Vattenskyddsområden

Tillgången till vatten för vattenförsörjning är en av våra allra viktigaste naturresurser. Här är några viktiga saker att tänka på.

Vatten är en tillgång som vi är skyldiga att värna om för kommande generationer. Att långsiktigt skydda viktiga vattentillgångar är därmed av stor vikt. Även vattentillgångar som inte används i dag, men som kan bli viktiga i framtiden, kan behöva skydd.

De regler som gäller i ett vattenskyddsområde står beskrivna i skyddsföreskrifterna för området. Utöver skyddsföreskrifterna gäller generella nationella lagar och föreskrifter. Till exempel kan miljöbalkens allmänna hänsynsregler innebära att även verksamheter och åtgärder som inte tas upp i skyddsföreskrifterna måste ta hänsyn till vattenskyddsområdet.

Vissa regler gäller också för alla vattenskyddsområden. Till exempel finns det regler om skyddsåtgärder när det gäller bekämpningsmedel och cisterner. Ett vattenskyddsområde är indelat i olika skyddszoner med mindre begränsningar desto längre från vattentäkten man kommer.

Vid olyckor eller andra akuta händelser inom ett vattenskyddsområde, kontakta räddningstjänsten genom att ringa 112.

Enligt skyddsföreskrifterna kan du behöva anmäla, söka tillstånd eller söka dispens från ett förbud innan någon aktivitet eller verksamhet startas. I Sundsvalls kommun är det miljönämnden som handlägger ansökningar alternativt länsstyrelsen beroende på vad som framgår i skyddsföreskrifterna. Det är även miljönämnden som har tillsynsansvaret för efterlevnaden av skyddsföreskrifterna.

Här kan du läsa mer om vattenskyddsområden

Dricksvatten – det häller gäller om du bor eller har verksamhet i ett vattenskyddsområde, pdf

MSVA:s information om vattenskyddsområden

Bygg- och exploateringskartan där vattenskyddsområden framgår

Kontakt

Miljökontoret

060-19 11 90

Sundsvalls kommun
851 85 Sundsvall

Var sidan till hjälp?

  • Om du lämnar personuppgifter här kommer vi att behandla dessa enligt dataskyddsförordningen GDPR. Läs mer på sundsvall.se/personuppgifter. Det du skriver skickas direkt till den som uppdaterar sidan.
  • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.