Detaljplaner pågående

Här finns information om pågående detaljplaner i Sundsvalls kommun. Detaljplanerna länkas till www.sundsvallvaxer.se om inget annat uppges.

Gista 5:46, småhustomter vid lilla Havstoviken

Syftet med planen är att pröva möjligheten att kunna avstycka 8 st småhustomter längs Skärgårdsvägen i anslutning till befintlig småhusbebyggelse.

Ny skola i Rökland

Detaljplan för del av Rökland 1:144 med flera.

Planen syftar till att skapa markanvändning för en skola i Rökland och en väg till skolan.

Detaljplanearbetet vilar.

Småhustomter norr om Kompassvägen

Detaljplan för del av Rökland 1:144 med flera.

Ett detaljplanearbete som pågår för ett området söder om Alnö kyrka. Detaljplanen tas fram för att skapa förutsättningar för bostadsbyggande i området.

Detaljplanearbetet vilar i avvaktan på en utredning angående trafiksituationen på Alnön och Alnöbron.

Utökade byggrätter fritidshus inom äldre fritidshusplaner på Alnö

Arbetet med avsiktsförklaringen kring trafikfrågor på Alnö har som målsättning att slutföras före midsommar. Handlingar kommer då att lämnas in för politiska beslut. Antagande av detaljplaner för utökade byggrätter är beroende av att avsiktsförklaringen kring trafikfrågor är undertecknad.

Politiska beslut har fattas:

  • Avsiktsförklaringen i kommunfullmäktige, KF 2017-09-25
  • Utökade byggrätter i detaljplaner antogs i stadsbyggnadsnämnden, SBN 2017-10-25
  • Samtliga ändrade detaljplaner för södra och östra Alnö vann laga kraft 2017-11-22.

I nuläget finns inga pågående detaljplaner i Indal och Liden.

I nuläget finns inga pågående detaljplaner i Kovland.

I nuläget finns inga pågående detaljplaner i Matfors.

Njurunda planprogram, centrumupprustning Njurundabommen

En fördjupad utredning har tagits fram för Njurundabommen i samband E4 projektet. Utifrån det arbetet har ett planprogram tagits fram för området.

Detaljplan för Njurunda Prästbol 1:111 m fl, bostäder och centrum

Planens syfte är att stärka Njurundabommens centrum genom att möjliggöra för bostäder och centrumverksamhet.
Arbete pågår inför granskning.

Nytt industriområde i Stockvik

Ny detaljplan för industriområde håller på att tas fram i Stockvik.

Detaljplanens handling kommer att läggas ut så snart den är klar.

Villabebyggelse i Bergsåker

En detaljplan tas fram för ett område vid travbanan i Bergsåker. Läs mer om detaljplanen på www.sundsvallväxer.se/dpbergsaker.
Detaljplanen antogs av Stadsbyggnadsnämnden den 24 januari 2018.

Flerbostadshus i Bergsåker

En detaljplan tas fram för byggande av flerfamiljshus i Bergsåker mellan Lillhällom och Österro.
Granskning pågår under tiden 1 – 15 februari 2018.

Bostadsbebyggelse vid Hagavägen

En detaljplan tas fram för ett område i Haga för att skapa förutsättningar för fler bostäder.
Granskningstiden är avslutad. Detaljplanen är överklagad.

Upphävande av detaljplaner längs Tunadalsspåret.

För att möjliggöra för Trafikverket att fastställa ”Järnvägsplan Tunadal” föreslås delar av gällande detaljplaner att upphävas.

 

I nuläget finns inga pågående detaljplaner i Stöde.

Balder 7

En ny detaljplan har tagits fram för del av fastigheten Balder 7 för att skapa förutsättningar för inbyggnad av takterrass.
Arbete pågår inför granskning.

Brohuvudet 14 m fl, studentbostäder vid Campus

En ny detaljplan tas fram för att skapa förutsättningar för studentbostäder vid Campus i Sundsvall.
Arbete pågår inför granskning.

Del av Norrmalm 2:1, Folkets Park

Den 23 september 2015 beslutade stadsbyggnadsnämnden att påbörja arbetet med en ny detaljplan för området intill Folkets Park.
Granskning pågår under tiden 8 – 23 februari 2018.

Del av Västermalm 1:1 väster om kv Trädgårdsmästaren, öster om Bünsowska tjärn

Omvandling av område för allmänna parkeringsplatser till område för bostadsändamål. Arbete pågår inför samråd.

Förrådet 4 och 9

Mittuniversitetet växer, därför har även behovet av såväl lokaler som studentboende ökat. Av den anledningen behöver detaljplanen för delar av Mittuniversitetsområdet ändras. Syftet är även att skapa bättre koppling mellan Sidsjövägen och Dalgatan i ett område som inte tidigare varit tillgängligt för allmänheten.

Granskning pågår under tiden 29 november – 20 december 2017.

Utredningar

Hamnudden, Flytande bostäder

En intressent har inkommit med en förfrågan om planbesked för att få uppföra flytande bostäder utanför Tvärkajen i Inre hamnen.

Kv Aeolus 5

Pröva möjligheten att omvandla en kontorsfastighet till bostäder.
Arbete pågår inför samråd.

Kv Noten, Stenstaden 1:12 m fl

Arbete med upprättande av detaljplan för kv Noten pågår inför samråd under våren 2018.

Norra kajen 1A

Industriområdet vid Norra Kajen omvandlas nu till en attraktiv stadsdel.
Arbetet med detaljplan 1A pågår.

 

Norra kajen 1C

Industriområdet vid Norra Kajen omvandlas till en attraktiv stadsdel.

Detaljplan 1C omfattar ett område som ligger norr och öster om gällande detaljplan 1B.
Arbetet med detaljplanen är påbörjat.

Nytt verksamhetsområde Fäbodsandsvägen

En detaljplan tas fram för att skapa möjlighet till verksamheter med begränsad omgivningspåverkan, partihandel och detaljhandel i området.
Arbete pågår inför granskning.

Katrinehill planprogram

Ett planprogram tas nu fram för ett område söder om Nacksta där det planeras för en ny stadsdel. Området sträcker sig från skogen söder om Nacksta och hela vägen upp mot Grodtjärn.

Frågor och svar om Katrinehill

Resecentrum Sundsvall

En detaljplan upprättas för Sundsvalls kommun som utvecklar befintlig järnvägsstation till ett resecentrum.
Samrådstiden pågår tom 31 januari 2018.

Sjukhuset 2 vid ”Ryggisområdet”

En detaljplan upprättas för att pröva möjligheten att få uppföra hyresbostäder i området med tanke på närheten till det populära ”Ryggisspåret”.
Arbete pågår inför samråd.

Södra kajen

Södra kajen och inre hamnen är ett område där vi planerar för en ny stadsdel. Den knyter an till Stenstan och blir ytterligare ett attraktivt bostadsområde granne med havet.
Arbetet pågår inför samråd.

Detaljplan för  Norr Stenstan

Ett planprogram tas fram för områden Norr Stenstan som omfattar området norr om Stenstan till Selångersån. Från och med Fisktorget i väster och till Mitthems trähus längs Nya Hamngatan.

Kontakt

Stadsbyggnadsnämnden Myndighetspostlåda

Var sidan till hjälp?

  • Det du skriver skickas direkt till den som uppdaterar sidan. Lämna din e-postadress så att vi kan återkoppla till dig.