Hantering av träd, trädfällning

Vi får många frågor om träd som upplevs som farliga, fula eller som på något annat sätt anses besvärande. Här informerar vi om vad som gäller.

Våra riktlinjer beskriver varför vissa träd kan fällas och varför vissa träd ska skyddas eller sparas. Vi hanterar stora mängder träd i våra skogar och parker och prioriterar de träd som kan anses utgöra en fara. Vi tar till exempel inte ned träd för att de upplevs som fula eller för att de skymmer någons utsikt.

 • Riskträd som på grund av sjukdom, stormskada eller nedsatt kondition hotar att falla över byggnader, tomter, gator/vägar och stråk där många människor passerar.
 • Träd som innebär en ökad känsla av otrygghet, till exempel nära gångstråk där träd skymmer genomsikt eller där träd skymmer allmän belysning.
 • Trädåtgärder som gynnar många medborgare. Till exempel vid gångstråk där många människor rör sig eller som på ett konkret sätt ökar trivsel och social gemenskap för flertalet i ett bostadsområde eller samhälle.
 • Trädåtgärder som gynnar den biologiska mångfalden. Till exempel att vi skapar blandskogar istället för monokulturer, det vill säga områden där det är en begränsad omfattning av arter.

 • Träd som skuggar tomt, uteplats, bostadshus eller annat.
 • Träd som fäller kottar, kvistar, bär, frukt, honungsdagg, barr eller löv på privat egendom eller mark.
 • Träd som innebär att fågelspillning faller över privat egendom eller mark.
 • Träd som står i vägen för parabol eller annan teknisk anläggning.
 • Träd som skymmer utsikt.
 • Träd som inte anses vara estetiskt tilltalande.

Det är viktigt att vi vårdar våra träd och våra skogar, det ger oss ett fungerande ekosystem. Så kallade ekosystemtjänster delas in i fyra grupper och träd bidrar med tjänster inom samtliga dessa grupper.  

 • Reglerande: Träd utjämnar klimatet över året lokalt och binder koldioxid. Träd dämpar också vindar och tar hand om och bromsar dagvatten. Vid bäckar och stränder förhindrar träd erosion. I bebyggd miljö förhindrar eller minskar träd och skog insyn, buller och damm.
 • Försörjande: Träd som har höga estetiska värden och fyller en viktig funktion i stadsbilden.
 • Kulturella: Träd har kulturell och historisk betydelse. Träd och grönska har positiv inverkan på människors hälsa.
 • Stödjande: Träd har ekologiska värden som boplatser för fåglar, djur och insekter bidrar och stödjer den biologiska mångfalden.

Kontakt

Stadsbyggnadsnämnden Myndighetspostlåda

Stadsbyggnadskontoret
851 85 Sundsvall

Var sidan till hjälp?

 • Om du lämnar personuppgifter här kommer vi att behandla dessa enligt dataskyddsförordningen GDPR. Läs mer på sundsvall.se/personuppgifter. Det du skriver skickas direkt till den som uppdaterar sidan.
 • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.