Naturvårdsprojektet Stångån

Här hittar du mer information om vad som planeras att åtgärdas i naturvårdsprojektet Stångån.

Trafikverket planerar för nya järnvägsbroar över Ljungan och Stångån samt en ny mötesstation i Njurundabommen. Det är också troligt att det blir aktuellt att bygga dubbelspår för Ostkustbanan i framtiden. Detta medför att det blir trångt om utrymme vid Stångån och av detta skäl så har Stångå kraftverk lösts in och stängts av för att kunna riva ut kraftverket inklusive tilloppstub.

Samråd om Stångån

Samråd har hållits med berörda runt ån och Skrängstasjön, allmänhet, ideella organisationer och myndigheter.

Ansökan

Under 2018 har en ansökan, med tillhörande miljökonsekvensbeskrivning, lämnats till mark-och miljödomstolen. Möjligheter finns nu om mark- och miljödomstolen godkänner projektet, att riva ut befintliga dammar och återställa ån i ursprungligt skick, vilket bland annat innebär att Stångåns bestånd av havsöring och andra havsvandrande arter såsom flodnejonöga och ål, får möjlighet att återetablera sig ändå upp till dammen i Ovansjö. Vi hoppas få tillbaka ett naturligt vatten med ökad biologisk mångfald. Skrängstasjön som är riksintresse för fågelliv ihop med Mingen, ska inte påverkas negativt av åtgärderna.

Kontakt

Miljökontoret

060-19 11 90

Sundsvalls kommun
851 85 Sundsvall

Var sidan till hjälp?

  • Om du lämnar personuppgifter här kommer vi att behandla dessa enligt dataskyddsförordningen GDPR. Läs mer på sundsvall.se/personuppgifter. Det du skriver skickas direkt till den som uppdaterar sidan.