Sköta och kontrollera eget avlopp

Här hittar du information och checklistor för hur du hanterar ditt avlopp.

Du ska kontrollera din avloppsanläggning 1-2 gånger per år, till din hjälp finns en checklista  för hur du går tillväga:

Om du har en större avloppsanläggning för 25 – 200 personer ska du efter varje årsskifte fylla i denna blankett och skicka den till miljökontoret.

Om du har minireningsverk eller fosforavskiljare bör du teckna skötselavtal. Kontakta din återförsäljare eller fabrikant.
Mer information om minireningsverk:

Har du fått en notering om avvikelse på din slamtömningsfaktura från Mittsverige Vatten och Avfall, MSVA?

Det betyder att slamtömmaren har noterat en brist i samband med att brunnen tömdes. En brist du som ägare måste åtgärda så snart som möjligt.

Du kan själv göra en egenkontroll på ditt avlopp genom att använda denna checklista.

Beroende på vilken brist som noterats kan du behöva prata med en handläggare på miljökontoret då vissa åtgärder är anmälningspliktiga.

Exempel på vanliga brister och hur du åtgärdar dem: 

T-rör saknas

Ett fungerande T-rör sitter i utloppet från slambrunnen och ser oftast ut som ett liggande T med en del ner under vattenytan, cirka 10-15 centimeter (se skissen nedan). T-rörets funktion är att förhindra att ytslam åker ut till det efterföljande reningssteget och sätter igen bädden (exempelvis infiltration eller markbädd).

I en betongbrunn är detta rör ganska enkelt att ersätta för den normalhändige. I plast/glasfiberbrunnar är konstruktionen ofta svåråtkomlig och besvärlig att ersätta, ta därför hjälp av en VVS-handlare för råd.

Denna åtgärd behöver du inte kontakta miljökontoret för att utföra. Det anses vara underhåll av anläggningen.

T-rör för avloppsanläggning

Foto: Matilda Rapp

Bristfällig infiltration

Vid denna avvikelsenotering har slamtömmaren noterat att det står vatten för högt upp eller för lågt i brunnen, eller att avloppsvatten rinner tillbaka in i brunnen från utloppsledningen när de tömt den. Detta är en indikation på att det efterföljande reningssteget har satt igen. Men det kan även indikera att bädden är felaktigt konstruerad eller att fel teknisk lösning har använts till den jordmån som finns på platsen.

Det är viktigt att det inte står grundvatten i det efterföljande reningssteget, som exempelvis infiltration eller markbädd, för då fungerar inte den biologiska reningen av avloppsvattnet. Du kan då riskerar att sprida smittämnen till intilliggande vattenbrunnar eller näringsämnen till mark och vattenmiljön.

Reningen i infiltrationer och markbäddar är beroende av luft för att fungera.

Innan det efterföljande reningssteget, som infiltration eller markbädd, åtgärdas måste en anmälan lämnas till miljökontoret.

OBS! Om tillstånd saknas enligt miljöbalken, vilket förekommer när det gäller äldre anläggningar, måste först en ansökan lämnas till miljökontoret.

Läs mer om hur du anlägger och förbättrar ett eget avlopp här, eller kontakta en handläggare på miljökontoret för råd.

Vill du veta mer?

Andra webbplatser:

Fördjupad information

Kontakt

Miljökontoret

060-19 11 90

Sundsvalls kommun
851 85 Sundsvall

Var sidan till hjälp?

  • Om du lämnar personuppgifter här kommer vi att behandla dessa enligt dataskyddsförordningen GDPR. Läs mer på sundsvall.se/personuppgifter. Det du skriver skickas direkt till den som uppdaterar sidan.
  • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.