Vattenhinder för öring tas bort vid sjön Vikarn

Nu återställs vattendrag som rensades på sten när de användes för timmerflottning. Det gynnar fisk och andra vattenlevande organismer.

“Inventering och restaurering av flottledspåverkade vattendrag inom Vikarns avrinningsområde” är namnet på ett av kommunens LOVA-projekt.  Syftet är att ge vattendragen en mer naturlig prägel, så som de såg innan lederna rensades för timmerflottning på 1900-talet.

Större block och stenar lyfts in från sidorna av vattendragen. Stenarna läggs ut så att det blir en jämn strömfördelning och syresättning av vattnet.

Stenarna bromsar vattnets framfart vilket ger upphov till lugna bakvatten och en utökad strandzon. Med tiden kommer även erosionen skapa och förändra vattendragen till de naturliga förutsättningarna. Även sidofåror och så kallade kvillersystem som tidigare lagts igen med sten och block öppnas upp.

Befintliga lekbottnar förstärks med nytt lekgrus för att förbättra lekmöjligheter för öring och andra fiskar. Vandringshinder tas bort för att skapa fria vandringsvägar för fisk och andra vattenlevande organismer.

Projektet, som omfattar ett 30-tal vattendrag, pågår under åren 2021-2023.

Kontakt

Jens Löfgren Biolog

060-19 15 14, 072-146 78 24

Miljökontoret

Var sidan till hjälp?

  • Om du lämnar personuppgifter här kommer vi att behandla dessa enligt dataskyddsförordningen GDPR. Läs mer på sundsvall.se/personuppgifter. Det du skriver skickas direkt till den som uppdaterar sidan.