Dagvatten

I samband med kraftig nederbörd och höga flöden är det många som funderar över hur man ska hantera stora vattenmängder på sin fastighet.

Dagvatten är det vatten som rinner på marken och det har troligen fått sitt namn från det att det syns – ”syns i dagen”, ett äldre begrepp. Dagvatten är nederbörd i form av regn och snö, regnvatten och smältvatten, ett samlingsnamn för ytligt avrinnande vatten.

I naturen rinner vatten ner genom diken, bäckar, åar, sjöar och älvar ut till havet. På sin väg mot havet tränger en viss del av vattnet ner i marken och bildar grundvatten, vilket i vissa fall kan användas som dricksvatten. En annan del avdunstar eller tas upp av växter. Ungefär hälften av nederbörden rinner av på ytan ner till en sjö eller ett vattendrag. Skog och ängar bromsar vattnet på sin väg, vilket minskar risken för att marken ska spolas bort. De naturliga bäckarna och ravinerna har anpassat sig genom åren, vilket innebär att skador sällan syns i naturen efter kraftiga regn.

Svårare för vatten att gå ner i marken i tätbebyggt område

Inom tätbebyggda områden är många av de ytor som nederbörden faller på täta och hårda. Exempel på sådana ytor är tak, gator, torg och gångvägar av asfalt, betong eller sten. Där kan vattnet inte tränga ner i marken lika bra. Ytorna är mindre skrovliga än skog och äng vilket innebär att vattnet rinner av fortare och kan orsaka skador. I tätbebyggda områden behöver vattnet hjälp med att tränga ner i marken och bromsas. Det kan ske genom olika åtgärder som till exempel underjordiska magasin eller anläggningar. Vattnet bromsas även i exempelvis parker, trädgårdar och genom planteringar längs gator och torg. Du kan hjälpa till genom att leda regnvatten från stuprör ut på gräsmattan eller samla vatten i tunna och använda detta när du vattnar gräs och rabatter.

De vanligaste förekommande regnen kan tas om hand via det nät av ledningar som finns nedgrävda i marken och renas vid behov innan det släpps ut i vattendrag. Kraftiga regn och skyfall rinner av på marken utan rening. Det är de kraftiga regnen som är svåra att magasinera och därför orsakar översvämningar på sin väg mot havet. I äldre stadsdelar leds både regnvatten, dagvatten, och avloppsvatten, spillvatten, från toaletter i samma ledning, vilket innebär att allt detta vatten behöver hanteras i särskilda reningsverk.

Varje fastighetsägare har ett ansvar för sitt dagvatten. Är du fastighetsägare är du skyldig att hantera dagvatten så att dina grannar inte drabbas av olägenheter. Har du vidtagit någon åtgärd, byggt eller på annat sätt ändrat den ursprungliga marken, behöver du se till att grannar eller det allmänna inte får olägenheter. Du är också skyldig att skydda din fastighet från dagvatten som kommer från annans fastighet. Ibland kan det vara klokt att lösa ett problem tillsammans med grannen. Du har alltid ett eget ansvar. Bor du i ett flerfamiljshus, kan fastighetsägaren eller bostadsrättsföreningen ha ett ansvar.

Det allmänna, det vill säga kommunen och staten, har ansvar för ledningar och trummor där dagvatten avleds från allmänna ytor, vägar och järnvägar. Har kommunen upprättat ett så kallat verksamhetsområde för dagvatten, kan du ha såväl rätt som skyldighet att ansluta ditt dagvatten till ledningsnätet. Du bör vara uppmärksam på att ledningsnätet inte är dimensionerat för att klara kraftiga regn eller skyfall. Kommunen eller dess bolag ersätter inte skador som uppkommer under sådana tillfällen.

Vi mycket kraftiga regn eller andra katastrofliknande händelser kan försäkringsbolag hänvisa till så kallat Force majeur, en juridisk term för oväntade eller oförutsägbara händelser och effekter som inte kan hanteras på vanligt sätt. Det kan innebära att du inte har rätt till ersättning för skador. Det kan därför vara viktigt att du ser över hur du är skyddad genom dina försäkringar och om hur du kan skydda dig själv och andras egendom om olyckan skulle vara framme.

  • Det blir svårare att rena vattnet vid snabb avrinning
  • Mängden kväve och fosfor i vattendrag och sjöar ökar och därmed algblomning, syrebrist och igenväxning.
  • Ökad risk för förgiftning av vattenlevande djur och växter.
  • Ökad risk för otjänligt badvatten i sjöarna.
  • Ökad risk för överbelastning av befintliga dagvattensystem och därmed ökad risk för översvämningar på den egna fastigheten och andras fastigheter.
  • När exempelvis en bäck eller annan vattendrag svämmat över och sedan sjunker undan finns risk för ras och skred i slänterna vilket kan få konsekvenser för marken på din eller annans fastighet.
  • För att inte ytterligare öka risken för ras och skred, se till att inte tippa trädgårdsavfall eller placera tunga föremål på eller nära släntkrön!
  • Risk för sättningar i mark och hus när grundvattennivån sjunker.

SMHI utfärdar olika typer av vädervarningar. Dessa varningar är klassade graderade efter allvarlighetsgrad. Graderingen är; Risk och varning klass 1, 2 och 3. Varning klass 3 är den allvarligaste varningen. Du hittar mer information om SMHI:s varningar på deras webbplats. Risk utfärdas när prognosen är något osäker. När det gäller dagvatten finns det särskilt några varningar du behöver känna till:

Höga flöden

Risk – Det finns risk för översvämningsproblem på utsatta ställen. Osäkerheten i väderutvecklingen är dock stor.

Klass 1 – Höga flöden i vattendrag på en nivå som uppkommer i snitt mellan vartannat och vart tionde år. Kan medföra mindre översvämningsproblem.

Klass 2 – Mycket höga flöden i vattendrag på en nivå som uppkommer i snitt mellan vart tionde och vart femtionde år. Översvämningsproblem på utsatta ställen.

Klass 3 – Extremt höga flöden i vattendrag på en nivå som uppkommer i snitt vart femtionde år. Medför allvarliga översvämningsproblem.

Ett exempel på klass 3 var nederbörden under 2001 som innebar omfattande skador på såväl privata som offentliga byggnader och fastigheter samt att det även innebar ras, skred och översvämningar.

Stora regnmängder

Risk – Det finns en risk för stora regnmängder som kan medföra översvämningar i källare, dagvattensystem och mindre vattendrag. Risk för översvämmade vägar. Osäkerheten i väderutvecklingen är dock stor.

Klass 1 – stora regnmängder– Regnmängder från 35 mm inom 12 timmar upp till 70 mm inom 24 timmar. Risk för stora vattensamlingar, överfyllda dagvattenledningar och översvämmade källare.

Klass 2 – Mycket stora regnmängder – Regnmängd på minst 70 mm inom 24 timmar. Mycket stor risk för översvämningar i källare, dagvattensystem och mindre vattendrag. Risk för översvämmade vägar.

Mittsverigevatten och avfall arbetar kontinuerligt för att bygga och förbättra gemensamma ledningssystem för att möta kraven från dels klimatförändringar, dels en växande befolkning. Både kommun, räddningstjänst med flera arbetar med riskbedömningar utifrån förändringar kopplat till klimatförändringar.

Du är skyldig att informera om föroreningar om du upptäcker eller förorsakar en förorening. Kontakta i så fall miljökontoret på 060-19 11 90 eller miljonamnden@sundsvall.se.

Äger du mark vid vattendrag?

Information om vad du ska tänka på finns i foldern Till dig som äger mark vid vattendrag.

Har du frågor om dagvatten kan du kontakta MittSverige Vatten och Avfall, MSVA.

Skyfallskarta

Blankett

Kontakt

MittSverige Vatten & Avfall Kundservice

020-120 25 00

851 85 Sundsvall
Besök: Stuvarvägen 17

Stadsbyggnadsnämnden Myndighetspostlåda

Stadsbyggnadskontoret
851 85 Sundsvall

Var sidan till hjälp?

  • Om du lämnar personuppgifter här kommer vi att behandla dessa enligt dataskyddsförordningen GDPR. Läs mer på sundsvall.se/personuppgifter. Det du skriver skickas direkt till den som uppdaterar sidan.