom vädret snabbt förändras samverkar myndigheterna, kommunerna och andra aktörer i länet. De följer utvecklingen med kontinuerliga rapporter från SMHI. Mötena hålls för att ge kommuner, räddningstjänst med flera en samlad bild över läget och identifiera behov av samordning och samverkan. Om prognoserna signalerar en förvärrad situation kommer förutom de förebyggande insatserna som redan sker även samordnade kommunikationsaktiviteter att öka.

Du har ett eget ansvar och kan även hjälpa till

Vårfloden kan ge allvarliga översvämningsproblem. Det kan innebära att vägar, järnvägar, broar och fastigheter blir fyllda med vatten. Som fastighetsägare har du ett eget ansvar att skydda dig själv och din egendom.

Några tips:

  • Se över din försäkring på fastigheten – vad gäller? Ta gärna kontakt med ditt försäkringsbolag för fler tips på vad du kan göra för att undvika vattenskador när snön smälter.
  • Har du egendom där det kan bli översvämningar, flytta de i tid. Det gäller både vid vattendrag, i källare eller andra utrymmen som kan bli översvämmade. Vid behov hyr eller köp pumpar i tid.
  • Se till att eventuella oljeavskiljare är tömda, och att detta är gjort av behörigt företag.
  • Placera inte föremål nära slänter intill vattendrag på din tomt. Detta ökar risken för skred och ras ner i vattnet, kan leda till proppbildningar eller miljöfarliga utsläpp.
  • Har du som fastighetsägare en dagvattenbrunn vid din fastighet? Då är det till stor hjälp om du har möjlighet att hålla den fri från is och snö. Det minskar risken för översvämningar och vattenskador i fastigheter. Dagvattenbrunnar på allmänna gator och vägar ansvarar kommunen eller Trafikverket för.
  • Tänk på hur snön kan smälta vid ditt hus. Vid behov flytta på snö som ligger nära ditt hus.
  • Se upp för snö- och isras från tak.
  • Håll dig uppdaterad via samhällets informationskanaler exempelvis webbplatser hos din kommun, vattenbolag, elbolag och räddningstjänst.
  • Vid en akut nödsituation – ring 112.

Kommunens förberedelser

Både kommunens och de kommunala bolagen verksamheter, samt räddningstjänsten förbereder sig för att kunna hantera vårfloden. Här följer några exempel på vad som görs i förebyggande syfte.

Räddningstjänsten Medelpad
– Har grundberedskap dygnet runt för bland annat översvämningar med utrustning som barriärer, pumpar med mera.
– Har inventerat sitt lager med 50 000 ofyllda sandsäckar, planerar tillsammans med kommunen för att fylla säckar.
– Undersöker möjligheterna till löpande övervakning från luften.
– Beräknat vatteninnehåll i snömagasin.

Kommunala gator och vägar samt det kommunala vatten- och avloppsnätet
– Säkrar flödet till rensbrunnar, dagvattenbrunnar och gatubrunnar. Besiktar och frilägger kritiska punkter.
– Säkrar öppna brunnar vid gång- och cykeltunnlar, viadukter och vägtunnlar. Hög prioritet för brunnar vid utryckningsvägar och genomfartsleder.
– Samarbetar med kollektivtrafiken och främjar bussarnas framkomlighet och hålla undan vattensamlingar från dessa vägar.
– Säkrar anläggningar inom vatten- och avloppsnätet som kan bli utsatta.
– Säkerställer tillgång till material och utrustning som kan behövas

Kommunala fastigheter och anläggningar
– Säkrar personal för att kunna ta hand om till exempel översvämmade källare.
– Har inventerat och säkrat utrustning som exempelvis pumpar för effektiva insatser.

Mitthems kommunala hyreslägenheter
– Prioriterar att få fram brunnar och se till att de inte igensatta.
– Forslar bort snöhögar som ligger nära de egna husen
– Informerar hyresgäster om eventuell vårflod.

Läs mer om hur du skyddar ditt hus mot översvämning

Översvämning, dinsäkerhet.se

 

Var sidan till hjälp?

  • Det du skriver skickas direkt till den som uppdaterar sidan. Lämna din e-postadress så att vi kan återkoppla till dig.