Oljeavskiljare

En oljeavskiljare behövs där det finns risk för att oljeförorenat vatten kommer ut i dagvatten eller avloppsnät.

Olja kan orsaka skada på djur och växter om det släpps ut till sjöar och vattendrag. Utsläpp av olja till avloppsreningsverken kan försämra funktionen på reningsverkets reningsprocess. Oljeavskiljare ska finnas för att behandla avloppsvatten från fordonstvätt och industriella processer. Oljeavskiljare ska även finnas för att minska utsläpp från hårdgjorda ytor till exempelvis parkeringar, där dagvatten som regn och snö är förorenat av olja eller där det finns risk för spill av olja.

Exempel på verksamheter som måste ha oljeavskiljare:

 • Bensinstationer, fordonstvättar
 • Trafikbelastade ytor, exempelvis garage, parkeringsplatser och spolplatser
 • Industrier som hanterar oljor eller oljeindränkta produkter, exempelvis verkstäder och bilskrotar
 • Industrier med kondensvatten från kompressorer

Alla oljeavskiljare ska uppfylla kraven i Svensk Standard SS-EN 858-1 och 858-2. Swedish Standard Institute (sis) tar ut en avgift för standarden. Normalt ska man ha en oljeavskiljare klass 1, dvs med koalescensfilter.

En oljeavskiljaren behöver den tömmas, underhållas och kontrolleras regelbundet.
Avfall från tömning av oljeavskiljare, slamavskiljare och golvrännor klassas som farligt avfall. För sådant avfall gäller speciella regler i avfallsförordningen (SFS 2001:1063).

Det är viktigt att tänka på att vatten som innehåller andra kemikalier än olja inte renas i en oljeavskiljare. Kemikalier och oljor som förvaras i lokal med golvbrunnar ska förvaras så att det inte kan läcka till golvbrunn. Förbrukad tvättvätska från detaljtvättar och rester av kemikalier ska hanteras som farligt avfall och får inte tömmas i avlopp.

Du ska själv skaffa dig kunskap om föreskrifter och lagar och själv ansvara för att de följs, så kallad egenkontroll av mijöfarlig verksamhet. Det ska finnas rutiner för hur du arbetar för att minska miljö- och hälsorisker inom verksamheten. Dokumentera dina kontroller och rutiner och spara dem.

Vart femte år bör en mer omfattande inspektion av oljeavskiljaren utföras av sakkunnig. Även oljeavskiljare som inte omfattas av gällande standard (SS EN 858) bör besiktigas.

Detta kontrolleras var femte år:

 • Säkerhet mot läckage av olja från oljeavskiljaren
 • Förhöjning, oljan får inte nå betäckningen
 • Flottörventil
 • Larmutrustning
 • Dimensionering
 • Täthetsprovning
 • Generell översyn av anläggningens skick

Vill du veta mer?

Faktablad

Kontakt

Miljökontoret

060-19 11 90

Sundsvalls kommun
851 85 Sundsvall

Var sidan till hjälp?

 • Om du lämnar personuppgifter här kommer vi att behandla dessa enligt dataskyddsförordningen GDPR. Läs mer på sundsvall.se/personuppgifter. Det du skriver skickas direkt till den som uppdaterar sidan.